~ Ümumi kataloq ~


 
Əsərlərin əlifba üzrə kataloqu

Ğ
I
J

Ç

Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.

Əliyeva F.
Əmirov F.

Çağdaş milli və dünya musiqi mədəniyyətində tarixi mövqeyi. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi).

Bakı, ADK-nın nəşri

1994

119-120

Zöhrabov R.

Çahargah muğam dəstgahının nəzəri əsasları.

Bakı, Şur

2000

80

İskəndərov E.

Çardaş və markalar, və yaxud markalarda əksini tapan macar parsodiyası.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(9)

2001

27-31

İskəndərov E.

Çardaş və markalar, və yaxud markalarda əksini tapan macar rapsodiyası (ardı).

«Musiqi Dünyası». № 1-2(11)

2002

72-77

 Zeynallı A.

Çargah. Fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

 1955

 4

Ozan A. (Kərimli).

Çıldır aşıq məktəbi haqqında bilgilər. / «Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi).

Bakı, ADK-nın nəşri

1994

129-131

Axundova Ş.

Çiçək. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri A.S. Puşkinin.

Bakı, «Azərnəşr»

1949

7

Mirzəzadə X., Mahmudov E.

Çiçəklən, vətənim. (Azərbaycan Rusiyanın tərkibinə daxil olmasının 150 illiyinə həsr olunmuş kantata). Xor və simfonik orkestr üçün. Xor və fortepiano üçün köçürmə. Sözləri Zeynal Cabbarzadənindir.

Bakı, «Azərnəşr»

1972

 48


 
 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi