~ Ümumi kataloq ~


 
Əsərlərin əlifba üzrə kataloqu

Ğ
I
J

D

Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.

 

Dahi Azərbaycan müğənnisi, SSR-i xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatı, alim-folklorşünas, professor Bülbülün anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları.

Bakı

 

51

Əliqızı S.

Dahi Üzeyir bəyə sevgi və ehtiramla...

«Musiqi Dünyası» № 3-4 (17)

2003

11-12

Quliyev O.

Dahi bəstəkar, gözəl insan.

«Musiqi Dünyası» № 3-4 (25)

2005

23-25

Rəcəbov O.

Dahilik fenomeni haqqında nə bilirik.

«Musiqi Dünyası». № 1

1999

96-97

Əfəndiyeva İ.

Daim axtarış yollarında.

«Musiqi Dünyası» № 3-4 (21)

2004

102-105

Mirişli R.

Dalğalar xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.

 

 

 15

 Yaxin R.

Dalğalar, dalğalar. Sözləri Musa Cəlilindir. Fortepiano ilə oxumaq üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1961

7

Əlizadə A.

«Dastan». Fortepiano üçün.

 

 

91 

Əlizadə A.

Dastan. Qədim oyunlar. Portret (toplu).

 Bakı, «Şur»  1994
48

Dadaşova E.

Dəfnə aid. (Traurnaya) Partitura. Ayna və Həmid Sultanovlar haqda sənədli filmə musiqi.

 

1990

6, 20, 13, 11

Əbülfəzqızı Z.

Dərviş rəqsləri. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi).

Bakı, ADK-nın nəşri

1994

97-109

Dadaşzadə K.

Dəyərli ömrün səhifələrindən.

«Musiqi Dünyası». № 1-2 (15)

2003

124-125

Zöhrabov R.

Dəyərli tədqiqat.

«Musiqi Dünyası». № 1

1999

130-132

Qarayev Q., Hacıyev C.

Dilbərin ariyası. /«Vətən» ope-rasından/ Sözləri M.Rahimindir.

 Bakı, «Azərnəşr»

1950 

9 

Əlizadə A. Dialoq. Skripka və orqan üçün.    
24, 4, 4

Seyidova S.

Dini musiqinin bəzi prinsipləri haqqında.

«Musiqi Dünyası». № 1

1999

79-81

Axundzadə Y.

Dirijorluq.

Bakı

1998

 

Rəcəbov O.

Dmitri Kabalevski və Azərbaycan.

«Musiqi Dünyası». № 1(2)

2000

62-63

Abbasov Ə. Dramatik sonata fortepiano üçün. Bakı, «Azərnəşr» 1974
44

Ələsgərova G.

90 yaşlı gənc «Arşin mal alan».

«Musiqi Dünyası» № 3-4 (17)

2003

244-245

Qarayev Q.

Don Kixot. Simfonik qravyurlar. Fortepiano üçün köçürmə F.Qarayevindir.

 Bakı, «Azərnəşr»

1964 

 30

 Qarayev Q.

Don Kixot. Simfonik qravyurlar. Partitura.

Bakı, «Azərnəşr» 

 1966

78 

Fərəcova L.

Dövlət xor kapellası bu gün. Azərbaycanda xor ifaçılığı və onun problemləri.

«Musiqi Dünyası» № 1

1999

82-86

Dadaşova E.

«Döyüş cəngisi». Partitura.

 

 

12

İskəndərov Ə. və Trizno B.

Duetlər. Fleytalar üçün köçürmə. II dəftər.

 Bakı, «Azərnəşr»

 1964

22 

Dadaşova E.

«Dünən adını yazdım». Xor üçün.

 

 1978

6

Səfərova G.

Dünya pedaqoji məktəbləri sistemində musiqili – estetik tərbiyənin rolu.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(9)

2001

166-168

Rzayev H.

Dünyasını dəyişənlərin xatirəsinə.

«Musiqi Dünyası»№ 2(3)

2000

155

Məmmədov A.

Dünya musiqi mədəniyyəti kontekstində Azərbaycan simli alətlərinin yaranma, inkişaf və yayılma məsələləri.

Bakı

2001

25

Düsseldorfdan (Almaniyadan). Bizə yazılar.

 «Musiqi Dünyası»№1-2(23)

 2005

131

Düsseldorfdan (Almaniyadan). Bizə yazılar.

 «Musiqi Dünyası»№1-2(23)

 2005

150

Ələsgərov S.

Düşüncə. Violonçel ilə fortepiano üçün romans.

 Bakı, «Azərnəşr»

 1955

51


 
 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi