~ Ümumi kataloq ~


 
Əsərlərin əlifba üzrə kataloqu

Ğ
I
J

Q

Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.

Dadaşova E.

Qadın xoru üçün a capella.

 

 2000

2

Əlizadə F.
Axundova N.

Qadınlar musiqidə

«Musiqi Dünyası» № 1

1999

154-155

Mustafayev R.

Qafqaz. Sözləri M.Lermontovundur. Fortepiano ilə oxumaq üçün romans.

Bakı, «Azərnəşr»

 1957

 14

Dadaşova E.

«Qalx yürüşə, Azərbaycan!» Partitura.

 

1997

6

Kərimli A.

Qan yaddaşının çağırışına səs verən bəstəkar.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(9)

2001

66-71

Abbasov Ə.

«Qaraca qız» baletindən fraqmentlər. Böyük simfonik orkestr üçün. Partitura.

Bakı, «Azərnəşr»

1964

78

Quliyev A.

Q.Qarayev və Azərbaycan musiqi folkloru. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr toplusu).

Bakı, ADK-nın nəşri

1994

156-160

Mehdiyeva N.

Q.Qarayevin «Don Kixot» filminə musiqisi. /«XX əsrin Azərbaycan musiqisi» (məqalələr toplusu).

Bakı

1994

114-129

Məmmədova K.

Q.Qarayevin fəlsəfi-estetik görüşlərində xeyir və şər problemi.

«Musiqi Dünyası» № 2(3)

 2000

53-56

Nəsirova K.

Q.Qarayevin melodikasının bəzi xüsusiyyətləri. /«XX əsrin Azərbaycan musiqisi» (məqalələr toplusu).

Bakı

1994

129-144

Abdullayeva N.

Qara Qarayevin fortepiano musiqisinin tarixi zəmini.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(25)

2005

170-176

Rzayeva A.

Qara gözlər. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri M.Y.Lermontovundur.

 Bakı, «Azərnəşr»

 1953

 5

Həsənova-
İsmayılova C.

Qara Qarayev və musiqi folkloru.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(9)

2001

96-98

Əli-zadə F.

Qara Qarayev.

Bakı

1997

111

Karagiçeva L.

Qara Qarayev.

Bakı, Azərnəşr

1968

70

Quliyev P.

Qara Qarayev.

«Musiqi Dünyası» № 1

1999

136-137

Həsənova C.

Qara Qarayev və Azərbaycan xalq musiqisi.(Lad-intonasiya və formayaradıcı xüsusiyyətlərin tədqiqi). Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı.

Bakı

1998

22

Tahirova F.

Qara Qarayevin Dmitri Şostakoviçə həsr etdiyi lya minor simli kvarteti.

«Musiqi Dünyası». № 3-4 (17)

2003

83-87

Mehdiyeva L., Cəfərova A.

Qara Qarayevin lad təfəkkürünə dair.

«Musiqi Dünyası». № 2(3)

2000

44-48

Sayutkin Y.

Qara Qarayevin pedaqoji prinsipləri və Qara Qarayev adına musiqi məktəbinin ənənələri.

«Musiqi Dünyası». № 1-2 (15)

2003

168-173

Həsənova C.

Qara Qarayevin portret cizgiləri.

«Musiqi Dünyası»№ 1-2 (15)

2003

31-39

Talıbzadə Ü.

Qara Qarayevun yaradıcılığında musiqilə mətnin qarşılıqlı əlaqəsi probleminə dair..

«Musiqi Dünyası». № 3-4(5)

2000

91-94

Qasımova Z.

Qara Qarayev musiqisində impressionizmin bədii və kompozisiya-texniki prinsipləri haqqında.

«Musiqi Dünyası»№ 3-4 (21)

2004

93-95.

Məmmədli İ.

Qara Qarayevin baletlərində ənənəviliklə müasirliyin vəhdəti.

«Musiqi Dünyası»№ 1-2 (19)

2004

49-52

İmrani R.

Qarabağ musiqi məclisləri. «Azərbaycan musiqisi: tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi).

Bakı, ADK-nın nəşri

1994

48-56

Həsənova C.

«Qarabağ xanəndələri» layihəsi.

«Musiqi Dünyası» №1-2(23)

2005

216

Vəliyev Y.

Qarabağın musiqi dünyası. Mehralıyevlər ailəsi..

«Musiqi Dünyası». № 1-2 (15)

2003

210-214

Əliyeva F.

Qarabağın musiqiçi nəsilləri.

«Musiqi Dünyası» № 1(2)

2000

18-21

Abbasov Ə.

Qarabağın qızları. Xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.

 

 

23

Dadaşova E.

Qarışıq xor üçün 2 miniatür.

 

 2000

5

Niyazi

Qaytağı. Simfonik orkestr üçün. Partitura.

Bakı, «Azərnəşr»

1967

40

Seyidova S.

Qədim Azərbaycan mərasim musiqisi. (Ali və orta musiqi məktəbləri üçün dərs vəsaiti).

Bakı

1994

99

Səfərova Z.

Qədim Azərbaycan musiqi terminləri lüğəti.

Bakı, «Təbriz»

1997

56

Adıgözəlov V.

Qərənfil. Bax: Azərbaycan bəstəkarlarının pyesləri. Tar ilə fortepiano üçün işləyəni Əvəz Rəhmətov.

Bakı, «Azərnəşr»

1974

14-18

Qəniyev T.

Qərbi Avropa, rus və azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında kantata və oratoriya janrlarına bir nəzər.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(25)

2005

256-258

Əbdülqasımov V.

Qəzəl janrı Üzeyir Hacıbəyov yaradıcılığında.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(25)

2005

31-34

Əmirov F.

Qış yolu. A.S. Puşkinin sözləri üzrə tenor və bariton ilə simfonik orkestr üçün. Poema. Fortepiano ilə oxumaq üçün düzəldilmişdir.

 Bakı, «Azərnəşr»

1949

13

Bakıxanova Z.

Qiyabi şöbənin fortepiano fakültəsinin tələbəsi üçün harmoniya fənni üzrə metodik göstərişlər və yoxlama tapşırıqrarı.

Bakı

1985

26

Dadaşzadə Z.

Qiyabi şöbənin fortepiano fakültəsinin tələbəsi üçün harmoniya fənni üzrə metodik göstərişlər və yoxlama tapşırıqrarı.

Bakı

1985

26

Həsənova L.

«Qız Qalası»: III minilliyə vəsiqə.

«Musiqi Dünyası» № 1(2)

2000

29-35

Bədəlbəyli Ə.

«Qız qalası» baletindən seçilmiş parçalar. Fortepiano üçün asanlaşdırılmış köçürmə.

Bakı, «Azərnəşr»

1954

26

 Qarayev Q.

«Qızların rəqsi», 4 «İldırımlı yollarla» baletindən. Bax: Kərimov H., Bayramov N. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri. Kamança ilə fortepiano üçün.

 Bakı, «Şur»

 1992

 91-95

Səfərova Z.

Qloballaşma dövründə milli musiqi irsimizin hifsi, nəşri və tədqiqinin bəzi problemləri.

«Musiqi Dünyası». № 1-2 (15)

2003

93-96

Quliyev Q.

Qocaman mədəniyyət ocağı 60 illik ərəfəsində.

«Musiqi Dünyası» № 1-2(7)

2001

166-169

Kərimov M.

Qohum alətlərlə tanışlıq fənni üzrə qədim və müasir simli musiqi alətlərinin tarixinə dair ümumi məlumat.

Bakı

2001

 

Hüseynov R.

Qohumluq.

«Musiqi Dünyası» № 1(2)

2000

112-114

Ələsgərov S.

Qol çəkirəm. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri İ.Səfərlinindir.

 Bakı, «Azərnəşr»

 1950

4

Bayat F.

Qopuz anlamı.

«Musiqi Dünyası». № 1

1999

30-31

Hacızadə H.

Qurbansız qalan tar.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(5)

2000

144-147

Abbasov Ə.

Qurban olduğum. Fortepiano ilə oxumaq üçün romanslar.

Bakı, «Azərnəşr»

1961

11

Bakıxanov T.

Qüdsi. Fortepiano ilə oxumaq üçün romans məçmuəsi. Sözləri Abbasqulu Ağa Bakıxanovundur. I dəftər.

Bakı, «Şur»

1993

75

Bakıxanov T.

Qüdsi. Fortepiano ilə oxumaq üçün romans məçmuəsi. Sözləri Abbasqulu Ağa Bakıxanovundur. II dəftər.

Bakı, «Şur»

1994

44

 
 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi