~ Ümumi kataloq ~


 
Əsərlərin əlifba üzrə kataloqu

Ğ
I
J

E

Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.

Bayramova A.

Edinburqda.(Görüşlər)

«Musiqi Dünyası»
№ 3-4(5)

2000

222-225

 Qarayev Q.

«Ehtiraslı Rəqs» («ildırımlı yollarla» baletindən).Xalq çalğı alətləri orkestri üçün köçürəni H. Vəkilov.

 

 

 22

Gəray A.

El bəzənsin. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri A.Kərimindir.

 Bakı, «Azərnəşr»

 1959

30

Nəzirova E.

Elegiya violonçel ilə fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

 1958

 11, 3

İsrafilzadə M.

Elegiya. Violonçel (skripka yaxud alt) ilə fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1958

 13, 4

Bakıxanov T.

Elegiya. Violonçel ilə orkestr üçün. Violonçel (yaxud skripka) ilə fortepiano üçün köçürmə.

Bakı, «Azərnəşr»

1956

6, 2, 2

Dadaşova E.

«Elimə novruz gəlib».

 

1998

1

Hüseynova L.

Elmə sadiq insan.

«Musiqi Dünyası» № 1-2(11)

2002

124-125

Həsənova C.

Elmi konfrans...

«Musiqi Dünyası» № 3-4 (17)

2003

230-231

Salamzadə Ə.

Elmi seminarlarda...

«Musiqi Dünyası». № 1-2(7)

2001

228-231

Mahmudova C.

Emin Sabitoğlunun mahnılarında söz ilə musiqinin qarşılıqlı əlaqələri.

«Musiqi Dünyası»№ 1-2 (19)

2004

41-48

Əliyeva V.

Estetik tərbiyədə musiqinin rolu.

«Musiqi Dünyası»№ 1

1999

98-99

Aşumova S.

Estetik zövqün tərbiyəsinə dair.

«Musiqi Dünyası»№ 3-4(25)

2005

271-273

Mirzəzadə X.

Estrada mahnıları fortepiano ilə oxumaq üçün. 

 Bakı, «İşıq»

1976 

 33

Mustafayev R.

Estrada mahnıları. Fortepiano ilə oxumaq üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

 1961

 22

Adıgözəlov V.

Estrada mahnıları. Fortepiano ilə oxumaq üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1961

22

 Quliyev T.

Estrada mahnıları. Fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

 1959

29 

Əzizbəyli R.

Estradanın təşəkkülü və inkişaf istiqamətləri.

«Musiqi Dünyası»№ 3-4(21)

 2004

 

Ələsgərov S.

Eşq olsun sənətkara. Fortepiano ilə oxumaq üçün mahnı və romanslar.

Bakı, «Azərnəşr»

 1972

43 

Həsənova C.

Etnomusiqişünas.

«Musiqi Dünyası»№ 1-2 (19)

 2004

 132

Dadaşzadə K.

Etnomusiqişünaslığımızın keçmişindən...

«Musiqi Dünyası»№ 3-4(21)

 2004

 186

Nəzirova E.

Etyud. Fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

 1953

 15

Abbasov Ə.

Etüd fortepiano üçün. Bax: L.Yeqorova, R.Siroviç. Fortepianoda çalmaq üçün tədris kitabı ikinci hissə.

Bakı, «Azərnəşr»

1965

106-107


 
 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi