~ Ümumi kataloq ~


 
Əsərlərin əlifba üzrə kataloqu

Ğ
I
J

L

Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.

Heydərova Ş.

L. və M. Rostropoviçlərin ev muzeyinin açılışı haqqında məlumat. – Muzeylərdə...

«Musiqi Dünyası» № 3-4(13)

2002

231-232

Heydərova Ş.

L.və M.Rostropoviçlərin ev-muzeyində maestroya həsr olunmuş süjetli xalçanın təqdimat mərasimi keçirildi.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(21)

2004

254-255

Heydərova Ş., Kərimova K.

L. Rostoropoviç və A. Zilotinin yaradıcılıq əlaqələri.

«Musiqi Dünyası» № 1-2(23)

2005

36

Əliverdibəyov N.

Laçın fortepiano üçün. Bax: L.Yeqorova, R.Siroviç. Fortepianoda çalmaq üçün tədris kitabı. İkinci hissə.

Bakı, «Azərnəşr»

1965 

 91-92

 Dadaşova E.

«Lay-lay». Balaban və fortepiano üçün.

 

1996

4

Əmirov F. 

«Laylay». Bax: Kərimov H., Bayramov N. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri. Kamança ilə fortepiano üçün.

 Bakı, «Şur»

 1992

61-65

Dadaşova E.

«Lay-lay». Sözləri Ə.Cəmilindir. Soprano və fortepiano üçün.

 

 1993

3

Zeynallı A.

Lay-lay (Skripka və fortepiano üçün). Transkripsiya F.Əmirovundur.

Bakı, «Azərnəşr»

 1950

7, 4

Rafiq qızı L.

Leonid Vanşteyn: Şəşsiyyət. Pedaqoq. Bəstakar.

«Musiqi Dünyası». № 1-2(23)

2005

160

Tariyel qızı Z.

Lənkərandan yazırlar..

«Musiqi Dünyası». № 3-4(9)

2001

8

Əliyeva Z.

Lənkəran bəstəkarlar təşkilatı. Azərbaycan Bəstəkarlar İt-tifaqının bölgə təşkilatlarından.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(21)

2004

60-61

Xalıqzadə F.

Lənkəranın musiqi folkloruna daha bir baxış.

«Musiqi Dünyası». № 1-2 (19)

2004

105-112

Qarayev Q.

Leyli və Məcnun. Simfonik poema. İkinci nəşri. Böyük orkestr üçün. Partitura.

 Bakı, «Azərnəşr»

 1958

55 

Adıgözəlov V.

Lirik mahnılar. Fortepiano ilə oxumaq üçün.

Bakı, «Şur»

1994

54

Ələsgərov S.

Lirik mahnılar. Fortepiano ilə oxumaq üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

 1958

 30

Nikolskaya O.

Lirik poema – vokaliz. Fortepiano ilə metso – soprano üçün.

Moskva, Sovetskiy kompozitor

 1960

 15

Dadaşov D.

Lirik rəqs. Xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.

 

 

19

Rzayeva N.

Lirik xalq mahnılarının bədii – estetik xüsusiyyətləri.

«Musiqi Dünyası». № 1-2 (15)

2003

236-237

Los-Ancelosdan (ABŞ)… Bizə yazırlar...

«Musiqi Dünyası». № 3-4 (21)

2004

148-149

Quliyev M.

Lyarqo və Skertso. Kamera orkestri üçün. Partitura.

Bakı, «Azərnəşr»

1975

25

 
 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi