~ Ümumi kataloq ~


 Elmi nəşrlər
Мəqalələr

1 2 3 4 5 6 7

Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.
Abasova E. Lyudmila Vladimirovna Karaqiçeva.
(tərcümə edən: O.Qəbələli)
«Musiqi Dünyası»
№ 3-4(5)
2000 114-115
Abasova E. Şostakoviç və Azərbaycan simfonizmi. «Musiqi Dünyası»
№ 3-4(9)
2001 87-89
Abasquliyev O. Əsrin pianoçusu «Musiqi Dünyası» №2(3) 2000 74-76
Abbasov C. Urək mahnıları «Musiqi Dünyası»
№ 1-2(7)
2001 187-188
Abbasova R. Vahid musiqi məkanı uğrunda. «Musiqi Dünyası»
№ 3-4(13)
2002 237-239
Abduləliyev A. Müəllim ömrü! Müəllim əməyi! Müəllim ucalığı! «Musiqi Dünyası»
№ 2(3)
2000 132-134
Abduləliyev A. Qırx yaşlı musiqi məktəbi. «Musiqi Dünyası»
№ 3-4(9)
2001 162-165
Abduləliyev A. Musiqidə yaşanılan şərəfli ömür. «Musiqi Dünyası»
№3-4(13)
2002 219-222
Abduləliyev A. Elmi fikrin inkişafı naminə. «Musiqi Dünyası»
№ 1-2(11)
2002 215-217
Abduləliyev A. Müğam tədrisinə dair qiymətli metodik tövsiyə. «Musiqi Dünyası»
№ 1-2(11)
2002 219-221
Abduləliyev A. Müğam tədrisinə dair qiymətli metodik tövsiyə. «Musiqi Dünyası»
№ 1-2(11)
2002 219-221
Abduləliyev A. Bayram Hüseynli – alim, pedaqoq, bəstəkar. «Musiqi Dünyası»
№1-2 (15)
2003 54-57
Abduləliyev A. Milli musiqi irsimizin görkəmli tədqiqatçısı. «Musiqi Dünyası»
№ 1-2 (15)
2003 119-120
Abdulla B. Keçi və qurd dərili nağara. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi). Bakı, ADK-nın nəşri 1994 10-15
Abdullayev Y. İfaçılıq (Ü.Hacıbəyov ad. Dövlət simfonik orkestrinin konserti). «Musiqi Dünyası»
№ 2(3)
2000 137-138
Abdullayev A. Qiymətli nəşr. «Musiqi Dünyası»
№ 3 – 4 (17)
2003 213-214
Abdullayev N. Kosmosda muğam. (İnteqral Yoqa konfransından sonrakı düşüncələr). «Musiqi Dünyası»
№ 3-4 (17)
2003 246-247
Abdullayeva S. Rubabın izi ilə. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi). Bakı, ADK-nın nəşri 1994 82-88
Abdullayeva N. Bəstəkarlar ustadı. «Musiqi Dünyası»
№ 1(2)
2000 117-118
Abdullazadə G. Estetik problemlərin tədqiqi musiqi tarixi kontekstində. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi). Bakı, ADK-nın nəşri 1994 170
Abdullazadə G. Estetik problemlərin tədqiqi musiqi tarixi kontekstində. /«Azərbaycan musiqi müasir tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi) Bakı, ADK-nın nəşri 1994 170
Abdullazadə G. Müslüm Maqomayev – estrada səhnəsinin sönməz ulduzudur. «Musiqi Dünyası»
№ 3-4(13)
2002 106-108
Abdurəhmanova L. Cövdət Hacıyevin fortepiano sonatasının musiqi dili. «Musiqi Dünyası»
№ 1-2 (15)
2003 141-142
Abid Ə. Oğuznamə. «Musiqi Dünyası»
№ 1
1999 25-29
Abezqauz İ. Azərbaycan musiqisində Ü.Hacıbəyovun bədii kəşflərinin inkişafı. / «XX əsrin Azərbaycan musiqisi» (məqalələr toplusu). Bakı 1994 53-66
Ağamirov M. Yetmiş yaşlı bir məktəb var Şuşada. «Musiqi Dünyası»
№ 3-4 (15)
2003 195-199
Almaszadə Ç. «Gəlin» və «Bəzzaz oğlan» Azərbaycan xalq mahnıları. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi). Bakı, ADK-nın nəşri 1994 135-137
Atakişiyeva L. Azərbaycan musiqisi materialı əsasında xor üçün örnəklər. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi). Bakı, ADK-nın nəşri 1994 92-97
Azad Zahid. Tanıdığımız, həm də tanımadığımız sənətkar. «Musiqi Dünyası»
№ 1-2 (15)
2003 256-258
Abdurəhmanova İ. Romantik sonata. «Musiqi Dünyası»
№ 1-2(11)
2002 102-103
Abdurəhmanova İ. Qeyri – ənənəvi sonatalar. «Musiqi Dünyası»
№ 3-4(13)
2002 125-127
Adıgözəlov V. İrəliləyən məqsədə çatar… «Musiqi Dünyası».
№ 1
1999 116-117
Axündzadə Y. Azərbaycanda hərbi orkestr xidmətinin tarixçəsi. «Musiqi Dünyası»
№ 1
1999 72-75
Axundzadə Y. İfaçılıq. (Hərbi orkestrlərə baxış – müsabiqə haqqında). «Musiqi Dünyası»
№ 3-4(5)
2000 215
Axundzadə Y. Yaradıcılıq (Fleytaçı Ə. İskəndərov haqqında) «Musiqi Dünyası»
№ 3-4(9)
2001 215-216
Axundzadə S. Yaradıcılıq. (V. Mustafazadə adına 2 saylı uşaq incəsənət məktəbi haqqında). «Musiqi Dünyası»
№ 2(3)
2000 145-146
Axundzadə S. Azərbaycanda yeni «Milli mədəniyyət cəmiyyəti» yaranıb. «Musiqi Dünyası»
№ 1(2)
2000 137-139
Axundova N. Lyusernada keçirilən musiqi festivalı «Composer in Residence» – Firəngiz Əlizadə. «Musiqi Dünyası»
№ 1(2)
2000 140-141
Axundova N. İfacılıq (dirijor A. Əliyevlə müsahibə). «Musiqi Dünyası»
№ 2(3)
2000 135-137
Aqilqızı S. Azərbaycan operalarının «Koroğlu» zirvəsi. «Musiqi Dünyası»
№ 3-4(13)
2002 47-51
Aşır Oğlu P. Şərq musiqişınin peyğəmbəri. «Musiqi Dünyası»
№ 1-2(7)
2001 106-109
Babayev E. Azərbaycan dilində musiqişünaslıq terminlərinin mövcud vəziyyəti haqqında. «Musiqi Dünyası»
№ 1-2 (15)
2003 192-195
Babayev E. İraq makamatının bəzi ritmik xüsusiyyətləri. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi). Bakı, ADK-nın nəşri 1994 15-27
Babayeva A. Birhissəli simfonik əsərlərdə proqramlılıq. «Musiqi Dünyası»
№ 3-4 (17)
2003 75-83
Babayeva A. Ferents Listin simfonik poemasından gələn ənənələr. «Musiqi Dünyası»
№ 1-2 (15)
  143-148
Babayeva N. Ağababa Bünyadzadə – 85. «Musiqi Dünyası». № 3-4(5) 2000 148-149
Bakıxanov T. Yaradıcılıq (pianoçular M. Sadıqzadə və F. Əhmədbəyovanın İsveçrəyə səfəri). «Musiqi Dünyası»
№ 3-4(9)
2001 217
Bayat F. Qopuz anlamı. «Musiqi Dünyası». № 1 1999 30-31
Bayramov A. Musiqi və poeziya. «Musiqi Dünyası»
№ 3-4(5)
2000 124-126
Bayramov R. Yubileylə əlaqədar tədbirlər. «Musiqi Dünyası»
№ 3-4(13)
2002 63
Bayramova A. Edinburqda.(Görüşlər) «Musiqi Dünyası»
№ 3-4(5)
2000 222-225
Bayramova A. Niyazinin 90 illiyi: parlaq ömrün şahidliyi. «Musiqi Dünyası»
№ 3-4(13)
2002 52-62
Bayramova A., Rzayeva G. İfacılıq («Fortepiano–300» tədbiri haqqında) «Musiqi Dünyası»
№ 3-4(5)
2000 218-219
Bədəlbəyli A. Musiqini müntəzəm dinləməli və öyrənməli. «Musiqi və həyat». Bakı 1961 36
Bülbül Vokalist müəllimlərin ümumittifaq müşavirəsində Bülbül Məmmədovun təqdim etdiyi məzurə. «Musiqi Dünyası». № 1-2(11) 2002 154-157
Bülbül Bülbülün III aşıq qurultayındakı məruzəsi (1961-ci il) «Musiqi Dünyası»
№ 3-4(13)
2002 165-170
Cərulla qızı N. "Ustad-tarzən" Səvər İbrahimov. «Musiqi Dünyası». № 2(3) 2000 126-127
Cəfər Əliyev Müsahibə (materialı hazırladı P.Quliyev). «Musiqi Dünyası». № 1-2(7) 2001 189-192
Dadaşova M. Musiqi ifaçılığı təlimində əsər üzərində iş metodları. «Musiqi Dünyası». № 3-4 (17) 2003 200-201
Dadaşova E. İfaçılıq. «Musiqi Dünyası». № 1-2 2001 201-204
Dadaşzadə K. Musiqi qorqudşünaslığına dair bəzi mülahizələr. «Musiqi Dünyası». № 1 1999 39-41
Dadaşzadə K. Bakı Musiqi Akademiyasının orta ixtisas musiqi Məktəb-studiyası – 20. «Musiqi Dünyası». № 3-4(5) 2000 152-156
Dadaşzadə K. XXI əsrin dərs vəsaiti. «Musiqi Dünyası». № 1-2(11) 2002 222-223
Dadaşzadə K. Elmdə varisliyin təzahürü. «Musiqi Dünyası». № 3-4(13) 2002 208-210
Dadaşzadə Z. Azərbaycan xalq çağlı alətləri aləminə əsrarəngiz səyahət. «Musiqi Dünyası». Biblioqrafiya. № 1-2 (15) 2003 261-264
Dadaşzadə Z. Azərbaycan musiqisinin beynəlxalq əlaqələri. «Müstəqillik dövrundə Azərbaycan musiqisi: axtarışlar, nailiyyətlər, problemlər». Konfrans iştirakçılarının çıxışları. «Musiqi Dünyası». № 1-2 (15) 2003 16-18
Dadaşzadə Z. Hüseyn Cavid dramının yeni həyatı. «Musiqi Dünyası». № 3-4(5) 2000 98-102
Dadaşzadə Z. Ənənələri yaşadan alim. «Musiqi Dünyası». № 3-4(5) 2000 181-184
Dadaşzadə Z. Cavanşir Quliyevin total musiqi axtarışları. «Musiqi Dünyası». № 1-2(7) 2001 87-91
Dadaşzadə Z. Görüşlər. «Musiqi Dünyası». № 1-2(7) 2001 208-214
Dadaşzadə Z. Musiqidə – mavi səmanın bir parçası. «Musiqi Dünyası». № 3-4(9) 2001 81-86
Dadaşzadə Z. Azərbaycan səslənən məkanında yeni musiqi. «Musiqi Dünyası». № 3-4(9) 2001 122-131
Dadaşzadə Z. Bəzən bir ümid, bəzən göz yaşı… «Musiqi Dünyası». № 3-4(13) 2002 39-43
Dadaşzadə Z. Zemfira Səfərovanın xoşbəxtlik formulu. «Musiqi Dünyası». № 3-4(13) 2002 108-114
Dadaşzadə Z. Mənasi var hər bir kəsin... «Musiqi Dünyası». № 3-4 (17) 2003 175-177
Dadaşzadə K. Yeniliyin ehtiraslı müdafiəçisi. «Musiqi Dünyası». № 1-2 (15) 2003 125-126
Dilbazi M. Bakının musiqi tarixini vərəqləyərkən. «Musiqi Dünyası». № 1-2 (15) 2003 73-77
Dilbazi M. Azərbaycanda professional musiqi təhsilinin yaranmasına dair. «Musiqi Dünyası». № 1-2 (15) 2003 173-177

1 2 3 4 5 6 7

 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi