~ Ümumi kataloq ~


 
Əsərlərin əlifba üzrə kataloqu

Ğ
I
J

А

1 2
 

Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.

Zeynallı A.

«A lya muğam». Skripka ilə fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

 1936

 

Hüseynov Ş.

Açılmamış səhifələr.

«Musiqi Dünyası» № 1

1999

19-20

Dadaşov D.

Adajio və Skerso. Skripka ilə fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1971

17, 4

Kazımova G.

Adət və ənənələrimizin kulturoloji istiqamətləri.

 «Musiqi Dünyası»№ 1-2 (19)

 2004

181-183

Rzayeva A.

«Afəti cansan mənə». Sözləri M.Füzuli. Səs və Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.

 

 

14

Babayeva N.

Ağababa Bünyadzadə – 85.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(5)

2000

148-149

Xalıqzadə F.

Ağalar Əliverdibəyovun musiqişünaslıq fəaliyyəti haqqında

«Musiqi Dünyası» «Şüşa-250». № 1-2(7)

2001

30-32

Dadaşova E.

«Alqış qeyrətinizə» Xor və saz üçün.

 

1992

3

 Qarayev Q.

Alban rapsodiyası. Böyük simfonik orkestr üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

 1954

64 

Əmirov F. və Nəzirova E.

Alban xalq mövzuları üzrə süita 2 fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

 1956

46

İsazadə Ə.

Aleksandr Xodzkonun «Koroğlu» eposu (dastanı) haqqında» kitabında Azərbaycan xalq musiqisi nümunələri.

«Musiqi Dünyası». № 1(2)

2000

97-98

Qarayev Q.

Altı uşaq pyesi.

Bakı, «Azərnəşr»

1950

15,4

 Qarayev Q.

Altı uşaq pyesi. Fortepiano üçün.

 Bakı, «Azərnəşr»

1973 

12 

Neyəmətov H.

6 pyes fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

 1971

 12

Əliyeva F. 60-70-ci illərin birinci yarısında Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında bəzi üslub təmayulləri. Namizəd. dis. Bakı
1994
192
Əliyeva F. 60–70-ci illərin birinci yarısında Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında bəzi üslub təmayülləri. Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı
1994
18

Məmmədov T.

Amerika təəssüratları.

 «Musiqi Dünyası»№ 3-4 (21)

 2004

229-231

Babayev A.

«Ana mahnısı». Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestr üçün. Partitura.

 

 

8

 Əlizadə A.

«Ana torpaq». Xor və fortepiano üçün. Klavir.

 Bakı

 1993

101

Əhmədova M.

«Ana» Bax: Kərimov H., Bayramov N. Azəbaycan bəstəkarlarının əsərləri. Kamança ilə fortepiano üçün.

 Bakı, «Şur»

 1992

83-88

Dadaşova E.

«Ana» Romans. Soprano və fortepiano üçün.

 

 1968

9

Axundova Ş.

Ana, can ana. Fortepiano ilə oxumaq üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1960

7

Qarayev Q.

Anadan olma gününə marş. Fortepiano üçün tədris kitabı. İkinci hissə.

Bakı, «Azərnəşr»

1965 

 5

Dadaşova E.

«Anamın laylası».

 

1987

15

Bakıxanov T.

Andante. Skripka ilə fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1963

10, 2

Həsənzadə X.

Anton Rubinşteyn – 170.

«Musiqi Dünyası» № 1(2)

2000

53-54

Dadaşzadə Z.

Aqşin Əlizadə.

Bakı, «Şur»

1992

32

Əliyeva F.

Aqşin Əlizadə.

«Musiqi Dünyası» № 1-2 (15)

2003

121-123

Əliyev C.

Arazın o tayından soraqlar.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(5)

2000

129-131

Hüseynova Q.

Arfa Fərəc Qarayevin «Qobustan kölgələri» baletinin partiturasında.

«Musiqi Dünyası» № 3-4 (17)

2003

73-74

Hüseynova Q.

Arfa. İfaçılıq məktəbi. (Dərs vəsaiti).

Bakı

2000

94

Hüseynova Q.

Arfa. İfaçılıq məktəbi. (Dərs vəsaiti).

Bakı

2000

94

Hüseynova Y.

Arfaçalan, professor A. Abdullayeva haqqında.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(5)

2000

213-215

Ələkbərova N.

Arif Məlikov.

Bakı, «Şur»

1993

31

Mahmudova G.

Arif Məlikovun İkinci simfoniyasında ostinatlıq barədə.

«Musiqi Dünyası». № 3-4 (17)

 2003

69-72

Dadaşova E.

Ariya. İki fortepiano üçün.

 

 1974

11

Nəcəfova H.

Arzu (fortepiano üçün).

Bakı, «Azərnəşr»

 1946

 6

 Zeynallı A.

«Araz». Fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri Rəsul Rzanındır.

Bakı, «Azərnəşr»

 1934

 2

Zeynallı A.

«Araz». Xor və xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.

 

 

8

Zeynalova X.

Arpecino sədaları altında.

«Musiqi Dünyası» № 3-4 (21)

2004

Qarabağlı S.

«Arşin mal alan» adlı sənət inçisi.

«Musiqi Dünyası» № 3-4 (17)

2003

138-142

Əmirov F.

Asəf Zeynallıya xatirə. Violonçel yaxud skripka ilə fortepiano üçün.

 Bakı, «Azərnəşr»

 1949

Qarayev Q., Haciyev C.

Aşığın Stalin haqqında mahnısı («Vətən» operasından).

 Bakı, «Azərnəşr»

 1950

 9

Quluzadə T. Aşıq musiqisinin Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında rolu və əhəmiyyəti. Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı
2004
27

Abbasov Ə.

Aşıq nəğməsi. /Stalin haqqında kantatadan/ Fortepiano ilə oxumaq üçün.

 

1950

13

Bağırov (Hidayət oğlu) Nazim

«Aşıq Qərib» Azərbaycan xalq dastanı. Klavir.

Trabzon

1999

312

Hüseynli M.

Aşıq İmran Həsənov haqqında (nekroloq).

«Musiqi Dünyası» № 1(2)

2000

154

Hacıbəyov Ü.

«Aşıq sayağı». Trio (skripka, violoçel, fortepiano üçün ).

 Bakı

 1951

 2

Dadaşova E.

«Aşıqsayağı». İki fortepiano üçün.

 

 1991

 11

Dadaşova E.

«Aşiqvarı». Orqan üçün.

 

1989

15

Rüstəmova A.

Aşıq musiqisinin tədris prosesinə tətbiqinə dair.

«Musiqi Dünyası». № 1-2 (19)

2004

148-152

Köçərli İ.

Aşıq Şəmşirin musiqi dünyası.

«Musiqi Dünyası». № 3-4 (17)

2003

160-164

Ələsgərov S.

«Aşıqvarı». Tar, kamança və fortepiano üçün.

 

  

22, 5, 5

Əmirov F.

Aşıq sayağı. Fleyta (qoboy yaxud klarnet) ilə fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

 1952

7

Rüstəmova A. Aşıq yaradıcılığı yeniyetmələrin musiqi inkişafında vasitə kimi. Bakı
1994
159

Qədimova N.

Asəf Zeynallının yaradıcılığında fortepiano fuqalarının intonasiya xüsusiyyətləri.

«Musiqi Dünyası» № 3-4 (25)

2005

176-177

Həsənova C.

Asəf Zeynallının əsərlərində milli lad-intonasiya xüsusiyyətləri.

«Musiqi Dünyası» № 1-2

2004

52

Hüseynov İ.

Asudəvaxt mədəniyyətinin formalaşmasında milli və dünyəvi ənənələrin rolu (ardı).

«Musiqi Dünyası» № 3-4 (21)

2004

191-198

Abbasov Ə.
Neymətov H.

At-at oyunu.
Gül açıldı.
Azərbaycan xalq nəğməsi.

Bakı,
«Azərnəşr»

1944

2

Məmmədov T.

Audiovizual etnomusiqişünaslıq-musiqi elminin aktual istiqaməti kimi.

«Musiqi Dünyası»№ 1-2 (19)

2004

101-104

Burşteyn G.

«Ay bənizli gözəl» Nizaminin sözlərinə romans (tenor ya soprano üçün).

Bakı, «Azərnəşr»

1941

7

Dadaşova E.

«Ay bəri bax». Qadın xoru üçün.

 

2000

7

Dadaşova E.

«Ay bəri bax». Xor üçün.

 

1986

10

Əliyeva N.
Əliyeva F.

Azərbaycan baş orkestri.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(5)

2000

33-37

 

Azərbaycan /Aşıq mahnısı. /Sözləri Səməd Vurğunundur. Solo, xor və f-no üçün işləyəni Səid Rustəmov.

Bakı, «Azərnəşr»

1960

4

İmamverdiyev İ. Azərbaycan aşıq ifaçılığı sənətinin səciyyəvi xüsusiyyətləri (qərb bölməsi üzrə). Namizəd. dis. Bakı
1994
154
İmamverdiyev İ. Azərbaycan aşıq ifaçılığı sənətinin səciyyəvi xüsusiyyətləri.(Qərb bölgəsi üzrə). Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı
1994
40
Rüstəmova A. Azərbaycan aşıq yaradıcılığı yeni-yetmələrin musiqi inkişafında vasitə kimi. Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı
1994
24

 Quliyev R.

Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri (Tar ilə fortepiano üçün işləyən və köçürən R.Quliyev).

«Tusiyab» cəmiyyəti

 1998

 218

Kərimov C.,
Bayramov N.

Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri. Kamança ilə fortepiano üçün köçürmələr C.Kərimov və N.Bayramovundur.

 Bakı, «Şur»

 1992

148,
36

İsmayılova G. Azərbaycan bəstəkarlarının mahnı melodiyalarında lad- məqamlardan istifadə məsələləri. Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı
2003
25
İsmayılova G. Azərbaycan bəstəkarlarının mahnı melodiyalarında lad- məqamlardan istifadə məsələləri. Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı
2003
25

 

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı. (1934-1994-cü illər).

Bakı, «Səda»

1996

115

 

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı. Məlumat kitabçası.

Bakı, «Azərnəşr»

1965

123

İsmayılova R

Azərbaycan bəstəkarlarının orqan musiqisi II hissə.

Bakı

2001

79

İsmayılova R.

Azərbaycan bəstəkarlarının orqan musiqisi.

Bakı

2000

40

Həsənova L.

Azərbaycan bəstəkarlarının skripka üçün əsərlərinin üslub xüsusiyyətləri və interpretasiya məsələləri.

Bakı

2001

 

Abdurəhmanova İ.

Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında sonata janrının təkamülü. Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı.

Bakı

2004

23

 

Azərbaycan bəsləkarları. Qarışıq xor və f-no üçün əsərlər.

Bakı, «Azərnəşr»

1951

135

 

Azərbaycan bəstəkarları. Uşaq pyesləri. F-no üçün.

M. «Muzıka»

1972

47

 

Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri (nəfəsli orkestr üçün repertuar)

Bakı

2000

102

 

Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərindən parçalar. Tərtib edəni və köçürəni Niyazi Kərimov.

Bakı, «İşıq»

1995

128

 

Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət məcmuə skripka ilə f-no üçün (Alt və violonçel üçün əlavə partiyalar olmaq şərtilə)

Bakı, «Azərnəşr»

1965

33, 8

 

Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərinin iki f-no üçün işləmələri (İşləyən N.Ə.Quliyeva).

Bakı

2001

 

 

Azərbaycan bəstəkarlarının marşları (Nəfəsli orkestr üçün repertuar)

  Bakı

1996

86

 

Azərbaycan bəstəkarlarının seçilmiş əsərləri. Fortepianoda dörd əlli çalmaq üçün köçürəni Z.Stelnik.

Bakı, «Azərnəşr»

1963

46

 

Azərbaycan bəstəkarlarının seçilmiş əsərləri. Skripka ilə f-no üçün köçürənləri. T.Atakişiyev, J.Barştak.

Bakı, «Azərnəşr»

1968

24, 8, 8

 

Azərbaycan bəstəkarlarının seçilmiş xor əsərləri.

Bakı, «Azərnəşr»

1967

44

Həsənova L. Azərbaycan bəstəkarlarının skripka üçün əsərlərinin üslub xüsusiyyətləri və interpretasiya məsələləri. Bakı
2001
 

Abdurəhmanova İ.

Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında sonata janrının təkamülü. Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı.

Bakı

2004

23

Rzayeva A.

Azərbaycan (Fortepiano ilə oxumaq üçün). Sözləri Z.Cabbarzadənindir.

Bakı, «Azərnəşr»

1946

5

Əliverdibəyov N.

Azərbaycan. Fortepiano ilə qarışıq xor üçün.

 Bakı, «Azərnəşr»

 1961


1 2
 

 
 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi