~ Ümumi kataloq ~


 Elmi nəşrlər
Мəqalələr

1 2 3 4 5 6 7

Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.
Xalıqzadə F. Azərbaycanın ənənəvi xalq musiqisi atlası. «Musiqi Dünyası». № 3-4 (17) 2003 152-159
Xalıqzadə F. Ağalar Əliverdibəyovun musiqişünaslıq fəaliyyəti haqqında. «Musiqi Dünyası» «Şüşa-250». № 1-2(7) 2001 30-32
Xalıqzadə F. Azərbaycan xalq musiqisinin toplanılması və yazıya alınmasında Niyazinin rolu. «Musiqi Dünyası». № 3-4(13) 2002 173-176
Xalıqzadə F. Azərbaycanın ilk qadın bəstəkarı. «Musiqi Dünyası». № 3-4(13) 2002 31-34
Xalıqzadə F. «Çahargah» aləmində gərişmələr. «Musiqi Dünyası». № 1-2(11) 2002 212-214
Xalıqzadə F. İlisunun musiqi etnoqrafiyası dünən və bu gün. «Musiqi Dünyası». № 1-2(11) 2002 130-139
Xalıqzadə F. İnternet səhifələrində. «Musiqi Dünyası». № 1-2 (15) 2003 266-268
Xalıqzadə F. «Kitabi – Dədə Qorqud» və musiqi poetikasının bəzi məsələləri. «Musiqi Dünyası». № 2(3) 2000 34-40
Xalıqzadə F. Müdrikliyin başlanğıcında. «Musiqi Dünyası». № 1 1999 118-119
Xalıqzadə F. Niyazinin «Rast» simfonik muğamının ritmik xüsusiyyətləri. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi). Bakı, ADK-nın nəşri 1994 75-79
Xalıqzadə F. «Simfoniyanın fərası» ilə aydınlığa doğru. «Musiqi Dünyası». № 2(3) 2000 119-120
Xalıqzadə F. Tehran elmi – bədii seminarında. «Musiqi Dünyası». № 1-2 (15) 2003 251-253
Xalıqzadə F. Yaradıcılıq. (Bəstəkar T. Bakıxanovun Türkiyəyə yaradıcılıq səfəri haqqında). «Musiqi Dünyası». № 3-4(5) 2000 210-211
Xalıqzadə F. Yaradıcılıq. (S. Fərəcovun «Səhnədə məhəbbət» operettasının premyerası). «Musiqi Dünyası». № 1-2(7) 2001 197-199
Xalıqzadə F. Azərbaycan – Fransa mədəni əlaqələri inkişaf edir. (T.Məmmədovun Üq Baltzinjer ilə müsahibəsi. ) «Musiqi Dünyası». № 1-2 (15) 2003 215-217
Xəlilov V. Yeri görünəcək (S. Quliyev – nekroloq). «Musiqi Dünyası». № 3-4(9) 2001 239
Xəlilova S. C. Cabbarlının «Ədirnə fəthi» tamaşasına rəy. «Musiqi Dünyası». № 3-4(5) 2000 208-210
Xudaverdiyev C. Bəhmənyarın təbii-elmi görüşlərinin fəlsəfi əhəmiyyəti. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi). Bakı, ADK-nın nəşri 1994 70-73
İmanov K. Folklor nümunələrinin hüquqi qorunması. «Musiqi Dünyası». № 1-2 (15) 2003 238-244
İmanov K. İntellektual mülkiyyət hüquqlarının təminatı və müdafiəsi. «Musiqi Dünyası». № 1-2(7) 2001 180-186
İmanov K.
İsayev N.
Azərbaycanda intellektual mülkiyyət hüquqlarının təminatı məsələləri. «Musiqi Dünyası». № 3-4(13) 2002 193-204
İmanov K.
İsayev N.
Azərbaycanın müəllif hüquq qanunvericiliyində şərikli müəlliflik. «Musiqi Dünyası». № 3-4(5) 2000 165-167
İmanov K. «Piratçılığa qarşı mübarizə» məqsədyönlü kompleks proqramı: müəlliflik hüquq və əlaqəli hüquqların müdafiəsi vasitəsi haqqında. «Musiqi Dünyası». № 1-2 (15) 2003 215-229
İmanov K. Ümumdünya kitab və müəlliflik hüququ günü və Azərbaycan müəlliflik hüququ tarixindən. «Musiqi Dünyası». № 2(3) 2000 107-109
İmanova Ü. Azərbaycan violonçel məktəbinin banisi. «Musiqi Dünyası». № 1-2 (15) 2003 44-45
İmanova Ü. Azərbaycan musiqisində neoklassizm təmayülünün yaranması və inkişafı haqqında. /«XX əsrin Azərbaycan musiqisi» (məqalələr toplusu). Bakı 1994 18-31
İmanova Ü. Azərbaycan musiqisində A.S. Puşkin mövzusu. A.S.Puşkinin 200 illiyinə. «Musiqi Dünyası». № 1 1999 67-71
İmanova Ü. Bakı Musiqi Akademiyası – 80. «Musiqi Dünyası». № 1-2(11) 2002 3-9
İmanova Ü. Yorulmaz tədqiqatçı – musiqişünas və pedaqoq. «Musiqi Dünyası». № 1(2) 2000 85-86
İmrani R. Qarabağ musiqi məclisləri. «Azərbaycan musiqisi: tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi). Bakı, ADK-nın nəşri 1994 48-56
İsayev N. İncəsənət və hüquq. «Musiqi Dünyası». № 1 1999 87-88
İsayev N. Əlaqəli hüquqlar. «Musiqi Dünyası». № 1(2) 2000 94-96
İsayev N. İntellektual mülkiyyət anlayışı və onun qorunma sistemi. «Musiqi Dünyası». № 3-4(9) 2001 206-210
İsazadə Ə. XIX əsrdə Azərbaycan xalq musiqisi rus folklorşünaslarının əsərlərində. «Musiqi Dünyası». № 2(3) 2000 12-14
İsazadə Ə. XIX əsrdə Azərbaycan musiqi folkloru rus ziyalılarının əsərlərində. «Musiqi Dünyası». № 3-4(9) 2001 141-143
İsazadə Ə. Aleksandr Xodzkonun «Koroğlu» eposu (dastanı) haqqında» kitabında Azərbaycan xalq musiqisi nümunələri. «Musiqi Dünyası». № 1(2) 2000 97-98
İsazadə Ə. Mətin tədqiqatçı. «Musiqi Dünyası». № 2(3) 2000 130-131
İsazadə Ə. Musiqi necə yaranmışdır? /«Musiqi və həyat». Bakı 1961 7-12
İsazadə Ə. Azərbaycan baleti. «Musiqi və həyat». Bakı 1961 40-45
İsazadə Ə. Azərbaycan xalq musiqi nümunələrinin nota salınma tarixi. «Musiqi Dünyası». № 1-2(7) 2001 134-136
İsazadə Ə. Azərbaycan musiqi folklorunun öyrənilməsi tarixindən. /«Azərbaycan xalq musiqisi». Oçerklər. Bakı 1981 5-52
İsazadə Ə. Azərbaycanda rus musiqi mədəniyyətinin təsiri. «Musiqi Dünyası». № 3-4(5) 2000 51
İskəndərov E. Çardaş və markalar, və yaxud markalarda əksini tapan macar parsodiyası. «Musiqi Dünyası». № 3-4(9) 2001 27-31
İsazadə Ə. İfacılıq... («Buta» hümanitar uşaq fondunun təşkil etdiyi müsabiqə). «Musiqi Dünyası». № 1-2(7) 2001 204-205
İskəndərov E. Çardaş və markalar, və yaxud markalarda əksini tapan macar rapsodiyası (ardı). «Musiqi Dünyası». № 1-2(11) 2002 72-77
İskəndərov E. Filateliyada musiqi mövzuları. «Musiqi Dünyası». № 1-2(7) 2001 143-147
İskəndərov E. Mstislav Rostropoviçlə keçən unudulmaz günlər. «Musiqi Dünyası». № 1(2) 2000 39-46
İsmayılzadə R. Azərbaycan xalq mahnıları. / «Azərbaycan xalq musiqisi». Oçerklər. Bakı 1981 52-86
İsmayılzadə N. Azərbaycanın opera müğənnisi Fatma Muxtarova. «Musiqi Dünyası». № 1-2 (15) 2003 165-168
İsmayılzadə Z. Yaradıcılıq. (Musiqişünas G.Hüseynova haqqında). «Musiqi Dünyası». № 3-4(9) 2001 217-220

 

1 2 3 4 5 6 7

 

 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi