~ Ümumi kataloq ~


 Elmi nəşrlər
Мəqalələr

1 2 3 4 5 6 7
 

Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.
Novruzova İ. Nəriman Məmmədovun yaradıcılığına bir nəzər.  «Musiqi Dünyası». № 1-2(11)  2002 126-129
Ozan A. (Kərimli). Çıldır aşıq məktəbi haqqında bilgilər. / «Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi). Bakı, ADK-nın nəşri 1994 129-131
Ozan A. (Kərimli) Tovuz aşıq məktəbinin saz havaları toplusu./ «Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi). Bakı, ADK-nın nəşri 1994 69-70
  Özbəkistan musiqi elminin elçisi (materialı hazırladı Z.Dadaşzadə). «Musiqi Dünyası». № 1(2) 2000 73-77
Paşayev A. Ürəkləri oxuyan xanəndə. «Musiqi Dünyası». № 1 1999 142-143
Pazıçeva İ. Yeni rus musiqi məktəbində orientalizm və onun azərbaycan musiqisilə əlaqələri. «Musiqi Dünyası». № 2(3) 2000 49-51
  Plenum (materialı hazırladı Əliqızı S.). «Musiqi Dünyası». № 1-2(7) 2001 35-38
Prentis U. Şərqə qrammofon gəlir.. «Musiqi Dünyası». № 3-4(5) 2000 196-197
  Rauf Zülfüqar oğlu Adıgözəlov. «Musiqi Dünyası». № 3-4(13) 2002 240
Rəcəbova A. Ritm və riyaziyyat. «Musiqi Dünyası». № 2(3) 2000 100-104
Rəcəbova A. Azərbaycan dili, riyaziyyat və musiqi fənləri arasında əlaqə imkanları. «Musiqi Dünyası». № 3-4(5) 2000 156-159
Rəcəbov O. Dahilik fenomeni haqqında nə bilirik. «Musiqi Dünyası». № 1 1999 96-97
Rəcəbov O. Dmitri Kabalevski və Azərbaycan. «Musiqi Dünyası». № 1(2) 2000 62-63
Rəcəbov O. Şagirdin musiqi qabiliyyəti və onun müəllim tərəfindən iş prosesində inkişaf etdirilməsi. «Musiqi Dünyası». № 1-2 2001 169-172
Rəhimli İ. Ölümün həqiqət işiğı. «Musiqi Dünyası». № 1-2(7) 2001 236-237
Rəhimova N. Azərbaycan incəsənətində Bədəlbəylilərin rolu. «Şuşa-250».. «Musiqi Dünyası». № 1-2(7) 2001 28-29
Rəhimbəyli N. Məhəbbətdən doğan musiqi. «Musiqi Dünyası». № 3-4 (17) 2003 210-211
Rəhimbəyli N. Yaradıcı ömür (Abbasova E.). «Musiqi Dünyası». № 1-2(11) 2002 120-123
Rəhimov Z. Musiqi ilkin tərbiyəedici amildir. «Musiqi Dünyası». № 3-4(5) 2000 160-161
Rəhmanova L. Unudulmaz şəxsiyyət. «Musiqi Dünyası». № 1-2(7) 2001 119-121
Rzayev A. Yaddaşlar həkk olmuş sənətkar. «Musiqi Dünyası». № 1-2(11) 2002 162-163
Rzayev H. Dünyasını dəyişənlərin xatirəsinə. «Musiqi Dünyası»№ 2(3) 2000 155
Rzayeva L. Fortepiano sənətinin tarixini vərəqləyərkən... «Musiqi Dünyası». № 3-4(5) 2000 52-54
Rzayeva L. Fortepiano sənətinin tarixini – vərəqləyərkən... (ardı). «Musiqi Dünyası». № 1-2(7) 2001 141-143
Rzayeva L. Fortepiano sənətinin tarixini vərəqləyərkən... (ardı). «Musiqi Dünyası». № 1-2(11) 2002 81-85
Rzayeva L. Vaqif Mustafazadənin yubileyi ilə əlaqədar bəzi mülahizələr. «Musiqi Dünyası». № 2(3) 2000 51-53
Rzayeva N. Lirik xalq mahnılarının bədii – estetik xüsusiyyətləri. «Musiqi Dünyası». № 1-2 (15) 2003 236-237
Rzayeva R. Mirzə Fərəc haqqında xatirələrim. «Musiqi Dünyası». № 3-4(13) 2002 176-192
Rzayeva R. Mirzə Fərəc haqqında xatirələrim. «Musiqi Dünyası». № 1-2 (15) 2003 61-73
Rzayeva R. Mirzə Fərəc haqqında xatirələrim. «Musiqi Dünyası». № 3-4 (17) 2003 128-137
Rzayeva R. Unudulmaz əziz müəllimim. Qılman Salahov haqqında xatirələrim. «Musiqi Dünyası». № 1-2(7) 2001 117-119
Rzayeva S. Ənənələri yaşadan bəstəkar.. «Musiqi Dünyası». № 3-4(9) 2001 90-96
Rzayeva S. İfaçılıq... (V. Adıgözəlovun «Canaqqala» oratoriyasının Türkiyədə premyerası haqqında). «Musiqi Dünyası». № 3-4(5) 2000 212-213
  Sabir Quliyev. / (V. Xəlilov) «Musiqi Dünyası». 3-4(9) 2001 239-240
Sabitoğlu C. Bülbüllün nəğməsi şer deyilmi? «Musiqi Dünyası». № 1-2 (15) 2003 151-159
Sabitoğlu C. Fikrət Əmirovun mahnılarında söz ilə musiqinin qarşılıqlı əlaqəsinin bəri məqamları haqqında. «Musiqi Dünyası». № 3-4(9) 2001 159-161
Sabitoğlu C. Tofiq Quliyevin mahnılarında poetik mətnin və melodiyanın əlaqələri. «Musiqi Dünyası». № 3-4(13) 2002 131-137
Sadıqzadə H. Muzeylərdə. «Musiqi Dünyası». № 3-4(9) 2001 237
Sadiqzadə H. Yeni ekspozisiyanın ilk yubileyi. «Musiqi Dünyası». № 1-2 (15) 2003 254-256
Sadıqov F. Nizami və musiqi. «Musiqi Dünyası». № 2(3) 2000 66-70
Sadıxov V. Ballada. «Musiqi Dünyası». № 2(3) 2000 157-159
  Salvat Axundzadə. / (S. Fərəcov). «Musiqi Dünyası». № 1-2(7) 2001 238
Salamzadə Ə. Elmi seminarlarda... «Musiqi Dünyası». № 1-2(7) 2001 228-231
Sayutkin Y. Qara Qarayevin pedaqoji prinsipləri və Qara Qarayev adına musiqi məktəbinin ənənələri. «Musiqi Dünyası». № 1-2 (15) 2003 168-173
Semyonova İ. XIX əsrin axırı – XX əsrin əvvələrindən 40-cı illərədək Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin dövrləndirilməsi. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi). Bakı, ADK-nın nəşri 1994 137-151
Seyidova S. Dini musiqinin bəzi prinsipləri haqqında. «Musiqi Dünyası». № 1 1999 79-81
Seyidova S. Azərbaycan musiqi elminin layiqlı nümayəndəsi. «Musiqi Dünyası». № 1(2) 2000 89-90
Seyidova S. Azərbaycan milli musiqimizin təsnifat məsələsinə dair. «Musiqi Dünyası». № 1(2) 2000 106-108
Seyidova S. Üzeyir Hacıbəyov və dini musiqi. «Musiqi Dünyası». № 3-4(5) 2000 139-141
Seyidova S. Azərbaycan musiqi nəzəriyyəsi elminin tədrisində yeni bir nailiyyət. «Musiqi Dünyası». № 1-2(11) 2002 217-218
Seyidova S. Dəyərli ömrün səhifələrindən. «Musiqi Dünyası». № 1-2 (15) 2003 124-125
Seyidova S. Muğam janrının formalaşmasında dini oxumaların rolu. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi). Bakı, ADK-nın nəşri 1994 27-37
Sədrayoğlu M., Müctəhidzadə M. Üzeyir bəy Hacıbəylinin vəfatı münasibətilə. «İzhari – təəssüf». «Musiqi Dünyası». № 3-4(5) 2000 120-123
Səfərəlibəyova R. Musiqili televiziya və musiqi mədəniyyəti. «Musiqi Dünyası». № 2(3) 2000 114-115
Səfərova G. Dünya pedaqoji məktəbləri sistemində musiqili – estetik tərbiyənin rolu. «Musiqi Dünyası». № 3-4(9) 2001 166-168
Səfərova G. Ustad sənəti. «Musiqi Dünyası». № 2(3) 2000 129
Səfərova G. Azərbaycan uşaq fortepiano musiqisinin inkişafının əsas istiqamətləri haqqında. «Musiqi Dünyası». № 2(3) 2000 97-99
Səfərova X. Niyazi sənəti xarici ölkələrdə. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr toplusu). Bakı, ADK-nın nəşri 1994 131-133
Səfərova T. Muğam sənətimizin Seyidi. «Musiqi Dünyası». № 1 1999 146-147
Səfərova Z. Şuşa Azərbaycan musiqisinin məbədidir. «Şuşa-250». «Musiqi Dünyası». № 1-2(7) 2001 21-25
Səfərova Z. XX əsrin dahi bəstəkarı və şəxsiyyəti. «Musiqi Dünyası». № 1 1999 8-15
Səfərova Z. Qloballaşma dövründə milli musiqi irsimizin hifsi, nəşri və tədqiqinin bəzi problemləri. «Musiqi Dünyası». № 1-2 (15) 2003 93-96
Səfərova Z. Müstəqillik dövründə Azərbaycan - musiqişünaslığı və onun bəzi problemləri. «Musiqi Dünyası». № 1-2 (15) 2003 10-13
Səfərova Z. Türk musiqi dünyasının ulduzu. Görüşlər... «Musiqi Dünyası» № 1-2 (15) 2003 245-246
Səlimxanov C. Cavanşir Quliyev. «Musiqi Dünyası». № 1 1999 140-141
Səmədzadə A. Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixində sənət himayədarları. /«XX əsrin Azərbaycan musiqisi» (məqalələr toplusu). Bakı 1994

200,
8-18

  Suallarımıza cavab verirlər. «Musiqi Dünyası». № 1 1999 161
Sultanova A. Solfecio fənninin müasir tədrisinə dair. «Musiqi Dünyası». № 3-4(13) 2002 233-235
Şahverdiyev K. Azərbaycan baletinin yaradıcısı, səhnəmizin şahzadəsi Qəmər xanım Almaszadə. «Musiqi Dünyası».№ 2(3) 2000 121-125
Şahverdiyev K. Rəşid Behbudov fenomeni. «Musiqi Dünyası». № 2(3) 2000 14-24
Şahverdiyev K. Rəşid Behbudov fenomeni (ardı). «Musiqi Dünyası». № 3-4(5) 2000 37-50
Şahverdiyev K. Rəşid Behbudov fenomeni (ardı). «Musiqi Dünyası». № 3-4(9) 2001 148-158
Şəfiyeva N. XX əsrdə Azərbaycan qadın bəstəkarlarının yaradıcılığı haqqında. «Müstəqillik dövründə Azərbaycan musiqisi: axtarışlar, nailiyyətlər, problemlər». «Musiqi Dünyası». № 1-2 (15) 2003 20-21
Şəfiyeva N. Üzeyir Hacıbəyovun Humayuna aid lad-nəzəri əsasları üzrə araşdırmalar. «Musiqi Dünyası». № 3-4(5) 2000 88-91
Şəfiyeva N. Ziyalı qadınlarımızın gözəl mümayəndəsi. «Musiqi Dünyası». № 2(3) 2000 131-132
Şəfiyeva N. Üzeyir Hacıbəyovun «Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları» elmi əsərinin yaranma tarixinə dair. «Musiqi Dünyası». № 1(2) 2000 14-17
Şirməmmədqızı L. Əbədi bir günü yada salarkən... «Musiqi Dünyası». № 1(2) 2000 12-13
Şirməmmədqızı L. Sumqayıt: Səyyar plenimdan qeydlər. «Musiqi Dünyası». № 3-4 (17) 2003 9-10
Şirməmmədqızı L. «Vətən yanğısı ilə»...Musiqili – ədəbi gecədən qeydlər.. «Musiqi Dünyası». № 1-2 (15) 2003 26-28
Şükürov A. Mifoloji musiqi haqqında bir neçə söz. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi). Bakı, ADK-nın nəşri 1994 5-10
  T.Ə.Quliyevin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası prezidentinin sərəncamı. «Musiqi Dünyası».№ 3-4 (17) 2003 3
Tahirova F. C. Hacıyevin Altıncı simfoniyası D. Şostakoviç ənənələri aspektində.. «Musiqi Dünyası». № 3-4(13) 2002 128-131
Tahirova F. Qara Qarayevin Dmitri Şostakoviçə həsr etdiyi lya minor simli kvarteti. «Musiqi Dünyası». № 3-4 (17) 2003 83-87
Talibzadə Ü. 1990-2001-ci illərin bəstəkar yaradıcılıqına bir nəzər. «Müstəqillik dövründə Azərbaycan musiqisi: axtarışlar, nailiyyətlər, problemlər». Konfrans iştirakçılarının çıxışları. «Musiqi Dünyası». № 1-2 (15) 2003 14-16
Talıbzadə Ü. Azərbaycan musiqisinin tarixi yaranır. «Musiqi Dünyası». № 1 1999 127-129
Talıbzadə Ü. Qara Qarayevun yaradıcılığında musiqilə mətnin qarşılıqlı əlaqəsi probleminə dair.. «Musiqi Dünyası». № 3-4(5) 2000 91-94
Tariyel qızı Z. Bizə yazırlar: Lənkərandan... «Musiqi Dünyası». № 2(3) 2000 152-154
Tariyel qızı Z. Lənkərandan yazırlar.. «Musiqi Dünyası». № 3-4(9) 2001
8
Təhmiraz qızı S. «Səsin ruhu» və ya «Pünhan qəlblərin xaqani» - Səxavət Məmmədov – 50. «Musiqi Dünyası». № 3-4 (17) 2003 211-213
Təhmiraz qızı S. Şəkinin tarixi, mədəniyyəti və musiqi folkloruna bir nəzər.. «Musiqi Dünyası». № 1-2 (15) 2003 202-204
  Tofiq Ələkbər oğlu Quliyev (vəfatı münasibətilə). «Musiqi Dünyası». № 3-4(5) 2000 20-22
  Ürəkləri fəth edən bəstəkar. (materialı hazırladı L.Fərəcova). «Musiqi Dünyası». № 1-2 (15) 2003 40-41
  Üzeyir Hacıbəyov haqqında söz. «Musiqi Dünyası». № 3-4(5) 2000 3-5
Vəliyev Y. Qarabağın musiqi dünyası. Mehralıyevlər ailəsi.. «Musiqi Dünyası». № 1-2 (15) 2003 210-214
Vəliyev Y. Şuşa musiqi təhsili. «Musiqi Dünyası». № 1-2(7) 2001 32-34
Vəzirova G. Ənənəvi muğam operası ənənələrinə yeni baxış. «Musiqi Dünyası». № 3-4(5) 2000 94-98
Vəzirova G. R.M.Qlier və Azərbaycan musiqi mədəniyyəti. «Musiqi Dünyası». № 2(3) 2000 59-61
Vəzirova G. Vasif Adıgözəlovun «Muğam fantaziyası». «Musiqi Dünyası». № 1-2 (15) 2003 149-151
Yaqubova N. Yaradıcılıq (mövsümün son simfonik konserti). «Musiqi Dünyası». № 3-4(9) 2001 223-224
  Yaradıcılıq təşkilatları əlaqələndirmə şurasının bəyanatı. «Musiqi Dünyası». № 1 1999 134-135
  Yeniliklər. «Musiqi Dünyası». № 3-4(9) 2001 6-8
  Yubilyarları təbrik edirik. (Materialı hazırladı Novruzov X.). «Musiqi Dünyası». № 3-4 (17) 2003 63-64
Zahid A. Nəfəs alətləri orkestrlərinin tarixindən. «Musiqi Dünyası». № 3-4(13) 2002 138-139
Zahid A. Süleyman Ələsgərov xatirələrdə. «Musiqi Dünyası». № 3-4(13) 2002 212-213
Zahid A.,
Kərimli A.O.
Azərbaycan bəstəkarlarının növbləti simpoziumunda. «Musiqi Dünyası». № 1-2(11) 2002 19-21
Ziyadlı A. Natəvan və musiqi. «Musiqi Dünyası». № 1-2(7) 2001 25-26
Ziyadlı S. Pişrou musiqi janrının tədqiqi məsələlərinə dair. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi).. Bakı, ADK-nın nəşri 1994 115-119
 Zöhrabov R. Azərbaycan rənglərinin not yazıları haqqında. «Musiqi Dünyası». № 1-2(11) 2002 150-153
Zöhrabov R. Azərbaycan təsnifləri. /«Azərbaycan xalq musiqisi». Oçerklər. Bakı 1981 120-168
Zöhrabov R. Bəstəkar-pianoçu Sevda İbrahimova.. «Musiqi Dünyası». № 1(2) 2000 91-92
Zöhrabov R. Bülbül və Azərbaycan xalq musiqisi. «Musiqi Dünyası». № 1-2(7) 2001 129-134
Zöhrabov R. Dəyərli tədqiqat. «Musiqi Dünyası». № 1 1999 130-132
Zöhrabov R. Görkəmli tarzən, pedaqoq, alim. «Musiqi Dünyası». № 3-4 (17) 2003 231-234
Zöhrabov R. Görkəmli musiqişünas, təcrübəli pedaqoq. «Musiqi Dünyası». № 1-2 (15) 2003 258-261
Zöhrabov R. Hacı Xanməmmədovun portretindən cizgilər. «Musiqi Dünyası». № 3-4 (17) 2003 58-61
Zöhrabov R. İfaçılıq... (Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının Xalq çalğı alətləri orkestri haqqında). «Musiqi Dünyası». № 3-4(5) 2000 216-218
Zöhrabov R. Musiqişünas A. Ziyadlı. «Musiqi Dünyası». № 1-2(7) 2001 200-201
Zöhrabov R. Nazim Bağırov haqqında. «Musiqi Dünyası». № 3-4(9) 2001 222-223
Zöhrabov R. Ramiz Mustafayev. «Musiqi Dünyası». № 3-4(9) 2001 78-81
Zöhrabov R. Rauf Hacıyev – 80. Onun musiqisi həmişəyaşardır. «Musiqi Dünyası». № 3-4(13) 2002 36-39
Zöhrabov R. Sənətinə sadiq insan. «Musiqi Dünyası». № 2(3) 2000 127-128
Zöhrabov R. Vasif Adıgözəlov. «Musiqi Dünyası». № 3-4(5) 2000 80-87
Zöhrabov R. Zülfi Adıgözəlov xatirələrdə. «Musiqi Dünyası». № 1 1999 133

 

1 2 3 4 5 6 7
 

 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi