~ Çap nəşrləri ~
~ D
ərs vəsaitləri~

 


Elmi redaktoru:

sənətşünaslıq namizədi, dosent

Fəttah Xalıqzadə

Rə’yçilər:

Azərbayñan Respublikasının əməkdar elm xadimi, sənətşünaslıq doktoru, professor        

Əhməd İsazadə

sənətşünaslıq namizədi, professor        

Səadət Seyidova

sənətşünaslıq namizədi

 Azad Ozan Kərimli

Məmmədov T. Azərbaycan xalq-professional musiqisi: Aşıq sənəti. Bakı, «Şur» nəşriyyatı, 2002, 96 səh.

Məmmədov T. Azərbaycan xalq-professional musiqisi: Aşıq sənəti. Bakı, «Musiqi Dünyası» elektron nəşriyyatı, 2003.

Sənətşünaslıq doktoru Tariyel Məmmədovun yazdığı bu dərs vəsaitində aşıq xalq-professional sənətinin ən başlıca xüsusiyyətləri əks olunub. Kitab əyani not misalları ilə təchiz edilmişdir.

Bakı Musiqi Akademiyasının, pedaqoji universitetlərin musiqi şö’bələri və musiqi texnikumlarının tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Dərs vəsaitindən həmçinin aspirantlar, musiqi tədqiqatçıları və uşaq musiqi məktəblərinin müəllimləri də istifadə edə bilərlər.