~ Ümumi kataloq ~


 Kitablar
Monografiyalar


Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.
Abdullazadə G. Qədim və orta əsrlərin musiqi mədəniyyəti: tarixi-fəlsəfi təhlil. Bakı, Qartal 1996 245
Abdullayeva S. Azərbaycan xalq çalği alətləri (musiqişünasliq-orqanoloji tədqiqat). Baki, «Adiloğlu» nəşriyyati 2002 453
Babayev E. Azərbaycan muğam dəstgahlarında ritmintonasiya problemləri. Bakı, Ergün 1996 128
Babayev E. Şifahi ənənəli Azərbaycan musiqisində intonasiya problemləri. Bakı, Elm 1998 249
Babayev E. Ənənəvi musiqimiz. Bakı, Elm 2000 120
Bakixanov T. Bəstəkar haqqinda söz (not-biblioqrafiya). Baki, «Zaman» nəşriyyati 2000 204
Bəhmənli R. Azərbaycan xalq rəqsləri. Bakı, «Adioğlu» nəşriyyatı 2002 316
Dadaşzadə Z. Simfoniyanın fəzası. Bakı, Elm 1999 216
Əliyeva F. Azərbaycan musiqisində üslub axtarışları Bakı, «Elm və həyat» 1996 120
Əliyeva F. Musiqi tariximizin səhifələri Bakı, «Adiloğlu» nəşriyyati 2003 282
Məmmədov A. Simli musiqi alətlərimiz. Bakı, Nafta-Press nəşriyyatı 2001 72
Rəhimova A. Azərbaycan musiqisində meyxana janrı. Bakı, «Nurlan» nəşriyyatı 2002 122
Zöhrabov R. Çahargah muğam dəstgahının nəzəri əsasları. Bakı, Şur 2000 80

 

 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi