~ Ümumi kataloq ~


 
Əsərlərin əlifba üzrə kataloqu

Ğ
I
J

T

Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.

Kərimli A.

Tanıdığımız və tanımadığımız S. Hacıbəyov. S. Hacıbəyovun 80 illiyinə.

«Musiqi Dünyası». № 1

1999

54-60

Əfəndiyeva İ.

Tanınmış musiqişünas, yorulmaz pedaqoq, istedadlı tədqiqatçı.

«Musiqi Dünyası». № 3-4 (21)

2004

110-112

Əhmədov M.

Tapmaca – nəğmə. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri M.Seyidzadənindir.

Bakı, «Azərnəşr»

 1953

3

Hüseynova L.

Tariximizi vərəqləyərkən… - Azərbaycan bəstəkarlar İttifaqı.

«Musiqi Dünyası». № 3-4 (21)

2004

22

Əbdülqasımov V.

Tar muğam operalarından. «Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi).

Bakı, ADK-nın nəşri

1994

120-124

Gəray A.

«Tarantella». Bax: Kərimov H., Bayramov N. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri. Kamança ilə fortepiano üçün.

 Bakı, «Şur»

 1992

20-25 

Əbdülqasımov V.

Tar muğam operalarından. «Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi).

Bakı, ADK-nın nəşri

1994

120-124

Novruzov A.

Tarın ifaçılıq xüsusiyyətlərinin təkamülündə xarici və Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərinin rolu.

Bakı

2002

 

Quliyev P.

T.Bakıxanovun əsərlərinə Türkiyədə maraq.

«Musiqi Dünyası» № 1

1999

159

Xalıqzadə F.

Tehran elmi – bədii seminarında.

«Musiqi Dünyası». № 1-2 (15)

2003

251-253

Bakıxanov T.

Tehran, Isfahan və Şirazdan gələn sədalar.

«Musiqi Dünyası». № 3-4 (21)

2004

232-233

İmanova Ü.

Tədqiqatçı axtarışlarından biri barədə.

«Musiqi Dünyası». №3-4 (21)

2004

222-223

Təqdimat mərasimi. - Azər-baycan bəstəkarlar İttifaqı – 70.

«Musiqi Dünyası». № 3-4 (21)

2004

66-67

Əhmədova M.

Təqdimat mərasimi. - Azərbaycan bəstəkarlar ittifaqında.

«Musiqi Dünyası». № 1-2 (19)

2004

6-7

Təqdimat mərasimi. Yeniliklərimiz.

«Musiqi Dünyası». № 1-2 (23)

2005

225

Həbiboğlu V.

Telman Hacıyev. Həyat və yaradıcılıq səhifələri.

Bakı

1997

159

Quliyev O.

Tələbələr mahnısı. Fortepiano ilə oxumaq üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1962 

7 

 

T.Ə.Quliyevin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası prezidentinin sərəncamı.

«Musiqi Dünyası».№ 3-4 (17)

2003

3

Kərimov M.

Tənbur və onun müxtəlif növləri.

«Musiqi Dünyası». № 3-4 (25)

2005

206-207

Əlizadə A.

Təntənə /Prazdnestvo/. Simfonik orkestr və qarışıq xor üçün. Partitura.

 

 1989

47

Dadaşova E.

Tərəkəmə. Kiçik tərkibli orkestr üçün.

 

1985 

 19

Hüseynov İ.

Tətbiqi kulturologiya və sosioloji tədqiqatlar. /, . s.

«Musiqi Dünyası» № 3-4 (17)

2003

178-188

Həsənova-
İsmayılova C.

Tofiq Bakıxanov – 70.

«Musiqi Dünyası» 1-2(7)

2001

79-84

Əliyeva H.

Tofiq Bakıxanovun kamera-instrumental əsərlərinin ifaçılıq xüsusiyyətləri. Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı.

Bakı

2004

29

 

Tofiq Ələkbər oğlu Quliyev (vəfatı münasibətilə).

«Musiqi Dünyası». № 3-4(5)

2000

20-22

Sabitoğlu C.

Tofiq Quliyevin mahnılarında poetik mətnin və melodiyanın əlaqələri.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(13)

2002

131-137

Quliyeva S.

Tofiq Quliyevin mahnılarının bəzi üslub xüsusiyyətləri.

«Musiqi Dünyası» № 1(2)

2000

36

Abdullayev A.

Tohid Quliyev – 80 (iş yoldaşım və dostumun xatirəsinə) .

«Musiqi Dünyası» № 3-4(25)

2005

216-218

Dadaşova E.

«Torağayın nəğməsi». Uşaq xoru və f-no üçün.

 

  

6

Hüseynli Ş
Kərimova N.

Totalitar mədəniyyət və musiqi.

«Musiqi Dünyası» № 1-2 (15)

2003

218-226

Ozan A. (Kərimli)

Tovuz aşıq məktəbinin saz havaları toplusu./ «Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi).

Bakı, ADK-nın nəşri

1994

69-70

Dadaşova E.

Trambon və fortepiano üçün pyes.

 

 

6

Mirzəyev M.

Trio. Skripka, violonçel və fortepiano.

 Moskva, «Muzıka»

1976 

58, 12, 8 

Zülfüqarov O.

Trio. Skripka, Violonçel və fortepiano.

 Bakı, «Azərnəşr»

 1957

87, 16, 16 

Dadaşova E.

Tuba və fortepiano üçün pyes
1) Xoral. 2) Lay-lay.

 Bakı

 1993

161 

Turizm fəaliyyətində xalq musiqisinin rolu. (C.Həsənova-nın F.Xalıqzadə ilə müsahibə).

«Musiqi Dünyası» № 3-4 (21)

2004

2004

Quliyev İ.

«Tüsi»nin musiqi həyatı.

«Musiqi Dünyası» № 1(2)

2000

133-134

Səfərova Z.

Türk musiqi dünyasının ulduzu. Görüşlər...

«Musiqi Dünyası» № 1-2 (15)

2003

245-246

Cengiz D.

Türkiyə və Azərbaycanda keçirilən novruz mərasiminin melo-poetik sistemi və onların müqayisəli təhlili.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(25)

2005

202-206

Rzaquliyeva R.

Türkiyədə Azərbaycan musiqişünasının yeni kitabı.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(21)

2004

219-220


 
 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi