~ Ümumi kataloq ~


 
Əsərlərin əlifba üzrə kataloqu

Ğ
I
J

Ə

Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.

Şirməmmədqızı L.

Əbədi bir günü yada salarkən...

«Musiqi Dünyası». № 1(2)

2000

12-13

Quliev İ.

Əfrasiyab Bədəlbəylinin yaradıcılığı XX əsr Azərbaycan musiqi incəsənətinin inkişafı kontekstində.

Bakı

2003

148

Paşayeva Y.

Əfrasiyab Bədəlbəyli və Azərbaycan xalq musiqisi. Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı.

Bakı

2004

35

Quliyev İ.

Əfrasiyab Bədəlbəylinin yaradıcılığı XX əsr Azərbaycan musiqi incəsənətinin inkişafı kontekstində. Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı.

Bakı

2003

37

Qurbanov B.
İsazadə Ə.

Əfrasiyab Bədəlbəylinin elmi yaradıcılığında Nizaminin şeriyyəti.

«Musiqi Dünyası» № 1-2(11)

2002

210-212

Qurbanov B.
İsazadə Ə.

Əfrasiyab Bədəlbəylinin izahlı monoqrafik musiqi lüğəti.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(13)

2002

205-206

Fərəcov S.

Əgər onlar da tamamlansaydı, yaşasaydı.

«Musiqi Dünyası» № 1

1999

21-24

Səmədzadə A.

Əhməd Adnan Sayqun yaradıcılığının bəzi üslub xüsusiyyətləri. Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı.

Bakı

2003

25

Hüseynov Ş.

Əhməd Ağaoğlunun aşıq sənətinə kulturoloği baxışları.

«Musiqi Dünyası» № 1

1999

125-126

Hüseynov Ş.

Əhməd Ağaoğlunun kulturoloji baxışları (ikinci məqalə).

«Musiqi Dünyası» № 2(3)

2000

110

Hüseynov Ş.

Əhməd Ağaoğlunun mədəniyyət haqqında kulturoloji baxışları (birinci məqalə).

«Musiqi Dünyası» № 1(2)

2000

78-79

Məmmədova Ü.

Əhməd Ağdamski – 115 il. Milli operamizin ilk Leylisi kim olub?

«Musiqi Dünyası». № 1(2)

2000

115-116

Hüseynov Ş.

Əhmədbəy Ağaoğlu və mədəniyyətin Şərq-Qərb problemi.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(5)

2000

172-174

Hüseynov Ş.
Hüseynova T.

Əhmədbəy Ağaoğlunun dövlət düsturları.

 

 

 

İsayev N.

Əlaqəli hüquqlar.

«Musiqi Dünyası». № 1(2)

2000

94-96

Pekşen G.

Ələvi mərasimlərində musiqinin səciyyəvi xüsusiyyətləri. Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı.

Bakı

2003

28

Məhərrəmova İ.

Əmirovun üslub xüsusiyyətləri və onun formalaşmasında milli xalq yaradıcılığının rolu.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(9)

2001

98-101

İmanov K.

Əmlak hüquqlarının kollektiv əsasda idarə edilməsinin bəzi nəzəri və praktik aspektləri haqqında.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(21)

2004

210-209

Məmmədov M.

Ənənə uğurla davam edir, yeni istedadlar üzə çıxır.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(21)

2004

239-244

Rzayeva S.

Ənənələri yaşadan bəstəkar.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(9)

2001

90-96

Vəzirova G.

Ənənəvi muğam operası ənənələrinə yeni baxış.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(5)

2000

94-98

Babayev E.

Ənənəvi musiqimiz.

Bakı, Elm

2000

120

Hacıbəyov Ü.

Əsərləri 10 cilddə. Cild I

Bakı, Azərb.SSR EA-nın nəşriyatı.

1964

319

Hacıbəyov Ü.

Əsərləri 10 cilddə. Cild II

Bakı, Azərb.SSR EA-nın nəşriyatı.

1965

412

Hacıbəyov Ü.

Əsərləri 10 cilddə. Cild III

Bakı, Azərb.SSR EA-nın nəşriyatı.

1968

307

Hacıbəyov Ü.

Əsərləri 10 cilddə. Cild IV

Bakı, Azərb.SSR EA-nın nəşriyatı.

1968

307

Dadaşova E.

«Əsgər paltarlı qızlar». Fortepiano ilə bariton üçün.

 

 1982

22 

Dadaşova E.

«Əsmə səba yelləri». Xor üçün silsilə. A capella.

 

2000

13

Həsənova-
İsmayılova C.

Əşrəf Abbasov – 80.

«Musiqi Dünyası» № 2(3)

2000

61-63

Seyidov T.

Əsrin dörddə birinə bərabər yol.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(25)

2005

265-268

Məmmədova L.

Əziz Əziz müəllim...

«Musiqi Dünyası». № 3-4 (17)

2003

61-63

Bədəlbəyli Ə.

Əzranın Ariozosu. («Nizami» operasından). Fortepiano ilə oxumaq üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1953

5


 
 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi