~ Ümumi kataloq ~


 
Əsərlərin əlifba üzrə kataloqu

Ğ
I
J

C

Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.

Xəlilova S.

C. Cabbarlının «Ədirnə fəthi» tamaşasına rəy.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(5)

2000

208-210

Tahirova F.

C. Hacıyevin Altıncı simfoniyası D. Şostakoviç ənənələri aspektində..

«Musiqi Dünyası». № 3-4(13)

2002

128-131

Məmmədova Ə.

Cahan Talışınskaya.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(9)

 2001

146-148

Quliyeva L.

Cahangir Cahangirovun mahnıları.

«Musiqi Dünyası». № 3-4 (25)

2005

150-154

Xalıqzadə F.

«Cahargah» aləmində gərişmələr.

«Musiqi Dünyası». № 1-2(11)

2002

212-214

Niyazi

Can Stalin. Sözləri Rəsul Rzanındır.

Bakı, «Azərnəşr»

 1950

 9

Səlimxanov C.

Cavanşir Quliyev.

«Musiqi Dünyası». № 1

1999

140-141

Mahmudova C.

Cavanşir Quliyevin mahnılarında poetik mətnlə musiqinin qarşılıqlı əlaqələri.

«Musiqi Dünyası». № 3-4 (21)

2004

81-87

Fərəcov S.

Cavidin musiqi dünyası.

«Musiqi Dünyası» № 1-2 (15)

2003

42-43

  Cavanşirov Ə. B. Dünyasını dəyişənlərin xatirəsinə. «Musiqi Dünyası» 3-4(25) 2005 328 
Əliyeva C. Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında oynanılan tamaşalarda musiqinin rolu. Bakı 2002  

Məmmədov T.

CİOFF beynəlxalq təşkilatının prezidenti cənab Kari Berqhomla müsahibə.

«Musiqi Dünyası». № 1(2)

2000

147-149

Ələsgərov S.

Cəngi (Tar və fortepiano üçün).

Bakı, «Azərnəşr»

 1950

5, 1

Qarayev F.

Conserto grosso. Kamera orkestri üçün. Partitura.

 Bakı, «Azərnəşr»

1973 

33 

Abasova E.

Cövdət Hacıyev.

Bakı, Azərnəşr

1967

48

Tağızadə A.

Cövdət Hacıyev.

Bakı, «Şur»

1992

16

Abdurəhmanova L.

Cövdət Hacıyevin fortepiano sonatasının musiqi dili.

«Musiqi Dünyası»
№ 1-2 (15)

2003

141-142


 
 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi