~ Ümumi kataloq ~


 Not nəşrləri
Klavirlər


Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.
Hacıbəyov Ü. «Leyli və Məcnun» operası
Bakı,«İşıq»
1984
 
Hacıbəyov Ü. «Arşın mal alan» musiqili komediyası
Bakı,«Az.Universiteti»
2002
26
Hacıbəyov Ü. «O olmasın, bu olsun»
musiqili komediyası 
Bakı,«Kitab Klubu» 2005
202

 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi