~ Ümumi kataloq ~


 Dissertasiyalar və avtoreferatlar


Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.
Abasquliyeva L. Azərbaycan professional fortepiano mədəniyyətinin formalaşmasının və inkişafının əsas təmayülləri. Avtoreferat Bakı 2005 28
Abasova A. Azərbaycan bəstəkarlarının birhissəli simfonik əsərlərinin janr və üslub xüsusiyyətləri. Avtoreferat Bakı 2004 22
Abdullayeva Z. Azərbaycan toy mərasim musiqisi.(Dərviş toyunun təhlili əsasında). Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı 1996 20
Abdurəhmanova İ. Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında sonata janrının təkamülü. Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı 2005 23
Adıgözəl-zadə H. Azərbaycanda etnomusiqişünaslığın təşəkkülü və inkişafı. Avtoreferat (rus) Bakı 2005 29
Aslanova G. Şumanın fortepiano yaradıcılığı interpretasiya məsələləri (erkən dövr əsərlərinin təhlili əsasında). Avtoreferat (rus) Bakı 2004 28
Bayramova A. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə aid materialların toplanması, qorunması, öyrənilməsi və təhlilində muzeylərin rolu. Avtoreferat (rus) Bakı 2004 27
Daimi C. Novruz bayramı mərasiminin Azərbaycan və türkiyədə mövcudluğu və onun melopoetik əsaslarının özünəməxsusluğu Bakı 2004 26
Əhmədbəyova F. Azərbaycan bəstəkarlarının kamera-instrumental yaradıcılığı (ansambl interpretasiyalarında fortepianonun rolu) (rus) Bakı 2004 32
Əliyeva F. 60-70-ci illərin birinci yarısında Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında bəzi üslub təmayulləri. Namizəd. dis. Bakı 1994 192
Əliyeva C. Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında oynanılan tamaşalarda musiqinin rolu. Bakı 2002  
Əlizadə F. Türkdilli xalqların musiqisində variantlıq problemləri. Avtoreferat (rus) Bakı 2004 26
Əzimov F. Zərb alətləri Azərbaycanda və onların xalq musiqi irsində rolu. Namizədlik dissertasiyası Bakı 1994 145
Əzimov F. Zərb alətləri Azərbaycanda və onların xalq musiqi irsində rolu. Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı 1994 25
Əliyeva F. 60–70-ci illərin birinci yarısında Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında bəzi üslub təmayülləri. Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı 1994 18
Əliyeva H. Tofiq Bakıxanovun kamera-instrumental əsərlərinin ifaçılıq xüsusiyyətləri. Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı 2004 29
Əliyeva L. Azərbaycan bəstəkarlarının fortepiano silsilələri (janr və üslub təkamülü məsələləri). Avtoreferat(rus) Bakı 2004 28
Əsədova Y. Azərbaycan musiqişünaslığında xalq musiqisinin tədqiqi məsələləri (XX əsr) Bakı 2004 26
Fərhadova S. Azərbaycan monodiya musiqi (Monodiya təfəkkür tipii kimi) (rus) Bakı 2005 53
Həsənova L. Azərbaycan bəstəkarlarının skripka üçün əsərlərinin üslub xüsusiyyətləri və interpretasiya məsələləri. Bakı 2001  
Həsənova C. Qara Qarayev və Azərbaycan xalq musiqisi.(Lad-intonasiya və formayaradıcı xüsusiyyətlərin tədqiqi). Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı 1998 22
Hüseynova L. XX əsr Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında Bəstəkarlar İttifaqının rolu və əhəmiyyəti. Avtoreferat Bakı 2005 24
İmamverdiyev İ. Azərbaycan aşıq ifaçılığı sənətinin səciyyəvi xüsusiyyətləri (qərb bölməsi üzrə). Namizəd. dis. Bakı 1994 154
İmamverdiyev İ. Azərbaycan aşıq ifaçılığı sənətinin səciyyəvi xüsusiyyətləri.(Qərb bölgəsi üzrə). Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı 1994 40
İsmayılova G. Azərbaycan bəstəkarlarının mahnı melodiyalarında lad- məqamlardan istifadə məsələləri. Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı 2003 25
İsmayilzadə N. Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafında xeyriyyəçiliyin və maarifçiliyin rolu və əhəmiyyəti. Avtoreferat (rus) Bakı 2005 28
Kərimov M. Azərbaycan qədim simli çalğı alətləri.(Tarixi-nəzəri, bərpa və təkmilləşdirmə məsələləri). Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı 1995 23
Kərimov M. Azərbaycan qədim simli çalğı alətləri (tarixi-nəzəri, bərpa və təkmilləşdirmə məsələləri). Bakı 1995 120
Köçərli İ. Azərbaycan xalq musiqi yaradıcılığında «Şikəstə». Namizədlik dis. Bakı 1994 173
Köçərli İ. Azərbaycan xalq musiqisi yaradıcılığında «Şikəstə». Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı 1994 20
Qafarova M. Bəstəkar Süleyman Ələsgərovun xalq çalğı alətləri orkestri üçün əsərləri və onların interpretasiya xüsusiyyətləri. Bakı 2002  
Qəniyev T. C.Cahangirovun kantata və oratoriya yaradıcılığında lad-məqam və ritmik xüsusiyyətlər («Füzuli» kantatası və «Sabir» oratoriyası əsərlərinin əsasında). Avtoreferat (rus) Bakı 2004 26
Quliyev İ. Əfrasiyab Bədəlbəylinin yaradıcılığı XX əsr Azərbaycan musiqi incəsənətinin inkişafı kontekstində. Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı 2003 37
Quliev İ. Əfrasiyab Bədəlbəylinin yaradıcılığı XX əsr Azərbaycan musiqi incəsənətinin inkişafı kontekstində. Bakı 2003 148
Quluzadə T. Aşıq musiqisinin Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında rolu və əhəmiyyəti. Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı 2004 27
Mayılova A. K.K.Səfər-Əliyevanın fortepiano ifaçılığının təşəkkülü və inkişafı. Avtoreferat (rus) Bakı 2005 27
Məhərrəmova İ. Fikrət Əmirov yaradıcılığının üslub xüsusiyyətləri. Bakı 2003 131
Məhərrəmova İ. Fikrət Əmirov yaradıcılığının üslüb xüsusiyyətləri. Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı 2003 23
Məmmədova L. Azərbaycanda xor ifaçılığı sənətinin yaranması və təşəkkülü (XX əsrin ikinci yarısına qədər) (rus) Bakı 2005 28
Məmmədov A. Dünya musiqi mədəniyyəti kontekstində Azərbaycan simli alətlərinin yaranma, inkişaf və yayılma məsələləri. Bakı 2001 25
Mirzəyev Z. Azərbaycan xalq musiqisində qarmonun rolu və əhəmiyyəti. Avtoreferat Bakı 2005  22
Musayev R. Qarabağ xanəndəlik ənənəsinin Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında rolu. Avtoreferat Bakı 2004  22
Nəzirova C. Türkdilli xalqların mədəniyyətləri kontekstində Azərbaycan toy musiqi folklorunun müqayisəli tədqiq olunma problemləri. Avtoreferat. (rus) Bakı 2004  24
Novruzov A. Tarın ifaçılıq xüsusiyyətlərinin təkamülündə xarici və Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərinin rolu. Bakı 2002  
Paşayeva Y. Əfrasiyab Bədəlbəyli və Azərbaycan xalq musiqisi. Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı 2004 35
Pekşen G. Ələvi mərasimlərində musiqinin səciyyəvi xüsusiyyətləri. Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı 2003 28
Rəhimova A. Azərbaycan musiqisində meyxana janrı. Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı 2003 23
Rüstəmova A. Azərbaycan aşıq yaradıcılığı yeni-yetmələrin musiqi inkişafında vasitə kimi. Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı 1994 24
Rüstəmova A Aşıq yaradıcılığı yeniyetmələrin musiqi inkişafında vasitə kimi. Bakı 1994 159
Rzayeva S. Vasif Adıgözəlovun triptixi: «Qarabağ şikəstəsi», «Çanaqqala» və «Qəm karvanı» oratoriyaları (janrın təfsirində ənənə və müasirlik). Avtoreferat Bakı 2005 22
Səmədzadə A. Əhməd Adnan Sayqun yaradıcılığının bəzi üslub xüsusiyyətləri. Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı 2003 25
Səfərova S. Müslüm Maqomayev və Azərbaycan xalq musiqisi. Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı 1996 27
Sultanova A. XX əsrin musiqi nəzəriyyəsində solfecio sistemlərinin müqayisəli təhlili. Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı 2004 26
Tahirova F. Azərbaycan musiqisində D.Şostakoviç ənənələri (Q.Qarayevin və C.Hacıyevin simfonik və kamera-instrumental yaradıcılığı nümunəsində). Avtoreferat (rus) Bakı 2004 27
Talıbzadə Ü. Azərbaycan vokal sənətində musiqi ilə poeziyanın qarşılıqlı əlaqəsi (1930-1960 –cı illər). Bakı 1995 176
Talıbzadə Ü. Azərbaycan vokal sənətində musiqi ilə poeziyanın qarşılıqlı əlaqəsi.(1930-1960-cı illər). Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı 1995 25

 

 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi