~ Ümumi kataloq ~


 
Əsərlərin əlifba üzrə kataloqu

Ğ
I
J

F

Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu
yer
Il
Səh.

Burşteyn G.

Fantaziya Ü.Hacıbəyovun «Koroğlu» operası mövzuları üzərində. Fortepiano üçün.

Bakı, Azdövmusnəşr

1957

27

Nəsirbəyov M.

Fantaziya və sonata. Fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

 1973

48 

Dadaşova E.

Fantaziya. Səgay üstündə. Orqan üçün.

 

 1999

 4, 1

Dadaşova E.

Faqot və fortepiano üçün pyes.

 

 

5

Babayeva A.

Ferents Listin simfonik poemasından gələn ənənələr.

«Musiqi Dünyası»
№ 1-2 (15)

 

143-148

Niyazi və Rauf Hacıyev

Festival mahnısı. (Marş). Fortepiano ilə oxumaq üçün.

 Bakı, «Azərnəşr»

 1956

 7

Mustafayev R.

Festival valsı. Fortepiano ilə oxumaq üçün. (Sözləri H.Abbaszadənindir).

Bakı, «Azərnəşr»

 1956

 7

Məhərrəmova İ.

F. Əmirovun simfonik muğamlarının bəzi üslub xüsusiyyətləri.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(13)

2002

117-121

Həsənova C.

F.Əmirovun «Sevil» operasında milli ladlardan istifadə məsələsinə dair metodik tövsiyyələr.

Bakı

2003

27

Həsənova-
İsmayılova C.

Fikrət Əmirov – Azərbaycan musiqisinin korifeyi.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(13)

2002

25-31

Əliyeva L.

Fikrət Əmirovun «Uşaq lövhələri» piano silsiləsi.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(13)

2002

122-125

Sabitoğlu C.

Fikrət Əmirovun mahnılarında söz ilə musiqinin qarşılıqlı əlaqəsinin bəri məqamları haqqında.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(9)

2001

159-161

Həsənova-
İsmayılova C.

Fikrət Əmirovun musiqimiz haqqında düşüncələri.

«Musiqi Dünyası» № 1-2(11)

2002

90-93

Məhərrəmova İ.

Fikrət Əmirov yaradıcılığının üslub xüsusiyyətləri.

Bakı

2003

131

Məhərrəmova İ.

Fikrət Əmirov yaradıcılığının üslüb xüsusiyyətləri. Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı.

Bakı

2003

23

 Qarayev Q.

Fil və Alabaş fortepiano üçün. Bax: L.Yeqorova, R.Siroviç. Fortepianoda çalmaq üçün tədris kitabı ikinci hissə.

Bakı, «Azərnəşr»

 1965

63

İmanov K.

Folklor nümunələrinin hüquqi qorunması.

«Musiqi Dünyası». № 1-2 (15)

2003

238-244

Abdullazadə G., Xalıqzadə F.

Folklor ekspedisiyasından başlanan əməkdaşlıq.

«Musiqi Dünyası».№ 3-4 (21)

2004

246-247

Əbdüləliyev A.

Folklorizm: termin, proses, problem.

«Musiqi Dünyası».№ 3-4 (21)

2004

162-170

Dadaşova M.

Fortepiano sinfində tələbənin texniki bacarıq və vərdişlərinin inkişafı.

«Musiqi Dünyası».№ 3-4 (21)

2004

251-254

Quliyeva N.

Fortepiano dueti. Fortepiano fakültəsinin tələbələri üçün proqram (bakalavr pilləsi).

Bakı

2002

 

Rzayeva L.

Fortepiano sənətinin tarixini – vərəqləyərkən... (ardı).

«Musiqi Dünyası». № 1-2(7)

2001

141-143

Rzayeva L.

Fortepiano sənətinin tarixini vərəqləyərkən...

«Musiqi Dünyası». № 3-4(5)

2000

52-54

Rzayeva L.

Fortepiano sənətinin tarixini vərəqləyərkən... (ardı).

«Musiqi Dünyası». № 1-2(11)

2002

81-85

 Mirzəyev S.

Fortepiano texnikasında müasir ifaçılıq effektləri işarələri (ardı).

«Musiqi Dünyası». № 1-2(7)

 2001

 58-61

Mirzəyev S.

Fortepiano texnikasında müasir ifaçılıq effektləri işarələri.

«Musiqi Dünyası». № 1(2)

2000

47-52

Quliyeva F.

Fortepiano üçün Azərbaycan xalq mahnıları üzərində prelyudlar.

Bakı, «Azərnəşr»

1955

11

Yeqorova L.

Fortepianoda çalmaq üçün ibtidai tədris kitabı. Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmişdir. Redaktəsi K.Səfərəliyevanındır 5-ci nəşri.

Bakı, «Azərnəşr»

 1963

 150

Yeqorova L., Siroviç R.

Fortepianoda çalmaq üçün tədris kitabı ikinci hissə.

Bakı, «Azərnəşr»

 1965

 192


 
 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi