~ Ümumi kataloq ~


 Elmi nəşrlər
Məcmuələr


Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.
  Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr (məqalələr məcmuəsi). Bakı, ADK-nın nəşri 1994 170
  Bülbül. Seçilmiş məqalə və mərüzələr. Bakı 2001 86
  Bəstəkarın xatirəsi. (Məqalələr və xatirələr). Bakı, Azərnəşr 1976 156
  Bülbül adına orta ixtisas musiqi məkəbi - 70. Bakı 2001 86
  Dahi Azərbaycan müğənnisi, SSRI xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatı, alim-folklorşünas, professor Bülbülün anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı   51
Bədəlbəyli F. Məqalələr, materiallar. Bakı, «QAPP-Poliqraf» korporasiyası, «İsmayıl» NPM 1997 18
Bakıxanov Ə. Ömrün sarı simi. (Məqalələr və xatirələr). Bakı, Işıq 1985
78
Əliyeva F. Musiqi tariximizin səhifələri. Bakı, Adiloğlu nəşriyyatı 2003 282

 

 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi