~ Ümumi kataloq ~


 
Əsərlərin əlifba üzrə kataloqu

Ğ
I
J

Ü

Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.

Mirzəzadə X.

Üç mahnı. Fortepiano ilə qarışıq xor üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1963

25

Dadaşova E.

Üç pyes. İki fortepiano üçün.

 

 1993

13 

Cahangirov C.

Üç rəqs. Simfonik orkestr üçün. Partitura.

Bakı, «Azərdövnəşr»

1964

46

Qarayev Q.

Üçüncü simfoniya. Kamera orkestri üçün.

M.S.K.

1968

110

Fərəcova L.

Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında xor dirijorluğu kafedrasının yaradılması tarixindən.

«Musiqi Dünyası» № 1-2 (15)

2003

163-167

Həsənova C.

Ü.Hacıbəyovun "Arşın mal alan" musiqili komediyasında milli ladların təzahür formalarına dair.

«Musiqi Dünyası» № 3-4 (17)

2003

148-151

Qafarova Z.

Ü.Hacıbəyovun «Koroğlu» operası. (Dərs vəsaiti).

Bakı, «Maarif»

1993

57

Həsənova C.

Ü.Hacıbəyovun «Koroğlu» operasında milli ladlardan istifadə məsələsinə dair metodik tövsiyyələr.

Bakı

2003

39

Qafarova Z.

Ü.Hacıbəyovun «Koroğlu» operasının bəzi musiqi dramaturji və üslub xüsusiyyətləri. /«XX əsrin Azərbaycan musiqisi» (məqalələr toplusu).

Bakı

1994

81-94

Həsənova C.

Ü.Hacıbəyovun «Leyli və Məcnun» operasında muğam və milli lad uyğunluğunun bəzi məsələləri.

«Musiqi Dünyası» № 1-2 (15)

2003

195-200

Abduləliyev A.

Ü. Hacıbəyov və V. Belyayevin Elmi-yaradıcılıq əlaqələrinə dair qiymətli tarixi sənəd.

«Musiqi Dünyası» №3-4(25)

2005

25-31

Rauf qızı A .

Ü.Hacıbəyovun Azərbaycan musiqisində birhissəli simfonik əsərlərin yaranmasında rolu.

«Musiqi Dünyası» №3-4(25)

2005

34-36

Əsgərova F.

Ü.Hacıbəyovun «Leyli və Məcnun» operasında muğamın və əruzun işlənilməsinə dair. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi).

Bakı, ADK-nın nəşri

1994

88-92

Kərimova T.

Ü.Hacıbəyovun məqam nəzəriyyəsinə tarixi mövqədən bir baxış. /«XX əsrin Azərbaycan musiqisi» (məqalələr toplusu).

Bakı

1994

66-81

İmanov K.

Ümumdünya kitab və müəlliflik hüququ günü və Azərbaycan müəlliflik hüququ tarixindən.

«Musiqi Dünyası». № 2(3)

2000

107-109

Dilbazi M.

Ümumi fortepiano sinfində tədris prosesinin təşkil olunması.

Bakı

1996

 

Məlikməm-
mədov N.

Ümumtəhsil məktəblərində musiqinin tədrisi problemi haqqında.

«Musiqi Dünyası». № 1(2)

2000

126-128

 

Ürəkləri fəth edən bəstəkar. (materialı hazırladı L.Fərəcova).

«Musiqi Dünyası». № 1-2 (15)

2003

40-41

Paşayev A.

Ürəkləri oxuyan xanəndə.

«Musiqi Dünyası». № 1

1999

142-143

Mustafayev R.

Ürəyimdəsən. Fortepiano ilə oxumaq üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1959

26

Əmrahova A.

Üslub təhlilində «cins», «növ», «freym».

«Musiqi Dünyası» № 3-4(5)

2000

74-77

Sədrayoğlu M., Müctəhidzadə M.

Üzeyir bəy Hacıbəylinin vəfatı münasibətilə. «İzhari – təəssüf».

«Musiqi Dünyası». № 3-4(5)

2000

120-123

C. Həsənova.

Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığında lad probleminə bir baxış.

«Musiqi Dünyası» №3-4(25)

2005

41-46

Qarabağlı S.

Üzeyir bəy Hacıbəyov və ana dili.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(9)

2001

9-11

Qarabağlı S.

Üzeyir bəy Hacıbəyov və teatr.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(5)

2000

17-19

Qarabağlı S.

Üzeyir Hacıbəyov – publisist.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(5)

2000

12-14

Qarabağlı S.

Üzeyir bəy Hacıbəyovun irsindən yeni tapıntılar.

«Musiqi Dünyası» № 1-2 (19)

2004

11-13

Qarabağlı S.

Üzeyir bəy Hacıbəyov və Cavidlər ailəsi.

«Musiqi Dünyası» №3-4(25)

2004

36-39

Qarabağlı S.

Üzeyir Hacıbəyov: Moskva, 1939-cu il.

«Musiqi Dünyası» № 1(2)

2000

10-11

Aqil Qızı S.

Üzeyir musiqi günü.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(21)

2004

255-256

Əfəndiyeva İ.

Üzeyir Hacıbəyovun və Vasif Adıgözəlovun yaradıcılı-ğında milli harmoniyanın istifadə edilməsinə dair.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(21)

2004

87-92

Rüstəmova A.

Üzeyir Hacıbəyovun məktəb-lilərin musiqi-estetik tərbiyə-si haqqında bəzi fikirləri.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(25)

2005

261-263

Üzeyir Hacıbəyovun və Vasif Adıgözəlovun yaradıcılı-ğında milli harmoniyanın istifadə edilməsinə dair.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(21)

2004

87-92

 

Üzeyir Hacıbəyov ensiklopediyası.(Elmi redaksiya şurasının sədri N.S.İbrahimov).

Bakı, «Azərbaycan» nəşriyyatı

1996

304

Adıgözəlzadə H.

Üzeyir Hacıbəyov və onun müasirlərinin etnomusiqişünaslıq sahəsində fəaliyyəti.

«Musiqi Dünyası» № 1-2(19)

2004

113

Adıgözəlzadə H.

Üzeyir Hacıbəyov və onun müasirlərinin fəaliyyətinin etnomusiqişünaslıq aspekti (ardı).

«Musiqi Dünyası» № 3-4(21)

2004

178

 

Üzeyir Hacıbəyov haqqında söz.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(5)

2000

3-5

 Abbasova İ.

Üzeyir Hacıbəyov və Zakir Bağırovun musiqili komediyalarında həyat gerçəkliyinin gülüşlə təcəssümü.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(25)

2005

53-55

Seyidova S.

Üzeyir Hacıbəyov və dini musiqi.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(5)

2000

139-141

Abdullazadə G.

Üzeyir bəydən bizə miras - bizdən Üzeyir bəyə hədiyyə.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(25)

2005

18-20

Fərəcov S.

Üzeyir Hacıbəyov və erməni sənətçilərinin «mədəni» təcavüzü.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(5)

2000

30-33

Maxmudova G.

Üzeyir Hacibəyovun «Aşiqsayağı» əsərində ostinato prinsipi.

«Musiqi Dünyası» № 1-2(23)

2005

179

Maxmudova G.

Üzeyir Hacıbəyovun «Arşın mal alan» musiqili komediya-sında ostinatlıq prinsipi.

«Musiqi Dünyası» № 3-4 (25)

2005

144-150

Məmmədova L.

Üzeyir Hacıbəyov və Azərbaycanda xor ifaçılığı sənəti (bəzi sənədlərin izi ilə) .

«Musiqi Dünyası» № 3-4 (25)

2005

98-103

 Əmirov F.

Üzeyir Hacıbəyov xatirə № 21.

 

 

11

Şəfiyeva N.

Üzeyir Hacıbəyovun «Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları» elmi əsərinin yaranma tarixinə dair.

«Musiqi Dünyası». № 1(2)

2000

14-17

Şəfiyeva N.

Üzeyir Hacıbəyovun Humayuna aid lad-nəzəri əsasları üzrə araşdırmalar.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(5)

2000

88-91

Üzeyir Hacıbəyovun anadan olmasının120 illik yubileyinə layiqli töhfə.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(25)

2005

72-73

Üzeyir Hacıbəyov-120. Tarixə çevrilmiş günlər.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(25)

2005

304-309

Qarabağlı S.
(Mirzəyeva)

Üzeyir Hacıbəyovun publisistikasında musiqi məsələləri.

Bakı, Az. «Bilik» Maarifçilik Cəmiyyətinin «Bayatı» sifariş Ədəbiyyatı
Mərkəzi

1997

80

 Novruzov A.

Üzeyir Hacıbəyovun tarın not ifaçılığında rolu.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(5)

 2000

14-16


 
 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi