~ Ümumi kataloq ~


 Not nəşrləri
partituralar, klavirlər, məcmuələr

1 2 3 4 5 6 7 8

Müəllif
 Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
 Il
 Səh.
Cahangirov C. Üç rəqs. Simfonik orkestr üçün. Partitura. Bakı, «Azərdövnəşr»
1964
46
Dadaşov D.

Adajio və Skerso. Skripka ilə fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr»
1971
17, 4
Dadaşov D. Lirik rəqs. Xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.  
 
19
Dadaşova E.

«Ay bəri bax». Qadın xoru üçün.

 
2000
7
Dadaşova E. «Ay bəri bax». Xor üçün.  
1986
10
Dadaşova E. «Alqış qeyrətinizə» Xor və saz üçün.  
1992
3
Dadaşova E.

«Ana» Romans. Soprano və fortepiano üçün.

   1968
9
Dadaşova E. «Anamın laylası».  
1987
15
Dadaşova E. Ariya. İki fortepiano üçün.    1974
11
Dadaşova E. «Aşiqvarı». Orqan üçün.  
1989
15
Dadaşova E. «Aşıqsayağı». İki fortepiano üçün.    1991
 11
Dadaşova E. «Bahar nəğməsi». Fortepiano ilə oxumaq üçün.  
Dadaşova E. «Bahar nəğməsi». Soprano və fortepiano üçün. , s. 4.    1997
4
Dadaşova E. 5 variasiya. Fortepiano üçün.  Bakı
1995
10
Dadaşova E. «Biz vətən əsgəriyik». İki fortepiano üçün.    1984
 11
Dadaşova E.

«Vüqarlı dağları sevirəm». Vokal.

 
1997
4
Dadaşova E. Vağzalı. Sonaxanım. Laçın. İrak. Heyratı.  
 1998
8
Dadaşova E. «Vətən». Xor üçün.  
1992
3
Dadaşova E. «Vətən keşiyində igid əsgərəm». Marş. Tenor və nəfəsli orkestr üçün.    
 8
Dadaşova E.
«Bülbül». Fortepiano ilə oxumaq üçün.  
1984
2
Dadaşova E.

Qadın xoru üçün a capella.

   2000
2
Dadaşova E. «Qalx yürüşə, Azərbaycan!» Partitura.  
1997
6
Dadaşova E. Qarışıq xor üçün 2 miniatür.    2000
5
Dadaşova E. Dəfnə aid. (Traurnaya) Partitura. Ayna və Həmid Sultanovlar haqda sənədli filmə musiqi.  
1990
6, 20, 13, 11
Dadaşova E. «Dünən adını yazdım». Xor üçün.    1978
6
Dadaşova E. «Elimə novruz gəlib».  
1998
1
Dadaşova E. «Əsgər paltarlı qızlar». Fortepiano ilə bariton üçün.    1982
22 
Dadaşova E. «Əsmə səba yelləri». Xor üçün silsilə. A  capella.  
2000
13
Dadaşova E. İki fortepiano üçün pyes.    1986
3
 Dadaşova E. İlk bahar. 2 fortepiano üçün.  
1994
10
Dadaşova E. İlk bahar. Fortepiano ilə oxumaq üçün.    
Dadaşova E. «Yel əsir».  
2000
3
Dadaşova E. «Yel əsir» Qarışıq xor üçün.    2000
8
Dadaşova E. Konsert. Fortepiano və orkestr üçün.  Bakı
2002
231
Dadaşova E. «Gecə günəş yatır ki». B.Bahabzadənin sözlərinə romans.    1972
 6
 Dadaşova E.

«Girdim yarın bağçasına».

 
1997
6
Dadaşova E. «Gözəl vətən». Fortepiano , solist və uşaq xoru üçün.    1986
8
 Dadaşova E. «Lay-lay». Balaban və fortepiano üçün.  
1996
4
Dadaşova E. «Lay-lay». Sözləri Ə.Cəmilindir. Soprano və fortepiano üçün.    1993
3
Dadaşova E. «Mən gülü dəstə bağlaram». Kanonçular və kamançaçılar ansamblı üçün Azərbaycan xalq mahnı işləməsi.  
1984
14
Dadaşova E. «Mənim tanrım». Mahnı.    1982
5
Dadaşova E. «Muğam sayağı». Fleyta və fortepiano üçün.   Bakı
2002
71
Dadaşova E.

Muğamsayağı. 8 violonçel üçün. Partitura.

   
 
Dadaşova E. «Nəvaziş». Klarnet və fortepiano üçün pyes.  
2
Dadaşova E.

«Nəvaziş». Klarnet ilə fortepiano üçün.

   1994
2 
Dadaşova E. «Oyna yar». Xalq mahnısının kamançaçılar ansamblı üçün.  
1984
5
Dadaşova E.

Popurri. Azərbaycan xalq mahnıları. Xor üçün işləmə.

   1999
8 
Dadaşova E. Prelüd № 13. Fortepiano üçün.  
1994
6
Dadaşova E. Rəqs. 8 violonçel üçün. Partitura.    
 
Dadaşova E. «Rəngim döndü sənsiz». Sözləri Fizulinindir.  
1996
5
Dadaşova E. «Salam festival». İki fortepiano üçün.    1983
 8
Dadaşova E.

«Sarı gəlin». Səs və fortepiano üçün.

 
1994
5
Dadaşova E. «Sarı gəlin» Xoral.    1995
Dadaşova E.

«Sekstet».

  Bakı
2001
171
Dadaşova E. «Səda». Fleyta və fortepiano üçün.    1994
 7, 1
Dadaşova E. Sədarlar. Fortepiano üçün.  
1984
2
Dadaşova E. Simfoniya. İki royal üçün.    1994
68 
Dadaşova E. 2 fortepiano üçün simfoniya.  
1994
68
Dadaşova E.

Skerso. İki royal üçün.

   1994
11 
Dadaşova E. Sonatina. Kiçik siniflər üçün.    1989
3
Dadaşova E. «Subito». İki royal üçün.    1994
Dadaşova E.

«Süsən sünbül». Orqan üçün.

 
1982
Dadaşova E. Tərəkəmə. Kiçik tərkibli orkestr üçün.   1985 
 19
Dadaşova E. Trambon və fortepiano üçün pyes.    
6
Dadaşova E.

Tuba və fortepiano üçün pyes
1) Xoral. 2) Lay-lay.

 Bakı  1993
161 
Dadaşova E. «Uşaqların bayramı». Xor üçün.  
1984
8
Dadaşova E. «Uşaqların bayramı».   1998 
 1
Dadaşova E.

Uşaqlar üçün iki royalda ifa olunan pyeslər. Silsilə. (Dörd əlli də ifa oluna bilər).

   1994
6
Dadaşova E. Üç pyes. İki fortepiano üçün.    1993
13 
Dadaşova E. Faqot və fortepiano üçün pyes.  
5
Dadaşova E. Fantaziya. Səgay üstündə. Orqan üçün.    1999
 4, 1
Dadaşova E. «Xoral» Qarışıq xor üçün. (42 səs).    
Dadaşova E. Xoral. Tuba və fortepiano üçün pyes.   1994 
 13; 3
Dadaşova E. «Şərq qadını». Romans.   1982 
11
Əhmədov M.

15 Azərbaycan xalq rəqsləri. Fortepiano üçün işlənmişdir.

Bakı, «Azərnəşr»  1955
29 
Əhmədov M.

İki səsli polifonik pyeslər. Azərbaycan xalq mahnıları əsasında fortepiano üçün (2-3-cü siniflər).

Bakı, Azərbaycan Dövlət Muisqi nəşri 1961
7

1 2 3 4

 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi