~ Çap nəşrləri ~
~
Metodiki işlər~

 


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
TƏHSİL PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU
BAKI MUSİQİ AKADEMİYASI


TARİYEL MƏMMƏDOV


 

ÖZBƏK XALQ VƏ ŞİFAHİ
ƏNƏNƏLİ PROFESSİONAL MUSİQİSİ

 

 

METODİK TÖVSİYƏLƏR

«Adilo
ğlu» nəşriyyatı

BAKI — 2004