~ Videoteka ~

 
RU / EN

 

Musiqi teatrı üçün əsərlər  

Opera
Balet
Operetta
Musiqili komediya

Kantatalar (aratoriyalar)

 

Operadan xor

Simfonik musiqi

 

Çalğı alətləri konserti
Simfonik muğam

Orkestr üçün bəstələr  

Simfoniya
Süita
Uvertüra

Kamera çalğı alətləri musiqisi  

Fortepiano və simli alətlər üçün kvartet
Kvintetlər
Sonatalar

Simli kvartetlər

   
Skripka üçün pyeslır

   
Solo fortepiano musiqisi
 

Pyeslər
Prelüdiyalar

Vokal musiqisi
 

Romanslar
Mahnılar

Caz
 

Caz kompozisiyalar

Əníənəvi musiqi  

Şifahi əníənəli professional musiqi
Professional xalq musiqisi
Xalq musiqisi 

 ©Copyright by Musigi Dunyasi