~ Ümumi kataloq ~


 Tədris- pedaqoji nəşrləri
Dərsliklər


Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.
Abasquliyev O.
Kəngərlinskaya T.
Fortepiano metodikasından mühazirə kursu. Bakı 2001 84
Abasquliyev O.
Kəngərlinskaya T.
Fortepiano metodikasından mühazirə kursu. Bakı 2001 84
Dadaşzadə Z. XX əsr ingilis musiqisi. («Müasir musiqi» seminarı üzrə metodik dərslik). Bakı, Ziya 2000 44
Ələsgərov S.
Abdullayeva S.
Azərbaycan xalq çalğı alətləri və orkestrləşdirmə. Bakı, Maarif 1996 172
Ələsgərov S.Ə., Abdullayeva S.A. Azərbaycan xalq çalğı alətləri və orkestrləşmə. Ali və orta ixtisas musiqi məktəbləri tələbələri üçün dərslik. Bakı, «Maarif» 1996 172
Əsədullayev A. Hümayun. İnstrumental muğam dəstgahı. (Nota salınmışdır). (metodik vəsait) Bakı, Adiloğlu 2002  
Həbibov L. Xorşünaslıq. (Dərs vəsaiti). Bakı 1998 150
Hüseynova Q. Arfa. İfaçılıq məktəbi. (Dərs vəsaiti). Bakı 2000 94
Hüseynova G. Harmoniya dərsliyi. Bakı, Adioğlu 2002 303
Qasımova S.
Bağırov M.
Azərbaycan sovet musiqi ədəbiyyatı. Bakı, «Maarif» 1984  
Qasımova S.
Zöhrabov R.
Hüseynov T.
Musiqi ədəbiyyatı. Uşaq musiqi məktəblərinin V sinfi üçün dərslik. Bakı, «Şur» 1992 136
Qasımova S.
Tağızadə A.
Mehmandarova L.
Azərbaycan musiqi tarixinə dair, müntəxəbat. (Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası və orta ixtisas məktəblərin tələbələri üçün). Bakı, «Maarif» nəşriyyatı 1968 164
Qasımova S. Xarici ölkələrin musiqi tarixindən mühazirələr. (Qədim dövr, orta əsrlər və intibah dövrü). Bakı, «Azərnəşr» 1967 57
Məmmədov T. Azərbaycan xalq-professional musiqisi: Aşıq sənəti. Bakı, «Şur» nəşriyyatı 2002 96
Məmmədova R. Polifoniya tarixinə dair dərs vəsaiti. Bakı 2001 64
Seyidova S. Azərbaycan xalq professional musiqisi. Bakı, Şirvannəşr 1998 54
Sultanov F. Azərbaycanda teatr təhsili. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Azərbaycan Dövlət kitab Palatası Bakı 1995 115
Tağızadə A.
Əliyeva F.
Musiqi ədəbiyyatı. Uşaq musiqi məktəblərinin VII sinfi üçün dərslik. Bakı, «Şur» 1992  
Zöhrabov R. Rast muğam dəstgahının nəzəri əsasları. (Monoqrafiya). Bakı, «Mars-Print» 2002  
Zöhrabov R. Şifahi ənənəli Azərbaycan professional musiqisi. (Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti). Bakı, «Azərbaycan ensiklopediyası», NRB 1996 70
Zöhrabov R. Şifahi ənənəli Azərbaycan professional musiqisi. Bakı, Az. Ensiklopediyası, Nəşriyyat-Polioqrafiya Birliyi 1996 72

 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi