~ Ümumi kataloq ~


 Elmi nəşrlər
Мəqalələr

1 2 3 4 5 6 7

Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.
Mahmudova C. Mahnılarda yaşayan poeziya. «Musiqi Dünyası». № 2(3)  2000  70-72
Mahmudova C. Zərif gözəllik qəlb sirdaşı. «Musiqi Dünyası». № 3-4(9)  2001 144-145.
Mahmudova G. Arif Məlikovun İkinci simfoniyasında ostinatlıq barədə. «Musiqi Dünyası». № 3-4 (17)  2003 69-72
Mahmudova Ş. Bahar rayihəli nəğmələr müəllifi. «Musiqi Dünyası». № 1  1999 108-109 
Mahmudova Ş. Böyük həqiqətin sorağında. «Musiqi Dünyası». № 1(2),  2000 55-56
Mahmudova Ş. İfaçılıq sənətimizin uğurları. «Musiqi Dünyası». № 3-4 (17)  2003 234-235 
Mahmudova Ş. Milli ənənələri yaşadan bəstəkar. «Musiqi Dünyası». № 1(2) 2000  83-84
Mahmudova Ş. Muğamda mövzu anlayışı məsələsi haqda. /«XX əsrin Azərbaycan musiqisi» (məqalələr toplusu).  Bakı  1994 163-177
Mahmudova Ş. Musiqi tariximindən. «Musiqi Dünyası». № 3-4 (17)  2003  204
Mahmudova Ş. Musiqidə keçən ömür.. «Musiqi Dünyası». № 1-2 (15) 2003 117-119
Mahmudova Ş. Yeni tədqiqat işi. «Musiqi Dünyası». № 3-4(13) 2002 210-211
Mahmudova Ş. Yeni bir kitab. «Musiqi Dünyası». № 1-2(7) 2000 188-189
Mahmudova Ş. Zirvədən zirvəyə. «Musiqi Dünyası». № 3-4 (17) 2003 56-58
Maqsudov E. Azərbaycan dili dərslərində xalq mahnılarından istifadə. «Musiqi Dünyası». № 3-4(13) 2002 235-237
Mehdiyev B Ustad. «Musiqi Dünyası». № 1(2) 2000 64-65
Mehdiyeva L., Cəfərova A. Qara Qarayevin lad təfəkkürünə dair. «Musiqi Dünyası». № 2(3) 2000 44-48
Mehdiyeva N. Q.Qarayevin «Don Kixot» filminə musiqisi. /«XX əsrin Azərbaycan musiqisi» (məqalələr toplusu). Bakı 1994 114-129
Mədətov Y. Azərbaycan Respublikası Dövlət səsyazırarı arxivi. «Musiqi Dünyası». № 3-4(5) 2000 192-196
Məhərrəmova İ. Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında Lermontov poeziyası. «Musiqi Dünyası». № 1(2)  2000 122-123
Məhərrəmova İ. F. Əmirovun simfonik muğamlarının bəzi üslub xüsusiyyətləri. «Musiqi Dünyası». № 3-4(13) 2002 117-121
Məhərrəmova İ. Fikrət Əmirovun üslub xüsusiyyətləri və onun formalaşmasında milli xalq yaradıcılığının rolu. «Musiqi Dünyası». № 1-2(11) 2002 94-102
Məhərrəmova İ. Əmirovun üslub xüsusiyyətləri və onun formalaşmasında milli xalq yaradıcılığının rolu. «Musiqi Dünyası». № 3-4(9) 2001 98-101
Məlikməm-
mədov N.
Ümumtəhsil məktəblərində musiqinin tədrisi problemi haqqında. «Musiqi Dünyası». № 1(2) 2000 126-128
Məlikova N. Gülağa Məmmədov – 75. «Musiqi Dünyası». № 3-4(5) 2000 149-151
Məlikova Ş. Niyazinin «Çitra» baletinin musiqi dramaturgiyası və quruluşu məsələlərinə dair. /«XX əsrin Azərbaycan musiqisi» (məqalələr toplusu). Bakı 1994 144-163
  Məmməd Quliyev. «Musiqi Dünyası». № 3-4(9) 2001 238
Məmməd-
əliyeva
T.
Azərbaycan Qrammofon valları Evinin tarixindən. «Musiqi Dünyası». № 1(2), 2000 109-111
Məmməd-
əliyeva T.
«Xəzər caz və blyuz – 2002» festivalı ilə birlikdə. «Musiqi Dünyası». № 1-2(11 2002 234-239
Məmməd-
əliyeva T.
Vaqif Mustafazadə. «Musiqi Dünyası». № 1 1999 138-139
Məmməd-
əliyeva T.
Yaradıcılıq... «Musiqi Dünyası». № 1-2(7) 2001 193-195
Məmmədov N. Azərbaycan muğamları. /«Azərbaycan xalq musiqisi». Oçerklər. Bakı 1981 86-120
Məmmədov M. Sənətə məhəbbət və qayğı olanda. «Musiqi Dünyası». № 1-2 (15) 2003 246-250
Məmmədov M. Uşaqların muğam dünyası. «Musiqi Dünyası». № 3-4(13) 2002 224-226
Məmmədov T. Azərbaycan xalq-professional musiqisi: aşıq sənəti. «Musiqi Dünyası». № 1-2(7) 2001 122-129
 Məmmədov T. Bir musiqiçinin həyat əhvalatı. Yaradıcılıq... «Musiqi Dünyası». № 3-4 (17)  2003 239-240 
 Məmmədov T. Görüşlər... Bakıda... «Musiqi Dünyası». № 3-4(5)  2000  220
Məmmədov T. Görüşlər... (Redaksiyanın qonaqları: Vaqif babayev, Fərhəng Hüseynov, Çingiz Məmmədov, Spartak Babayev, Nana Babayevadır). «Musiqi Dünyası». № 3-4(9) 2001 230-235
Məmmədov T. Görüşlər... «Musiqi Dünyası». № 1-2(7) 2001 214-216
Məmmədov T.

CİOFF beynəlxalq təşkilatının prezidenti cənab Kari Berqhomla müsahibə.

«Musiqi Dünyası». № 1(2) 2000 147-149
Məmmədov T. Yaradıcılıq... (Caz pianoçusu V.Sadıxovla müsahibə). «Musiqi Dünyası». № 2(3) 2000 148-150
Məmmədova Ə. Cahan Talışınskaya. «Musiqi Dünyası». № 3-4(9)  2001 146-148
Məmmədova K. Q.Qarayevin fəlsəfi-estetik görüşlərində xeyir və şər problemi. «Musiqi Dünyası» № 2(3)  2000 53-56
Məmmədova L. Əziz Əziz müəllim... «Musiqi Dünyası». № 3-4 (17) 2003 61-63
Məmmədova L., Əliqızı S. Xor musiqisi festivalı. «Musiqi Dünyası». № 3-4 (17) 2003 4-8
Məmmədova R. Səhnəmizin Məcnunu. «Musiqi Dünyası». № 1 1999 144-145
Məmmədova Ü. Əhməd Ağdamski – 115 il. Milli operamizin ilk Leylisi kim olub? «Musiqi Dünyası». № 1(2) 2000 115-116
Məmmədova Ü. H. Əliyevin ömür yoluna baxış. «Musiqi Dünyası». № 1 1999 110-111
Məmmədova Ü. Musiqiçi-bəstəkar. «Musiqi Dünyası». № 1-2(11) 2002 226-227
  Milli konservatoriya: reallıqlar və perspektivlər. (T.Məmmədovun S.Kerimi ilə müsahibəsi; materialı hazırladı C.Həsənova.) «Musiqi Dünyası». № 1-2 (15) 2003 160-162
 Mirişli R. Radionun musiqi verilişləri redaksiyası: dünən, bu gün, sabah. «Musiqi Dünyası». № 3-4 (17)  2003 143-147
Mirzəyev S. Fortepiano texnikasında müasir ifaçılıq effektləri işarələri. «Musiqi Dünyası». № 1(2) 2000 47-52
 Mirzəyev S. Fortepiano texnikasında müasir ifaçılıq effektləri işarələri (ardı). «Musiqi Dünyası». № 1-2(7)  2001  58-61
Mirzəyeva T. Muzeylərdə... «Musiqi Dünyası». № 3-4(9) 2001 237
Mirzəzadə X. Bir kitabın bir nəfəsi. «Musiqi Dünyası». № 1(2)  2000 99-105
Muxtaroğlu V. Xan Zirvəsi. «Musiqi Dünyası». № 1-2(7) 2001 11-115
  «Musiqi Dünyası»nın təqdimat mərasimi. «Musiqi Dünyası».  № 1(2)  2002  3-9
  Musiqiçi gülüşü. «Musiqi Dünyası».  № 1 1999 162-163
  Musiqiçi gülüşü. «Musiqi Dünyası». № 2(3) 2000 150-151
 Mübariz XX əsr Gədəbəy bölgəsinin aşıq sənəti.  «Musiqi Dünyası». № 2(3)  2000 86 
  M. Rostropoviçin adı ilə.  «Musiqi Dünyası». № 1(2)  2000 151 
  «Müstəqillik dövründə Azərbaycan musiqisi: axtarışlar, nailiyyətlər, problemlər». Konfrans iştirakçılarının çıxışları. «Musiqi Dünyası». № 1-2 (15) 2003 10-26
Nağiyev R., Rəcəbov O. «Rast» musiqili – bədii filminin ssenarisi. «Musiqi Dünyası». № 1-2 (15) 2003 226-232
  Naxçıvan – 75. «Musiqi Dünyası». № 1(2) 2000  150
Namazov Q. Birinçi Aratta – Şummer epik mədəniyyəti. «Musiqi Dünyası». № 3-4(5) 2000 168-172
  Nəcəfova Hökümə Yusif qızı. «Musiqi Dünyası». № 1-2 (15)  2003 271 
  Nərminə Ağalar qızı Əliyeva. «Musiqi Dünyası», № 1-2(7) 2001 235
 Nəsirova K. Gözəl alim, səmimi insan.  «Musiqi Dünyası». № 1(2) 2000  87-88
Nəsirova K. Q.Qarayevin melodikasının bəzi xüsusiyyətləri. /«XX əsrin Azərbaycan musiqisi» (məqalələr toplusu). Bakı 1994 129-144
Nəzirova E. 2 prelüd, fortepiano üçün. «Musiqi Dünyası». № 1(2)  2000  155-159
Novruzov A. Həyatı duyğularla görən sənətçi. Yaradıcılıq. «Musiqi Dünyası». № 3-4 (17) 2003 236-239
 Novruzov A. Üzeyir Hacıbəyovun tarın not ifaçılığında rolu. «Musiqi Dünyası». № 3-4(5)  2000 14-16
Novruzov X. Bakı orta ixtisas musiqi texnikumunun 100 illiyini qeyd edərkən. «Musiqi Dünyası». № 1 1999 44-53

 

1 2 3 4 5 6 7

 

 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi