~ Ümumi kataloq ~


 Not nəşrləri
partituralar, klavirlər, məcmuələr

1 2 3 4 5 6 7 8

Müəllif
 Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
 Il
 Səh.
  8 pyes. Skripka, violonçel ilə fortepiano üçün köçürmə. Bakı, Azdövmüsnəşr 1952 21, 8
  Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərindən parçalar. Tərtib edəni və köçürəni Niyazi Kərimov. Bakı, «İşıq» 1995
128

 

Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri (nəfəsli orkestr üçün repertuar) Bakı 2000
102
  Azərbaycan bəstəkarlarının marşları (Nəfəsli orkestr üçün repertuar)   Bakı 1996
86
  Azərbaycan /Aşıq mahnısı. /Sözləri Səməd Vurğunundur. Solo, xor və f-no üçün işləyəni Səid Rustəmov. Bakı, «Azərnəşr» 1960
4
  Azərbaycan bəsləkarları. Qarışıq xor və f-no üçün əsərlər. Bakı, «Azərnəşr» 1951
135
  Azərbaycan bəstəkarları. Uşaq pyesləri. F-no üçün. M. «Muzıka» 1972
47
  Azərbaycan bəstəkarlarının seçilmiş əsərləri. Fortepianoda dörd əlli çalmaq üçün köçürəni Z.Stelnik. Bakı, «Azərnəşr» 1963
46
  Azərbaycan bəstəkarlarının seçilmiş xor əsərləri. Bakı, «Azərnəşr» 1967 44
  Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət məcmuə skripka ilə f-no üçün (Alt və violonçel üçün əlavə partiyalar olmaq şərtilə) Bakı, «Azərnəşr» 1965
33, 8
  Azərbaycan muğamları. Bayatı-şiraz və Şur. Yazan N.Məmmədov. Red. T.Quliyev. Muzqiz 1962
40
  Azərbaycan sovet sosialist respublikasının himni. Bakı, «Azərnəşr» 1952
  Azərbaycan bəstəkarlarının seçilmiş əsərləri. Skripka ilə f-no üçün köçürənləri. T.Atakişiyev, J.Barştak. Bakı, «Azərnəşr» 1968
24, 8, 8
  Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərinin iki f-no üçün işləmələri (İşləyən N.Ə.Quliyeva). Bakı 2001
Abbasov Ə.
Aşıq nəğməsi. /Stalin haqqında kantatadan/ Fortepiano ilə oxumaq üçün.
  1950
13
Abbasov Ə.
Neymətov H.
At-at oyunu.
Gül açıldı. Azərbaycan xalq nəğməsi.
Bakı,
«Azərnəşr»
1944
2
Abbasov Ə.

Baxdı mənə. Fortepiano ilə oxumaq üçün romans. Sözləri H.Hüseynzadənindir.

Bakı, «Azərnəşr» 1960 10
Abbasov Ə. Qurban olduğum. Fortepiano ilə oxumaq üçün romanslar. Bakı, «Azərnəşr» 1961 11
Abbasov Ə. Sonatina /II, III hissə/ fortepiano üçün. Bax: L.Yeqorova, R.Siroviç. Fortepianoda çalmaq üçün tədris kitabı. İkinci hissə. Bakı, «Azərnəşr» 1965 43-45
Abbasov Ə. Variasiyalar skripka və fortepiano üçün. Bakı, «Azərnəşr» 1945 17, 8
Abbasov Ə.

Heyran olmuşam. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri Vaqifindir.

Bakı, «Azərnəşr» 1955
6
Abbasov Ə. «Qaraca qız» baletindən fraqmentlər. Böyük simfonik orkestr üçün. Partitura. Bakı, «Azərnəşr» 1964 78
Abbasov Ə. Dramatik sonata fortepiano üçün. Bakı, «Azərnəşr» 1974
44
Abbasov Ə. Etüd fortepiano üçün. Bax: L.Yeqorova, R.Siroviç. Fortepianoda çalmaq üçün tədris kitabı ikinci hissə. Bakı, «Azərnəşr» 1965 106-107
Abbasov Ə. Simfonik poema № 3 «Dramatik». Simfonik orkestr üçün. Partitura. Bakı, «Azərnəşr» 1968 56
Abbasov Ə. Gəncliyim, irəli. Fortepiano ilə qarışıq xor üçün mahnılar. Bakı, «Azərnəşr» 1962 35
Abbasov Ə. Gənclik marşı. /Fortepiano üçün/ Bakı, «Azərnəşr» 1944
5
Abbasov Ə. Oxu, bülbülüm. Fortepiano ilə oxumaq üçün. 1)Ceyranım gəl, gəl. Sözləri H.Hüseynzadənindir. 2)Oxu bülbülüm. 3) Bahar gözəlləməsi. 4) Gözəl yar. Sözləri H.Hüseynzadənindir. 5)Yaxşı yol  olsun. Sözləri H.Hüseynzadənindir. Bakı, «Azərnəşr» 1958 38
Abbasov Ə. Rəqs. Fortepiano üçün. Bax: L.Yeqorova, R.Siroviç. Fortepianoda çalmaq üçün tədris kitabı ikinci hissə. Bakı, «Azərnəşr» 1965 22
Abbasov Ə. «Səndən mənə yar olmaz». Musiqili komediyasından parçalar. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Bakı, «Azərnəşr» 1965 34
Adıgözəlov V.

24 prelüd. (Fortepiano üçün).

Bakı, «Az» 2001 96
Adıgözəlov V. Lirik mahnılar. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Bakı, «Şur» 1994 54
Adıgözəlov V. Qərənfil. Bax: Azərbaycan bəstəkarlarının pyesləri. Tar ilə fortepiano üçün işləyəni Əvəz Rəhmətov. Bakı, «Azərnəşr» 1974 14-18
Adıgözəlov V. Beşik mahnısı. Fortepiano üçün. Bax: L.Yeqorova, R.Siroviç. Fortepianoda çalmaq üçün tədris kitabı ikinci hissə. Bakı, «Azərnəşr» 1965
34
Adıgözəlov V. Estrada mahnıları. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Bakı, «Azərnəşr» 1961
22
Adıgözəlov V. Konsert. Fortepiano ilə Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün. İki fortepiano üçün köçürmə. Bakı, «Azərnəşr» 1971
46
Adıgözəlov V. Konsert. Fortepiano ilə simfonik orkestr üçün. İki ortepiano üçün köçürmə. Bakı, «Azərnəşr» 1962
72
Adıgözəlov V. Rus xalqına eşq olsun. Solist, qarışıq xor və simfonik orkestr üçün vokal-simfonik poema. Bakı, «Azərnəşr» 1967
79
Adıgözəlov V.

Sonata. Fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr» 1959
34
Adıgözəlov V. Uşaq pyesləri. Fortepiano üçün. Bakı, «Azərnəşr» 1960
7
Adıgözəlov V., Mustafayev R. «Hacı Qara». Musiqili komediyasından parçalar. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Bakı, «Azərnəşr» 1963
22
Axundova Ş. Ana, can ana. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Bakı, «Azərnəşr» 1960
7
Axundova Ş. Zəfər marşı. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri Zeynal Cabbarzadənindir. Bakı, «Azərnəşr» 1946
5
Axundova Ş. Mahnı və romanslar. Fortepiano ilə oxumaq üçün. 1) Hind qızı. Sözləri H.Abbaszadənindir. 2) Gözəl oğlan. Sözləri İ.Səfərlinindir. 3) Lay-lay. Sözləri Süleyman Rüstəmindir. 4) Ürəyim səni anar. Sözləri A.Babayevindir. 5) Nizami necə səbr etsin, əzizim. Sözləri Nizaminindir. 6) «Aqil və Sərvinaz» Sözləri Ə.Abbasovundur. Bakı, «Azərnəşr» 1958
49
Axundova Ş. Mahnılar. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Bakı, «Azərnəşr» 1963
22
Axundova Ş. Mahnılar. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Bakı, «Azərnəşr» 1964
14
Axundova Ş. Neçin qəmxər saxlarsan. Fortepiano ilə oxumaq üçün romans. Bakı, «Azərnəşr» 1960
6
Axundova Ş. Uşaq mahnıları. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri X.Əlibəylinindir. Bakı, «Azərnəşr» 1971
10
Axundova Ş. Çiçək. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri A.S. Puşkinin. Bakı, «Azərnəşr» 1949
7
  Bədii özfəaliyyət dərnəkləri üçün. Mahnı və marşlar /tək səsli xor və f-no üçün, habelə səs və f-no üçün/. Bakı,
«Azərnəşr»
1948
54
Babayev A.

Azərbaycanım. (Solist, xor və fortepiano üçün).

Bakı, «Azərnəşr»
1950
5
Babayev A. Bakı mahnısı. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri Z.Cabbarzadənindir. Bakı, Musiqi nəşriyyatı 1952
5
Babayev A. Birinci simfoniya. Partitura. M., Sovetskiy kompozitor 1970
188
Babayeva F. Göylər mavi nəğmədir. Fortepiano ilə oxumaq üçün mahnılar. Bakı, «Azərnəşr» 1974
44
Bağırov Z. Konsert. Fortepiano ilə simfonik orkestr üçün. İki fortepiano üçün köçürmə. Bakı, «Azərnəşr» 1970
40
Bağırov Z. Gənclik bayramı. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Bakı, «Azərnəşr» 1957
6
Bağırov Z. Gənclik mahnısı. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Bakı, «Azərnəşr» 1956
7
Bağırov Z. Nağıl. Fortepiano üçün. Bax: L.Yeqorova, R.Siroviç. Fortepianoda çalmaq üçün tədris kitabı ikinci hissə. Bakı, «Azərnəşr» 1965
42
Bağırov Z. Oxutmuram, əl çəkin. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Bakı, Azmuzqiz 1962
5
Bağırov Z. Rəqs. Skripka ilə fortepiano üçün köçürəni M.Reytix. Bakı, «Azərnəşr»  1953
9, 3
Bağırov Z. Sentimental vals. Fortepiano üçün. Bax: L.Yeqorova, R.Siroviç. Fortepianoda çalmaq üçün tədris kitabı ikinci hissə. Bakı, «Azərnəşr»
1965
56-57
Bağırov Z. Seçilmiş mahnılar. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Bakı, «Azərnəşr» 1959
34
Bağırov (Hidayət oğlu) Nazim «Aşıq Qərib» Azərbaycan xalq dastanı. Klavir. Trabzon
1999
312
Bakıxanov Ə. Azərbaycan xalq rəngləri. Bakı 1964
73
Bakıxanov Ə.

Muğam, mahnı, rəng. Redaktə edəni N.Əliverdibəyov. – 1975, 33, 8 s.

Bakı, «İşıq» nəşriyyatı
Bakıxanov T. Andante. Skripka ilə fortepiano üçün. Bakı, «Azərnəşr» 1963
10, 2
Bakıxanov T.

Birinci simfoniya. Simfonik orkestr üçün.

Bakı, «Azərnəşr»
1968
160
Bakıxanov T. Qüdsi. Fortepiano ilə oxumaq üçün romans məçmuəsi. Sözləri Abbasqulu Ağa Bakıxanovundur. I dəftər. Bakı, «Şur» 1993
75
Bakıxanov T. Qüdsi. Fortepiano ilə oxumaq üçün romans məçmuəsi. Sözləri Abbasqulu Ağa Bakıxanovundur. II dəftər. Bakı, «Şur»
1994
44
Bakıxanov T. İkili konsert. Skripka və tar ilə simfonik orkestr üçün. Skripka və tar ilə fortepiano üçün köçürmə. Bakı 1998
82, 21, 23
Bakıxanov T. Konsert № 1. Alt ilə simfonik orkestr üçün. Alt ilə fortepiano üçün köçürmə. Bakı
1998
48, 25
Bakıxanov T. Konsert. Violonçel ilə orkestr üçün. Violonçel ilə fortepiano üçün köçürmə. Bakı, «Azərnəşr» 1966,
47, 12
Bakıxanov T. Konsert № 2. Violonçel ilə simfonik orkestr üçün. Violonçel ilə fortepiano üçün köçürmə. Bakı
1998
87, 12
Bakıxanov T.

Konsert № 1. Skripka ilə simfonik orkestr üçün. Skripka ilə fortepiano üçün köçürmə.

Bakı 1998
77, 20
Bakıxanov T. Konsert № 3. Tar ilə simfonik orkestr üçün. Tar ilə fortepiano üçün köçürmə. Bakı
1998
88, 27
Bakıxanov T. Konsert № 4. Tar ilə simfonik orkestr üçün. Tar ilə fortepiano üçün köçürmə. Bakı 1998
48, 16
Bakıxanov T. Elegiya. Violonçel ilə orkestr üçün. Violonçel (yaxud skripka) ilə fortepiano üçün köçürmə. Bakı, «Azərnəşr»
1956
6, 2, 2
Bakıxanov T. Konsert № 1. Truba ilə simfonik orkestr üçün. Truba ilə fortepiano üçün köçürmə. Bakı 1998
41, 11
Bakıxanov T. Konsert. Fleyta və kamera orkestri üçün. Partitura və fortepiano üçün əlavə köçürmə. Bakı, «Azərnəşr»
1969
159
Bakıxanov T. 1) Gözəlliklər məskəni. 2) Sevməyir, qoy sevməsin. 3) Səbr elə. 4) Səninlə bağlıdır bəxtiyarlığım. Fortepiano, ilə oxumaq üçün. Bakı, «Azərnəşr» 1966
24
Bakıxanov T. Nigar. Bax: Azərbaycan bəstəkarlarının pyesləri. Tar ilə fortepiano üçün köçürəni Əvəz Rəhmətov. Bakı, «Azərnəşr»
1974
18-21
Bakıxanov T. Nigar. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Mahnılar. Bakı, «Azərnəşr» 1970
47
Bakıxanov T. 15 Azərbaycan xalq mahnısı. Skripka ilə fortepiano üçün. Bakı, «Azərnəşr»
1955
31, 8
Bakıxanov T. 17 uşaq pyesi. Azərbaycan xalq melodiyalarının skripka ilə fortepiano üçün işləmələri. Bakı, «Azərnəşr» 1957
58, 18
Bakıxanov T. Sevən könül. Sözləri S.Rüstəmindir. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Bakı, «Azərnəşr»
1961
6
Bakıxanov T. Sonata. Violonçel və fortepiano üçün. Bakı, «Azərnəşr» 1960
38, 8
Bakıxanov T. 11 saylı sonata. «Xatirə». Rauf Adıgözəlovun əziz xatirəsinə həsr olunmuşdur. Skripka və fortepiano üçün. Bakı
2002
32, 91
Bakıxanov T. Uzaq sahillərdə. Poema. Simfonik orkestr üçün. Bakı, «Azərnəşr» 1967
55
Bəbirov A. Sonata. Fortepiano üçün. Bakı, «Azərnəşr» 1966
17
Bədəlbəyli Ə. Əzranın Ariozosu. («Nizami» operasından). Fortepiano ilə oxumaq üçün. Bakı, «Azərnəşr» 1953
5
Bədəlbəyli Ə. «Qız qalası» baletindən seçilmiş parçalar. Fortepiano üçün asanlaşdırılmış köçürmə. Bakı, «Azərnəşr»
1954
26
Burşteyn G. «Ay bənizli gözəl» Nizaminin sözlərinə romans  (tenor ya soprano üçün). Bakı, «Azərnəşr» 1941
7
Burşteyn G. Fantaziya Ü.Hacıbəyovun «Koroğlu» operası mövzuları üzərində. Fortepiano üçün. Bakı, Azdövmusnəşr
1957
27
Burşteyn G. Gecə qəmlidir. Orta səslə fortepiano üçündür. Bakı, «Azərnəşr» 1941
3
Bülbül oğlu P. «Hicran nəğməsi» Bax: Kərimov H., Bayramov N. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri. Kamança ilə fortepiano üçün. Bakı, «Şur»
1992
18-20
Bülbül oğlu P. Mahnılar fortepiano ilə oxumaq üçün. Bakı, «Azərnəşr»
1968
16
Bülbül oğlu P. «Şən Azərbaycan». Bax: Kərimov H., Bayramov N. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri. Kamança ilə fortepiano üçün. Bakı, «Şur»
1992
13-18

1 2 3 4 5 6 7 8

 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi