~ Ümumi kataloq ~


 Not nəşrləri
partituralar, klavirlər, məcmuələr

1 2 3 4 5 6 7 8

Müəllif
 Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
 Il
 Səh.
Gəray A. El bəzənsin. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri A.Kərimindir.  Bakı, «Azərnəşr»  1959
30
Gəray A. Pyeslər tar ilə fortepiano üçün. Bakı, «Azərnəşr» 1970 
 28, 12
Gəray A. «Şahnaz sayağı» Bax: Kərimov H., Bayramov N. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri. Kamança ilə fortepiano üçün.  Bakı, «Şur»  1992
65-70
Gəray A.

«Tarantella». Bax: Kərimov H., Bayramov N. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri. Kamança ilə fortepiano üçün.

 Bakı, «Şur»  1992
20-25 
  Xarici ölkə bəstəkarlarının əsərləri. Tar ilə fortepiano üçün işləyəni və köçürəni Ramiz Quliyev. Bakı 2001 192., 71
İbrahimov R.

Sonatina. Fortepiano üçün.

 Bakı, «İşıq» 1976 
16
İbrahimova E. Sən bir nəğmə, mən bir nəğmə. Fortepiano ilə oxumaq üçün mahnılar.  Bakı, «İşıq»  1976
 33
İbrahimova S. Yeddi sonet. Fortepiano ilə oxumaq üçün.  Bakı  1981
31
İskəndərov Ə. və Trizno B. Duetlər. Fleytalar üçün köçürmə. II dəftər.  Bakı, «Azərnəşr»  1964
22 
İsmayılova R.

Azərbaycan bəstəkarlarının orqan musiqisi.

Bakı 2000
40
İsmayılova R Azərbaycan bəstəkarlarının orqan musiqisi II hissə. Bakı 2001
79
İsrafilzadə M. Elegiya. Violonçel (skripka yaxud alt) ilə fortepiano üçün. Bakı, «Azərnəşr» 1958
 13, 4
Kazımov O.

Həyat, sən nə qəribəsən. Fortepiano ilə oxumaq və vokal qrupu üçün mahnılar.

 Bakı, «Azərnəşr»
 1973
 40
Kərimov B. Pyeslər tar ilə fortepiano üçün, kamança üçün əlavə partiya olmaq şərtilə. Bakı, «Azərnəşr»
 1971
 21, 6, 6
Kərimov C.,
Bayramov N.
Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri. Kamança ilə fortepiano üçün köçürmələr C.Kərimov və N.Bayramovundur.  Bakı, «Şur»
 1992
148,
36
Qarayev F.

İkinci sonata. Fortepiano üçün.

 Bakı, «Azərnəşr»
1971 
12 
 Qarayev F. Conserto grosso. Kamera orkestri üçün. Partitura.  Bakı, «Azərnəşr»
1973 
33 
 Qarayev Q.

Alban rapsodiyası. Böyük simfonik orkestr üçün.

Bakı, «Azərnəşr»
 1954
64 
 Qarayev Q. Altı uşaq pyesi. Fortepiano üçün.  Bakı, «Azərnəşr»
1973 
12 
Qarayev Q. Altı uşaq pyesi. Bakı, «Azərnəşr»
1950
15,4
Qarayev Q. Anadan olma gününə marş. Fortepiano üçün tədris kitabı. İkinci hissə. Bakı, «Azərnəşr»
1965 
 5
Qarayev Q., Haciyev C.

Aşığın Stalin haqqında mahnısı («Vətən» operasından).

 Bakı, «Azərnəşr»
 1950
 9
 Qarayev Q. 5 pyes. 1) Andante 2) Beşik nəğməsi 3) Çin rəqsi 4) Adajio 5) Vals. Skripka yaxud alt ilə fortepiano üçün köçürmə.  Bakı, «Azərnəşr»
1952 
25, 4 
 Qarayev Q. Birinci simfoniya. Simfonik orkestr üçün. Partitura. Bakı, «Azərnəşr»
1968 
 163
 Qarayev Q. Vals /«Yeddi gözəl» baletindən/ Fortepiano üçün asanlaşdırılmış köçürmə A.Babayevindir. Bakı, «Azərnəşr»
 1953
7
Qarayev Q., Hacıyev C. Dilbərin ariyası. /«Vətən» ope-rasından/ Sözləri M.Rahimindir.  Bakı, «Azərnəşr»
1950 
9 
 Qarayev Q. Don Kixot. Simfonik qravyurlar. Partitura. Bakı, «Azərnəşr» 
 1966
78 
Qarayev Q. Don Kixot. Simfonik qravyurlar. Fortepiano üçün köçürmə F.Qarayevindir.  Bakı, «Azərnəşr»
1964 
 30
 Qarayev Q. «Ehtiraslı Rəqs» («ildırımlı yollarla» baletindən).Xalq çalğı alətləri orkestri üçün köçürəni H. Vəkilov.  
 
 22
 Qarayev Q. Fil və Alabaş fortepiano üçün. Bax: L.Yeqorova, R.Siroviç. Fortepianoda çalmaq üçün tədris kitabı ikinci hissə. Bakı, «Azərnəşr»
 1965
 63
 Qarayev Q. 1) Gürcüstan təpələri. 2) Mən sən sevirdim. Sözləri A.S.Puşkinin.  Bakı, «Azərnəşr»
 1949
 9
Qarayev Q.

«Xəzər neftçiləri haqqında dastan» kinofilmindən. Dəniz neftçilərinin mahnısı. Fortepianonun müşayiətilə oxumaq və xor üçün. Sözləri M.Svetlovundur. Tərcümə edəni Hikmət Ziya.

Bakı, «Azərnəşr»
 1968
  7
 Qarayev Q. 24 prelüd fortepiano üçün. Moskva., «Muzıka»
1967 
50 
 Qarayev Q. 24 prelüd (fortepiano üçün) 1-ci dəftər (I-IV). Bakı, «Azərnəşr»
 1952
 14
 Qarayev Q. 24 prelüd (fortepiano üçün) 2-ci dəftər (VII-XII). Bakı, «Azərnəşr» 
1952 
13 
 Qarayev Q. 24 prelüd (fortepiano üçün) 3-cü dəftər (XIII-XVIII). Bakı, «Azərnəşr»
1957 
 15
 Qarayev Q. 24 prelüd (fortepiano üçün) 4-cü dəftər (XIX-XXIV).  Bakı, «Azərnəşr»
 1964
17 
Qarayev Q. İki pyes. Skripka və fortepiano üçün köçürənləri T.Atakişiyev, Y.Barştak. «İldırımlı yollarla» baletindən rəqs. «Yeddi gözəl» baletindən təlxəklərin rəqsi.  Bakı, «Azərnəşr»
 1964
 12, 3
Qarayev Q. «İldırımlı yollarla» baletindən birinci süita. Partitura. Moskva. "Sovetskiy kompozitor"
1960 
 98
Qarayev Q. «İldırımlı yollarla» baletindən ikinci süita. Partitura.  Moskva. "Sovetskiy kompozitor"
1960 
146 
 Qarayev Q.

«İldırımlı yollarla» baletindən səhnə və adajio /II pərdə 3-cü şəkil/ Nəfəsli alətlər orkestri üçün köçürmə N.Kərimovundur. Partitura.

 
 
 46
 Qarayev Q. «Qızların rəqsi», 4 «İldırımlı yollarla» baletindən. Bax: Kərimov H., Bayramov N. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri. Kamança ilə fortepiano üçün.  Bakı, «Şur»
 1992
 91-95
Qarayev Q.

Leyli və Məcnun. Simfonik poema. İkinci nəşri. Böyük orkestr üçün. Partitura.

 Bakı, «Azərnəşr»
 1958
55 
Qarayev Q.

Marş. Partitura.

 Bakı, «Azərnəşr»
1953 
 23
 Qarayev Q.

Marş (Tar və fortepiano üçün köçürmə).

Bakı, «Azərnəşr»
1950 
5 
Qarayev Q., Haciyev C.

Mərdanın Ariyası («Vətən» operasından) Sözləri M.Rahimindir.

 Bakı, «Azərnəşr»
1949 
11 
Qarayev Q., Haciyev C.

Rəqs («Vətən» operasından). Tar ilə fortepiano üçün köçürmə.

Bakı, «Azərnəşr»
 1953
 9,3
 Qarayev Q.

Sarskoe selo heykəli. Fortepiano üçün.

 Bakı, «Azərnəşr»
1958 
10 
 Qarayev Q. Sonata. Skripka və fortepiano üçün. Bakı, «Azərnəşr»
1966 
27, 8 
 Qarayev Q. Sonatina. Fortepiano üçün.  Bakı, «Azərnəşr»
1946 
17 
Qarayev Q.  Sülh haqqında pioner mahnısı (fortepiano ilə oxumaq üçün) Sözləri  Z.Cabbarzadənindir. Bakı, «Azərnəşr»
1951 
5 
Qarayev Q.

Üçüncü simfoniya. Kamera orkestri üçün.

M.S.K.
1968
110
 Qarayev Q. «Yeddi gözəl» baletindən fraqmentlər. Skripka yaxud alt ilə fortepiano üçün köçürənləri. M.Reytix və G.Burşteyn.  Bakı, «Azərnəşr»
 1954
 38

1 2 3 4 5 6 7 8

 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi