~ Not nəşrləri ~

 

 

Musiqi teatrı üçün əsərlər  

Opera
Balet
Operetta
Musigili komediya

Kantatalar (aratoriyalar)

 

Simfonik musiqi

 

Çalğı alətləri konserti

Orkestr üçün bəstələr  

Simfoniya
Simfonik poema
Süita
Uvertüra
Fantaziya

Kamera çalğı alətləri musiqisi  

Fortepiano və simli alətlər üçün kvartet
Kvintetlər
Sonatalar
Trio

Simli kvartetlər

   
Skripka üçün pyeslır

   
Solo fortepiano musiqisi
 

Pyeslər
Prelüdiyalar

Vokal musiqisi
 

Romanslar
Mahnılar

Əníənəvi musiqilər  

Şifahi əníənəli professional musiqi
Xalq-p
rofessional musiqisi
Xalq musiqisi


 

 

  ©Copyright by Musigi Dunyasi