~ Ümumi kataloq ~


 
Əsərlərin əlifba üzrə kataloqu

Ğ
I
J

R

Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.

Maqomayev M.

«Radio marşı». Kərimov H., Bayramov N. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri. Kamança ilə fortepiano üçün.

Bakı, «Şur»

1992

32-40

 Mirişli R.

Radionun musiqi verilişləri redaksiyası: dünən, bu gün, sabah.

«Musiqi Dünyası». № 3-4 (17)

 2003

143-147

Hüseynova G.

Ramiz Mirişlinin tar və simfonik orkestr üçün konsertininbəzi üslub və janr xüsusiyyətləri.

«Musiqi Dünyası» № 1-2(7)

2001

154-159

Zöhrabov R.

Ramiz Mustafayev.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(9)

2001

78-81

Babayev A.

Rast dəstgahı və onun xanəndə yaradıcılığında ifasına dair metodik tövsiyyələr.

Bakı

1994

 

Zöhrabov R.

Rast muğam dəstgahının nəzəri əsasları. (Monoqrafiya).

Bakı, «Mars-Print»

2002

 

Niyazi

Rast. Simfonik muğamı. Böyük simfonik orkestr üçün. Partitura.

Bakı, «Azərnəşr»

1956 

 155

Əliyev Z.

«Rast» muğamının tarda ifasına dair metodik tövsiyyələr.

Bakı

2001

 

Nağiyev R., Rəcəbov O.

«Rast» musiqili – bədii filminin ssenarisi.

«Musiqi Dünyası». № 1-2 (15)

2003

226-232

Niyazi

«Rast» simfonik muğamından fraqmentlər. Skripka və fortepiano üçün köçürmə.

Bakı, «Azərnəşr»

 1952

17, 6 

Zöhrabov R.

Rauf Hacıyev – 80. Onun musiqisi həmişəyaşardır.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(13)

2002

36-39

Zöhrabov R.

Rauf Hacıyev.

Bakı, «Şur»

1993

24

 

Rauf Zülfüqar oğlu Adıgözəlov.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(13)

2002

240

Hacıyev S.

Respublika uşaq incəsənət məktəblərinin XXI əsrdə inkişaf yolu və perspektivləri barədə düşüncələr.

Musiqi təhsili. № 1(2)

2000

124-125

Əmrahova A.

Rəhilə Həsənovanın əsərlərinin interprefasiya problemləri

«Musiqi Dünyası» № 1-2(7)

2001

159-163

Ələsgərov S.

Rəqs – Tokkata. Fortepiano üçün.

 Bakı, «Azərnəşr»

 1954

5

Bədəlbəyli Ə.

Rəqs («Qız qalası» baletindən). Xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.

 

 

24

Qarayev Q., Haciyev C.

Rəqs («Vətən» operasından). Tar ilə fortepiano üçün köçürmə.

Bakı, «Azərnəşr»

 1953

 9,3

Abbasov Ə.

Rəqs. Fortepiano üçün. Bax: L.Yeqorova, R.Siroviç. Fortepianoda çalmaq üçün tədris kitabı ikinci hissə.

Bakı, «Azərnəşr»

1965

22

Maqomayev M.

Rəqs. («Şah İsmayıl» operasından). Tar ilə fortepiano üçün köçürmə.

Bakı, «Azərnəşr»

1953

7

Dadaşova E.

Rəqs. 8 violonçel üçün. Partitura.

 

 

 

Əmirov F.

Rəqs. Qoboy (klarnet yaxud faqot) ilə fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1952

3

Bağırov Z.

Rəqs. Skripka ilə fortepiano üçün köçürəni M.Reytix.

Bakı, «Azərnəşr»

 1953

9, 3

Ələsgərov S.

Rəqs. Xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.

 

  

18

Dadaşova E.

«Rəngim döndü sənsiz». Sözləri Fizulinindir.

 

1996

5

Əliverdibəyov A.

Rəsmli musiqi tarixi.

Bakı, Şuşa nəşriyyatı

2001

232

Ələsgərli K.

Rəhilə Həsənovanın müəllif üslubunun bəzi xüsusiyyətləri.

«Musiqi Dünyası». № 3-4 (25)

2005

158-160

Axundzadə Y.

Rəsul Rəsulov – 75.

«Musiqi Dünyası». № 1-2(23)

2005

112

Şahverdiyev K.

Rəşid Behbudov fenomeni (ardı).

«Musiqi Dünyası». № 3-4(5)

2000

37-50

Şahverdiyev K.

Rəşid Behbudov fenomeni (ardı).

«Musiqi Dünyası». № 3-4(9)

2001

148-158

Şahverdiyev K.

Rəşid Behbudov fenomeni.

«Musiqi Dünyası». № 2(3)

2000

14-24

Hacıyev R.

Rifat Komaçkov. /«Musiqi Dünyası».

«Musiqi Dünyası» № 3-4(13)

2002

226-227

Rəcəbova A.

Ritm və riyaziyyat.

«Musiqi Dünyası». № 2(3)

2000

100-104

Vəzirova G.

R.M.Qlier və Azərbaycan musiqi mədəniyyəti.

«Musiqi Dünyası». № 2(3)

2000

59-61

Əlizadə A.

«Romans». Klarnet və fortepiano üçün.

 

 

 2

Ələsgərov S.

Romans – Ballada. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri M.F.Axundovundur.

 Bakı, «Azərnəşr»

 

 10

Ələsgərov S.

Romans. (Tar, kamança və fortepiano üçün).

 

 

6,3,3

Ələsgərov S.

Romans. Skripka, violonçel və fortepiano üçün tərtibat.

 

 

13, 4

Zülfüqarov O.

Romanslar. Fortepiano ilə oxumaq üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

 1959

 22

Nəsirbəyov M.

Romanslar. Fortepiano ilə oxumaq üçün. 1) Yada düşdü. Sözləri C.Cabbarlınındır. 2) Aşiqəm. Sözləri Nizami 3) Hardasan. Sözləri İ.Soltanındır. 4) Ey gül. Sözləri M.Füzulinindir. 5) Ana. Sözləri Nigar Rəsribəylinindir.

 Bakı, «Azərnəşr»

 1967

 30

Mirzəyev M.

Romantik vals – poema. Simli orkestr üçün. Partitura. 

Bakı, «Azərnəşr»

1966 

43 

 Əmirov F.

Romantik sonata (Fortepiano üçün).

Bakı, «Azərnəşr»

1947

30

Ələsgərov S.

Rondo. Tar və fortepiano üçün.

 

  

14, 8

Heydərova S.

Rostropaviçlərin nəsl şəcərəsi.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(9)

2001

17-21

Hüseynova T.

Rus musiqi tarixinə aid metodik göstəriş.

Bakı

1985

56

Mustafayev R.

Rus xalqına eşq olsun. Solist ilə qarışıq xor və simfonik orkestr üçün kantata. Solist ilə qarışıq xor və fortepiano üçün köçürmə.

Bakı, «Azərnəşr»

 1966

 30

Adıgözəlov V.

Rus xalqına eşq olsun. Solist, qarışıq xor və simfonik orkestr üçün vokal-simfonik poema.

Bakı, «Azərnəşr»

1967

79


 
 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi