~ Ümumi kataloq ~


 Kitablar
Tədqiqatlar


Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.
Aslanov M. Ü.Hacıbəyov (gənclik illəri). Bakı, «Şur» 1977 126
Aslanov M. Ü.Hacıbəyov gündəlik yazmış olsaydı. Bakı, «Şur» 1994 72
Aslanov M. Ü.Hacıbəyov-jurnalist. Bakı, Azərnəşr 1985 205
Əliyeva F. Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixinin qaynaqları. I Kitab. Bakı, "Nurlan" nəşriyyatı 2005 420
Əliyeva F. Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixinin qaynaqları. II Kitab. Bakı, "Nurlan" nəşriyyatı 2005 420
Əliverdibəyov A. Rəsmli musiqi tarixi. Bakı, Şuşa nəşriyyatı 2001 232
Qarabağlı S.
(Mirzəyeva)
Üzeyir Hacıbəyovun publisistikasında musiqi məsələləri. Bakı, Az. «Bilik» Maarifçilik Cəmiyyətinin «Bayatı» sifariş Ədəbiyyatı
Mərkəzi
1997 80
Qazıbəyov R
Vəzirov Ç.
İbrahim Həmzəyev. Bakı, «İşıq» 1982 48
Qazıyeva G. İfaçılıq tarixindən səhifələr: pianoçu Cəmilə Muradova. Bakı, «Elm» 1998 56
Quliev M. Onun musiqisi (Qara Qarayev haqqında). Bakı 1997 76
Quliyev N. Naxçıvan musiqi mədəniyyəti tarixindən. (XX əsr). Bakı, «Elm» 1999 137
Quliyev T. Simli alətlər üçün Azərbaycan kamera-instrumental və konsert musiqisi. Bakı, «Azərnəşr» 1971 125
Quliyeva K. Bülbül Bakı, «İşıq» 1983 135
Qurbanov B. Azərbaycan incəsənəti: təriflər, təhriflər Bakı, Araz nəşriyatı 2001 192
Qurbanov B. Musiqinin bədii-estetik məsələləri Bakı, Ağrıdağ nəşriyatı 1983 135
Dadaşzadə Z. Simfoniyanın fəzası. 1970-80-ci illər Azərbaycan simfoniyası: əsas təmayüllər. Bakı, «Elm» 1999 200
Əli-zadə F. Qara Qarayev. Bakı 1997 111
Əliyeva F. Musiqi tariximizin səhifələri. Bakı 2003 281
Əmirov F. Musiqi aləmində. Bakı,
«Gənclik»
1983 270
Əmirov F. Musiqi düşüncələri. Bakı 1971 145
Əmirov F. Musiqi səhifələri. Bakı 1978 143
Əmirxanov S.
Əmirxanova M.
Əsgərbəyli N.
Bəstəkar Şəfiqə Axundova. Bakı,
«Marş-Print»
2000 69
Gəncəli S. Hər sətirdə bir tarix. Ensiklopedik toplu. Bakı, «Şur» və «Çik-çik» 1994 432
Hacıbəyov Ü. Əsərləri 10 cilddə. Cild I Bakı, Azərb.SSR EA-nın nəşriyatı. 1964 319
Hacıbəyov Ü. Əsərləri 10 cilddə. Cild II Bakı, Azərb.SSR EA-nın nəşriyatı. 1965 412
Hacıbəyov Ü. Əsərləri 10 cilddə. Cild III Bakı, Azərb.SSR EA-nın nəşriyatı. 1968 307
Hacıbəyov Ü. Əsərləri 10 cilddə. Cild IV Bakı, Azərb.SSR EA-nın nəşriyatı. 1968 307
Hacıbəyov Ü. Ordan-burdan. /Felyeton, pamflet və satirik hekayələr. / Bakı, «Yazıçı» 1981 205
Hacıbəyov Ü. Seçilmiş əsərləri. Bakı, «Elm» 1985 300
Həbiboğlu V. Telman Hacıyev. Həyat və yaradıcılıq səhifələri. Bakı 1997 159
Hüseynli B.
Xəlilov V.
Bəstəkar Qəmbər Hüseynli. Bakı, «Gənclik» 1997 99
İmrani R. Azərbaycan musiqi tarixi. I çild. Bakı, «Elm» 1999 148
İsmayılova G. Bəstəkar Ramiz Mirişli. Monoqrafiya. Bakı 2000 71
Kafkasaylı A. Mikayıl Azaflı. Həyatı, sənəti, əsərləri. (Türk dilində). Erzurum 1996 463
Karagiçeva L. Qara Qarayev. Bakı, Azərnəşr 1968 70
Kərimov K. Musiqidən keçən ömürlər. Bakı 1998 288
Mənsurov E. Muğam düşüncələrim. Bakı, «İrşad» 1995 38
Şükürov A.
Abdullazadə G.
Azərbaycan fəlsəfəsi. (Qədim dövr). Bakı, «Azərnəşr» 1993 93
Zöhrabov R. Bəstəkarlarımız haqqında söz. Toplu. I kitab. Bakı, «Şur» 1995 90

 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi