~ Ümumi kataloq ~


 
Əsərlərin əlifba üzrə kataloqu

Ğ
I
J

B

Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.

 Zeynallı A.

1 və 2 nömrəli üç səsli fuqalar.

Bakı, «Azərnəşr»

 1951

 9

Nəzirova E.

5 prelüd fortepiano üçün.

 Bakı, «Azərnəşr»

 1965

 13

Nəzirova E.

5 prelüd fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

 1947

13 

 Qarayev Q.

5 pyes. 1) Andante 2) Beşik nəğməsi 3) Çin rəqsi 4) Adajio 5) Vals. Skripka yaxud alt ilə fortepiano üçün köçürmə.

 Bakı, «Azərnəşr»

1952 

25, 4 

Dadaşova E.

5 variasiya. Fortepiano üçün.

 Bakı

1995

10

Əlizadə A.

«Babək» Balet. Klavir.

 

  

236

Ələsgərov S.

«Bahadır və Sona». 4 pərdə, 5 şəkildə opera. Librettosu Əfrasiyab Bədəldəylinindir şerləri Şıxəli Qurbanovundur/Nəriman Nərimanovun eyni adlı povesti üzrə/

 Bakı, «Azərnəşr»

 1965

 183

Ələsgərov S.

«Bahadır və Sona». Operasından parçalar fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri Şıxəli Qurbanovundur.

 Bakı, «Azərnəşr»

 1962

37

Mahmudova Ş.

Bahar rayihəli nəğmələr müəllifi.

«Musiqi Dünyası». № 1

 1999

108-109 

Ələsgərov S.

Bahar təranəsi. Xor, solist və Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün kantata. Xor, solist və fortepiano üçün köçürmə. Sözləri Şıxəli Qurbanovundur.

 Bakı, «Azərnəşr»

 1961

 46

Dadaşova E.

«Bahar nəğməsi». Fortepiano ilə oxumaq üçün.

 

 

 

Dadaşova E.

«Bahar nəğməsi». Soprano və fortepiano üçün.

 

 1997

4

Gəray A.

«Baxçakürd rəqsi». Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.

 

 

27

Abbasov Ə.

Baxdı mənə. Fortepiano ilə oxumaq üçün romans. Sözləri H.Hüseynzadənindir.

Bakı, «Azərnəşr»

1960

10

Babayev A.

Bakı mahnısı. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri Z.Cabbarzadənindir.

Bakı, Musiqi nəşriyyatı

1952

5

İmanova Ü.

Bakı Musiqi Akademiyası – 80.

«Musiqi Dünyası». № 1-2(11)

2002

3-9

Novruzov X.

Bakı orta ixtisas musiqi texnikumunun 100 illiyini qeyd edərkən.

«Musiqi Dünyası». № 1

1999

44-53

Sadıxov V.

Ballada.

«Musiqi Dünyası». № 2(3)

2000

157-159

Əliverdibəyov N.

Balet süita. Simfonik orkestr üçün. Partitura.

Moskva Sovetskiy kompozitor

1963 

116

Kərimov M.

Barbət. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi).

Bakı, ADK-nın nəşri

1994

151-156

Kərimli A.

Başlığını tapmadığım ürək sözləri.

«Musiqi Dünyası».№ 3-4(13)

2002

114-116

Əlizadə A.

Bayatılar. Qarışıq xor üçün. (a capella). Sözləri xalq bayatılarındandır.

 Bakı, «Azərnəşr»

 1974

 45

Əliverdibəyov N.

Bayatı-şiraz muğamı. A kapella. Sözləri xalqındır.

Bakı, «Azərnəşr»

 1969

23

Abduləliyev A.

Bayram Hüseynlialim, pedaqoq, bəstəkar.

«Musiqi Dünyası»
№1-2 (15)

2003

54-57

Mirzəyev M.

Bayram poeması. Böyük simfonik orkestr üçün. Partitura.

Bakı, «Azərnəşr»

 1973

 82

Fərəcov S.

Belə bir məktəb var…

«Musiqi Dünyası» № 1-2(7)

2001

173-175

Adıgözəlov V.

Beşik mahnısı. Fortepiano üçün. Bax: L.Yeqorova, R.Siroviç. Fortepianoda çalmaq üçün tədris kitabı ikinci hissə.

Bakı, «Azərnəşr»

1965

34

Hüseynova K.

Bethovenin 32 fortepiano sonatasının forma xüsusiyyətləri /təhlili metodik iş/.

Bakı

1995

33

Əliyeva F.

Beynəlxalq əlaqələr.

«Musiqi Dünyası» № 3-4 (21)

2004

231-232

Hüseynova G.

Bethovenin 32 fortepiano sonatasının forma xüsusiyyətləri.

Bakı

1995

 

 

Bədii özfəaliyyət dərnəkləri üçün. Mahnı və marşlar /tək səsli xor və f-no üçün, habelə səs və f-no üçün/.

Bakı,
«Azərnəşr»

1948

54

Muradzadə V.

Bədii təmayüllü ali məktəb tələbələrində yaradıcı təxəyyülün fəallaşdırılması yollarına doğru.

«Musiqi Dünyası» № 1-2(19)

2004

171-173

Xudaverdiyev C.

Bəhmənyarın təbii-elmi görüşlərinin fəlsəfi əhəmiyyəti. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi).

Bakı, ADK-nın nəşri

1994

70-73

Əbdülqasımov F.

Bəhram Mansurovun muğam sənəti.

«Musiqi Dünyası» № 1-2(7)

2001

115-116

Quliyev T.

«Bəxtiyar» kinofilmindən seçimiş parçalar: 1) Bakı nəğməsi 2) Dostluq mahnısı 3) Sevgi valsı 4) Zibeydə 5) Sevgilim 6) Qızıl üzük 7) Ağacda leylək.

Bakı, «Azərnəşr»

1957

42

Bakixanov T.

Bəstəkar haqqinda söz (not-biblioqrafiya).

Baki, «Zaman» nəşriyyati

2000

204

Bakıxanov T.

Bəstəkar haqqında söz. Not-biblioqrafiya.

Bakı

2001

204

Hüseynli B.
Xəlilov V.

Bəstəkar Qəmbər Hüseynli.

Bakı, «Gənclik»

1997

99

İsmayılova G.

Bəstəkar Ramiz Mirişli. Monoqrafiya.

Bakı

2000

71

Əmirxanov S.
Əmirxanova M.
Əsgərbəyli N.

Bəstəkar Şəfiqə Axundova.

Bakı,
«Marş-Print»

2000

69

Əliyeva F.

Bəstəkar yaradıcılığında milli ənənələrin təzahürü. – «Müstəqilik dövründə Azərbaycan musiqisi: axtarışlar, nailiyyətlər, problemlər». Konfrans iştirakçılarının çıxışları.

«Musiqi Dünyası» № 1-2 (15)

2003

24-25

Əliyeva R.

Bəstəkarın müqəddəs ruhunu əməllərimizdə yaşadaq!

«Musiqi Dünyası» № 3-4(9)

2001

14-17

 

Bəstəkarın xatirəsi. (Məqalələr və xatirələr).

Bakı, Azərnəşr

1976

156

Zöhrabov R.

Bəstəkarlarımız haqqında söz. Toplu. I kitab.

Bakı, «Şur»

1995

90

Abdullayeva N.

Bəstəkarlar ustadı.

«Musiqi Dünyası»
№ 1(2)

2000

117-118

Bəstəkarlar İttifaqının 70 illik yubileyinə həsr olunmuş kamera musiqisi festivalı.

«Musiqi Dünyası». № 1-2 (23)

2005

4

Qazıyeva G.

Bəstəkar, pianoçu, pedaqoq.

«Musiqi Dünyası». № 3-4 (21)

2004

105-107

Zöhrabov R.

Bəstəkar-pianoçu Sevda İbrahimova.

«Musiqi Dünyası». № 1(2)

2000

91-92

Qafarova M.

Bəstəkar Süleyman Ələsgərovun xalq çalğı alətləri orkestri üçün əsərləri və onların inter pretasiya xüsusiyyətləri.

Bakı

2002

 

Biblioqrafiya.Yeniliklərimiz.

 «Musiqi Dünyası». № 3-4(25)

 2005

 309-315

Mehdiyeva N.

Bilkənt universitetində konsert.

 «Musiqi Dünyası». № 1-2 (19)

 2004

 195

Əmirov F.

Bin-Binin nəğməsi. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Uşaq mahnıları məcmüəsi. Sözləri T.Elçinindir.

 Bakı, «Azərnəşr»

 1962

 22

Ələsgərov S.

Bir bayraq altında. Solist, xor və simfonik orkestr üçün. Solist, xor və fortepiano üçün köçürmə. Kantata.

 Bakı, «İşıq»

 1975

 53

Babayeva A.

Birhissəli simfonik əsərlərdə proqramlılıq.

«Musiqi Dünyası»
№ 3-4 (17)

2003

75-83

Mirzəzadə X.

Bir kitabın bir nəfəsi.

«Musiqi Dünyası». № 1(2)

 2000

99-105

Seyidova S., Əfəndiyeva İ.

Bir musiqişünas ömrünün səhifələri.

«Musiqi Dünyası». № 1-2 (23)

 2005

123

 Məmmədov T.

Bir musiqiçinin həyat əhvalatı. Yaradıcılıq...

«Musiqi Dünyası». № 3-4 (17)

 2003

239-240 

Namazov Q.

Birinçi Aratta – Şummer epik mədəniyyəti.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(5)

2000

168-172

Ələkbərov D.

Bizə yazırlar: Kürdəmirdən…

«Musiqi Dünyası» № 1

1999

160-161

Tariyel qızı Z.

Bizə yazırlar: Lənkərandan...

«Musiqi Dünyası». № 2(3)

2000

152-154

Quliyev N.

Bizə yazırlar: Naxçıvandan.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(5)

2000

226-229

Hüseynova L.

Böyük bəstəkar, əsl vətəndaş.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(13)

2002

34-36

Babayev A.

Birinci simfoniya. Partitura.

M., Sovetskiy kompozitor

1970

188

Bakıxanov T.

Birinci simfoniya. Simfonik orkestr üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1968

160

 Qarayev Q.

Birinci simfoniya. Simfonik orkestr üçün. Partitura.

Bakı, «Azərnəşr»

1968 

 163

Əzizov Ə. Biz komsomolçuyuq. Fortepiano ilə oxumaq və xor üçün. Sözləri V.Qafarovundur.  Bakı, «Azərnəşr»  1959
 4

Dadaşova E.

«Biz vətən əsgəriyik». İki fortepiano üçün.

 

 1984

 11

Dadaşova E.

«Biz vətən əsgəriyik». Uşaq xoru və fortepiano üçün.

 

 

10

Mahmudova Ş.

Böyük həqiqətin sorağında.

«Musiqi Dünyası». № 1(2),

 2000

55-56

Mahmudova G.

Böyük musiqi sənətinə məhəbbət.

«Musiqi Dünyası» № 3-4 (21)

2004

224-225

Əbdülqasımov V.

Böyük tarzən Mirzə Sadıq Əsədoğlunun tar islahatları.

«Musiqi Dünyası» № 1-2(7)

2001

102-106

Əmirov F.

Bulaq başında. Fleyta (qoboy, yaxud klarnet) ilə fortepiano üçün. Uşaq mahnıları məcmüəsi. Sözləri T.Elçinindir.

Bakı, «Azərnəşr»

1952

5

Kənan A.

Bu dar fənadan köçmək istəyən bəstəkar.

«Musiqi Dünyası».№ 3-4(25)

2004

49-53

Adıgözəlov V.

Bu günümüzə və gələcəyimizə inanıram.

«Musiqi Dünyası».№ 3-4(21)

2004

113-119

Quliyeva K.

Bülbül

Bakı, «İşıq»

1983

135

 

Bülbül adına orta ixtisas musiqi məkəbi - 70.

Bakı

2001

86

Həsənova-
İsmayılova C.

Bülbül Azərbaycan professional vokal sənətinin banisidir.
«Şuşa-250»

«Musiqi Dünyası». № 1-2(7)

2001

27-28

Dadaşova E.

«Bülbül». Fortepiano ilə oxumaq üçün.

 

1984

2

Quliyev M.

Bülbülə layiq monumental salnamə yaradılmalıdır.

«Musiqi Dünyası». № 1-2(19)

2004

136-137

Zöhrabov R.

Bülbül və Azərbaycan xalq musiqisi.

«Musiqi Dünyası». № 1-2(7)

2001

129-134

Sabitoğlu C.

Bülbüllün nəğməsi şer deyilmi?

«Musiqi Dünyası». № 1-2 (15)

2003

151-159

Bülbül

Bülbülün III aşıq qurultayındakı məruzəsi (1961-ci il)

«Musiqi Dünyası»
№ 3-4(13)

2002

165-170

 

Bülbül. Seçilmiş məqalə və mərüzələr.

Bakı

2001

86


 
 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi