~ Ümumi kataloq ~


 
Əsərlərin əlifba üzrə kataloqu

Ğ
I
J

Ş

Müəllif
Əsərin adı
Nəşr
olunduğu
yer
Il
Səh.

Bayramov A.

Şair və musiqi.

«Musiqi Dünyası». 3-4(25)

2005

253-256

Rəcəbov O.

Şagirdin musiqi qabiliyyəti və onun müəllim tərəfindən iş prosesində inkişaf etdirilməsi.

«Musiqi Dünyası». № 1-2

2001

169-172

Əliyeva R.

«Şah Abbas və Xurşudbanu», «Əsli və Kərəm» – 90.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(13)

2002

44-47

Maqomayev M.

«Şah İsmayıl» operasından seçilmiş parçalar fortepiano üçün asandırılmış köçürmə Z.Stelnikindir.

Bakı, «Azərnəşr»

1954

15

Maqomayev M.

«Şah İsmayıl» operasından. Müqəddəmə və balet, Azərbaycan xalq alətləri orkestri üçün. Partitura.

 

  

38

Gəray A.

«Şahnaz sayağı» Bax: Kərimov H., Bayramov N. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri. Kamança ilə fortepiano üçün.

 Bakı, «Şur»

 1992

65-70

 Gəray A.

«Şahnaz sayağı». Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.

 

  

17

Təhmiraz qızı S.

Şəkinin tarixi, mədəniyyəti və musiqi folkloruna bir nəzər..

«Musiqi Dünyası». № 1-2 (15)

2003

202-204

Bülbül oğlu P.

«Şən Azərbaycan». Bax: Kərimov H., Bayramov N. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri. Kamança ilə fortepiano üçün.

Bakı, «Şur»

1992

13-18

Dadaşova E.

«Şərq qadını». Romans.

 

1982 

11

Prentis U.

Şərqə qrammofon gəlir..

«Musiqi Dünyası». № 3-4(5)

2000

196-197

Zöhrabov R. Şərqdən gələn sədalar. «Musiqi Dünyası» №3-4 (21) 2004  

Hüseynova T.

Şərqi Avropa musiqi mədəniyyətinə aid metodik göstəriş.

Bakı

1992

35

Qarabağli S.

Şərqin 95 yaşlı ilk operası.

«Musiqi Dünyası» № 1-2 (15)

2003

58-61

Babayev E.

Şifahi ənənəli Azərbaycan musiqisində intonasiya problemləri.

Bakı, Elm

1998

249

Zöhrabov R.

Şifahi ənənəli Azərbaycan professional musiqisi.

Bakı, Az. Ensiklopediyası, Nəşriyyat-Polioqrafiya Birliyi

1996

72

Zöhrabov R.

Şifahi ənənəli Azərbaycan professional musiqisi. (Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti).

Bakı, «Azərbaycan ensiklopediyası», NRB

1996

70

Həsənzadə X.

Şopen – 190. Danışan səslər.

«Musiqi Dünyası» № 2(3)

2000

73-74

Əmrahova A.

Şönberq və XX əsr dünya mədəniyyəti.

«Musiqi Dünyası» № 1(2)

2000

57-61

Hüseynova L.

Sönməz musiqi ocağı.

«Musiqi Dünyası» № 1

1999

89-95

Quliyeva F.

Şövkət Ələkbərova adına musiqi məktəbi bu gün.

«Musiqi Dünyası» № 1-2 (17)

2003

177-179

Əmirov F.

Şur. Simfonik muğamı. Simfonik orkestr üçün. Partitura.

Bakı, «Azərnəşr»

1958

87

Səfərova Z.

Şuşa Azərbaycan musiqisinin məbədidir. «Şuşa-250».

«Musiqi Dünyası». № 1-2(7)

2001

21-25

Vəliyev Y.

Şuşa musiqi təhsili.

«Musiqi Dünyası». № 1-2(7)

2001

32-34

Qarabağlı S.

Şuşa, Bakı,Paris ... Ceyhun bey Hacıbəyli – 110.

«Musiqi Dünyası» № 1-2(7)

2001

109-111


 
 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi