~ Ümumi kataloq ~


 
Əsərlərin əlifba üzrə kataloqu

Ğ
I
J

I

Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.

Qazıbəyov R
Vəzirov Ç.

İbrahim Həmzəyev.

Bakı, «İşıq»

1982

48

Əfəndiyeva İ.

İdman və musiqi – gözəllik harmoniyasıdır.

«Musiqi Dünyası» № 3-4 (17)

2003

189-190

Babayev R.

İslam, incəsənət və əxlaq.

«Musiqi Dünyası» № 1-2(23)

2005

200

Əliyev A.

İfacılıq

«Musiqi Dünyası» № 1-2(7)

2001

207

Bayramova A., Rzayeva G.

İfacılıq («Fortepiano–300» tədbiri haqqında)

«Musiqi Dünyası»
№ 3-4(5)

2000

218-219

Mahmudova Ş.

İfaçılıq sənətimizin uğurları.

«Musiqi Dünyası». № 3-4 (17)

 2003

234-235 

Qazıyeva G.

İfaçılıq tarixindən səhifələr: pianoçu Cəmilə Muradova.

Bakı, «Elm»

1998

56

Həşimov X.

İfacılıq. Kamancaçalan Ə. Vəzirov haqqında.

«Musiqi Dünyası» № 1-2(7)

2001

205-207

İsazadə Ə.

İfacılıq... («Buta» hümanitar uşaq fondunun təşkil etdiyi müsabiqə).

«Musiqi Dünyası». № 1-2(7)

2001

204-205

Zöhrabov R.

İfaçılıq... (Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının Xalq çalğı alətləri orkestri haqqında).

«Musiqi Dünyası». № 3-4(5)

2000

216-218

Rzayeva S.

İfaçılıq... (V. Adıgözəlovun «Canaqqala» oratoriyasının Türkiyədə premyerası haqqında).

«Musiqi Dünyası». № 3-4(5)

2000

212-213

İfaçilıq.Yeniliklərimiz.

«Musiqi Dünyası». №1-2(23)

2005

241

İfaçilıq.Yeniliklərimiz.

«Musiqi Dünyası». №3-4(23)

2005

316-319

Novruzov A.

İfaçılarımızın portretləri… Əhsən Dadaşov.

«Musiqi Dünyası». №3-4(21)

2004

150-154

Əmirov F.

20 mahnı. Fortepiano ilə oxumaq üçün.

 Bakı, «İşıq»

 1977

 111

Adıgözəlov V.

24 prelüd. (Fortepiano üçün).

Bakı, «Az»

2001

96

 Qarayev Q.

24 prelüd (fortepiano üçün) 1-ci dəftər (I-IV).

Bakı, «Azərnəşr»

 1952

 14

 Qarayev Q.

24 prelüd (fortepiano üçün) 2-ci dəftər (VII-XII).

Bakı, «Azərnəşr» 

1952 

13 

 Qarayev Q.

24 prelüd (fortepiano üçün) 3-cü dəftər (XIII-XVIII).

Bakı, «Azərnəşr»

1957 

 15

 Qarayev Q.

24 prelüd (fortepiano üçün) 4-cü dəftər (XIX-XXIV).

 Bakı, «Azərnəşr»

 1964

17 

 Qarayev Q.

24 prelüd fortepiano üçün.

Moskva., «Muzıka»

1967 

50 

Əliyeva R.
Həsənova-
İsmayılova C.

25 yaşlı məktəb.

«Musiqi Dünyası» № 1-2(11)

2002

158-161

İsazadə Ə.

XIX əsrdə Azərbaycan musiqi folkloru rus ziyalılarının əsərlərində.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(9)

2001

141-143

İsazadə Ə.

XIX əsrdə Azərbaycan xalq musiqisi rus folklorşünaslarının əsərlərində.

«Musiqi Dünyası». № 2(3)

2000

12-14

Semyonova İ.

XIX əsrin axırı – XX əsrin əvvələrindən 40-cı illərədək Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin dövrləndirilməsi. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi).

Bakı, ADK-nın nəşri

1994

137-151

Əliyeva F.

XX əsr Azərbaycan musiqi tarixi – totalitar zaman kəsiyində.

«Musiqi Dünyası» № 3-4 (17)

2003

13-33

Əliyeva F.

XX əsr Azərbaycan musiqisinin dövrəşdirilməsinə dair mülahizələr.

«Musiqi Dünyası» № 1-2 (15)

2003

77-82

 Mübariz

XX əsr Gədəbəy bölgəsinin aşıq sənəti.

 «Musiqi Dünyası». № 2(3)

 2000

86 

Dadaşzadə Z.

XX əsr ingilis musiqisi. («Müasir musiqi» seminarı üzrə metodik dərslik).

Bakı, Ziya

2000

44

Dadaşzadə Z.

XX əsr ingilis musiqisi. «Müasir musiqi» seminarı üzrə metodik göstəriş.

Bakı

2000

44

Şəfiyeva N.

XX əsrdə Azərbaycan qadın bəstəkarlarının yaradıcılığı haqqında. «Müstəqillik dövründə Azərbaycan musiqisi: axtarışlar, nailiyyətlər, problemlər».

«Musiqi Dünyası». № 1-2 (15)

2003

20-21

Sultanova A.

XX əsrin musiqi nəzəriyyəsində solfecio sistemlərinin müqayisəli təhlili. Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı.

Bakı

2004

26

Səfərova Z.

XX əsrin dahi bəstəkarı və şəxsiyyəti.

«Musiqi Dünyası». № 1

1999

8-15

Əbdüləliyev A.

XX əsr Azərbaycan musiqişünaslığı. SSRİ Bəstakarlar İttifaqı Musiqi Tənqidi Komissiyasının V plenumu.

«Musiqi Dünyası». № 1-2 (23)

2005

18

Əliyeva F.

XX əsrin əvvələrində Azərbaycan milli hərəkatı. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi).

Bakı, ADK-nın nəşri

1994

126-129

Əliyeva S.

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində islam islahatları və M.Rəsulzadənin kulturoloji arqumentləri.

«Musiqi Dünyası» № 1 - 2(23)

2005

190

Əliyeva F.

XX əsrin əvvələrində Azərbaycanda musiqi tənqidi.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(25)

2005

86-98

Hüseynova F.

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan folklorşünaslığı.

«Musiqi Dünyası» № 1-2

2004

173

Xəlilova İ.

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycandakı rusdilli mətbuat haqqında.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(25)

2005

247-249

Əliyeva R.

İki dost, iki sənətkar.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(5)

2000

8-11

Dadaşova E.

İki fortepiano üçün pyes.

 

 1986

3

Quliyev İ.

İki mahnı. Fortepiano ilə oxumaq üçün.

 Bakı, «Azərnəşr»

1963 

12 

 Rzayeva A.

İki mahnı. Fortepiano ilə oxumaq üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

 1961

 9

Əliverdibəyov N.

İki mahnı. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri Yusif Həsənbəyovundur.

Bakı, «Azərnəşr»

 1964

8

 Əmirov F.

İki mahnı. Fortepianonun müşayiətilə xor üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

 1960

11

Əmirov F.

İki pyes. (Azərbaycan xalq mövzuları əsasında). Fortepiano üçün.

 Bakı, «Azərnəşr»

1953

5

Qarayev Q.

İki pyes. Skripka və fortepiano üçün köçürənləri T.Atakişiyev, Y.Barştak. «İldırımlı yollarla» baletindən rəqs. «Yeddi gözəl» baletindən təlxəklərin rəqsi.

 Bakı, «Azərnəşr»

 1964

 12, 3

 Rzayeva A.

İki pyes. Tar ilə fortepiano üçün.

 Bakı, «Azərnəşr»

1962

 8, 2

 Əmirov F.

İki romans fortepiano ilə oxumaq üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1972 

12

Əhmədov M.

İki səsli polifonik pyeslər. Azərbaycan xalq mahnıları əsasında fortepiano üçün (2-3-cü siniflər).

Bakı, Azərbaycan Dövlət Muisqi nəşri

1961

7

Dadaşova E.

2 fortepiano üçün simfoniya.

 

1994

68

Nəzirova E.

2 prelüd, fortepiano üçün.

«Musiqi Dünyası». № 1(2)

 2000

 155-159

 Quliyev T.

2 prelüd. Fortepiano üçün.

 Bakı, «Azərnəşr»

1973 

8 

Ələsgərov S.

2 pyes 1) Skerso 2) Sözsüz mahnı. Fortepiano üçün.

 Bakı, «Azərnəşr»

 1959

5

Bakıxanov T.

İkili konsert. Skripka və tar ilə simfonik orkestr üçün. Skripka və tar ilə fortepiano üçün köçürmə.

Bakı

1998

82, 21, 23

Hüseynov R.

İkincı nəfəs.

«Musiqi Dünyası» № 1(2)

2000

121

Qarayev F.

İkinci sonata. Fortepiano üçün.

 Bakı, «Azərnəşr»

1971 

12 

Qarayev Q.

«İldırımlı yollarla» baletindən birinci süita. Partitura.

Moskva. "Sovetskiy kompozitor"

1960 

 98

Qarayev Q.

«İldırımlı yollarla» baletindən ikinci süita. Partitura.

 Moskva. "Sovetskiy kompozitor"

1960 

146 

 Qarayev Q.

«İldırımlı yollarla» baletindən səhnə və adajio /II pərdə 3-cü şəkil/ Nəfəsli alətlər orkestri üçün köçürmə N.Kərimovundur. Partitura.

 

 

 46

Xalıqzadə F.

İlisunun musiqi etnoqrafiyası dünən və bu gün.

«Musiqi Dünyası». № 1-2(11)

2002

130-139

 Quliyev T.

«İlk bahar» Bax: Kərimov Ş., Bayramov N. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri. Kamança ilə fortepiano üçün..

 Bakı, «Şur»

 1992

 78-83

 Dadaşova E.

İlk bahar. 2 fortepiano üçün.

 

1994

10

Dadaşova E.

İlk bahar. Fortepiano ilə oxumaq üçün.

 

 

Hacıyev R.

İlyas Hüseynov – 80 (İlyas Hüseynovun simasında Azərbaycanda kontrabas məktəbi).

«Musiqi Dünyası»№ 3-4 (21).

2004

249-251

İsayev N.

İncəsənət və hüquq.

«Musiqi Dünyası». № 1

1999

87-88

 Rzayeva A.

İnşaatçılar mahnısı. Sözləri İ.Coşqunundur.

Bakı, «Azərnəşr»

 1960

 5

Zülfüqarov O.

İnstitut illəri. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri T.Elçinindir.

 Bakı, «Azərnəşr»

 1962

5 

İsayev N.

İntellektual mülkiyyət anlayışı və onun qorunma sistemi.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(9)

2001

206-210

İmanov K.

İntellektual mülkiyyət hüquqlarının təminatı və müdafiəsi.

«Musiqi Dünyası». № 1-2(7)

2001

180-186

Ələsgərov S.

İntermetso. Tar və fortepiano üçün.

 

  

16,4

Fərəcova L.

İnternet səhifələrində.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(13)

2002

214-218

Quliyev P.

İnternet səhifələrində.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(9)

2001

211-212

Quliyev P.

İnternet səhifələrində.

«Musiqi Dünyası» № 1-2(11)

2002

224-226

Xalıqzadə F.

İnternet səhifələrində.

«Musiqi Dünyası». № 1-2 (15)

2003

266-268

Əliyeva F.

«İpək yolunun» ilk musiqi səyyahı.

«Musiqi Dünyası» № 1

1999

120-121

Məmmədov T.

İran səfərinin təəssuratları.

«Musiqi Dünyası». № 3-4 (21)

2004

234-235

Babayev E.

İraq makamatının bəzi ritmik xüsusiyyətləri. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi).

Bakı, ADK-nın nəşri

1994

15-27

Hüseynova L.

İslamda musiqi məfhumu.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(5)

2000

142-143

İstanbuldan (Türkiyədən).Bizə yazılar.

«Musiqi Dünyası» № 1-2(23)

2005

143

Qarabağlı S.

İstedadlı, qayğıkeş pedaqoq.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(5)

2000

5-7

Elxan qızı A.

İstedadlı skripkaçı Zəhra Quliyeva.

«Musiqi Dünyası»№1-2(23)

2005

221

Bədəlbəyli Ə.

İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti.

Bakı, «Elm»

1969

445

 

 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi