~ Ümumi kataloq ~


 Not nəşrləri
partituralar, klavirlər, məcmuələr

1 2 3 4 5 6 7 8

Müəllif
 Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
 Il
 Səh.
Mirzəzadə X., Mahmudov E. Çiçəklən, vətənim. (Azərbaycan Rusiyanın tərkibinə daxil olmasının 150 illiyinə həsr olunmuş kantata). Xor və simfonik orkestr üçün. Xor və fortepiano üçün köçürmə. Sözləri Zeynal Cabbarzadənindir. Bakı, «Azərnəşr»
1972
 48
Mirzəzadə X. Estrada mahnıları fortepiano ilə oxumaq üçün.   Bakı, «İşıq»
1976 
 33
Mirzəzadə X. Hazır ol. Sözləri Y.Həsənbəyovundur. Fortepiano ilə oxumaq və xor üçün. Bakı, «Azərnəşr»
1958 
 7
Mirzəzadə X. Kvartet № 1. İki skripka, alt və violonçel üçün. Partitura və səslər. Bakı, «Azərnəşr» 1963  61, 12, 12,12, 12  
Mirzəzadə X. Miniatürlər. Simli kvartet üçün. Partitura və səslər. Bakı, «Azərnəşr»
1961  
14, 2, 2, 2, 2 
Mirzəzadə X. Üç mahnı. Fortepiano ilə qarışıq xor üçün. Bakı, «Azərnəşr»
1963
25
Mustafayev R. Estrada mahnıları.  Fortepiano ilə oxumaq üçün. Bakı, «Azərnəşr»
 1961
 22
Mustafayev R. Festival valsı. Fortepiano ilə oxumaq üçün. (Sözləri H.Abbaszadənindir). Bakı, «Azərnəşr»
 1956
 7
Mustafayev R. Qafqaz. Sözləri M.Lermontovundur. Fortepiano ilə oxumaq üçün romans. Bakı, «Azərnəşr»
 1957
 14
Mustafayev R. Məlahət sultanı. Fortepiano ilə oxumaq üçün romans. Sözləri Füzulinindir.  Bakı, «Azərnəşr»
 1959
 7
Mustafayev R.

Partiya haqqında eşq olsun. Xor, solistlər və simfonik orkestr üçün. Xor, solistlər və fortepiano üçün köçürmə. Sözləri Teymur Elçinindir.

Bakı, «Azərnəşr»
1963 
50 
Mustafayev R. Rus xalqına eşq olsun. Solist ilə qarışıq xor və simfonik orkestr üçün kantata. Solist ilə qarışıq xor və fortepiano üçün köçürmə. Bakı, «Azərnəşr»
 1966
 30
Mustafayev R. Ürəyimdəsən. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Bakı, «Azərnəşr»
1959
26
Mustafayev R. «Vaqif» operasından seçilmiş parçalar. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Bakı, «Azərnəşr»
1963
36
Mustafayev R. «Vaqif» operasından Vaqifin ariozosu. Bax: Azərbaycan bəstəkarlarının pyesləri. Tar ilə fortepiano üçün köçürəni Əvəz Rəhmətov.  Bakı, «Azərnəşr»  1974  11-14
Mustafayev R. Yadıma sən düşürsən. Sözləri Əliağa Kürçaylınındır.  Bakı, «Azərnəşr»  1957
7
Neyəmətov H. 6 pyes fortepiano üçün. Bakı, «Azərnəşr»  1971
 12
Nəcəfova H. Arzu (fortepiano üçün). Bakı, «Azərnəşr»  1946
 6
Nəcəfova H. Mahnılar. Fortepiano üçün ilə oxumaq üçün..  Bakı, «İşıq»  1975
 20
Nəsirbəyov M. Fantaziya və sonata. Fortepiano üçün. Bakı, «Azərnəşr»  1973
48 
Nəsirbəyov M. Romanslar. Fortepiano ilə oxumaq üçün. 1) Yada düşdü. Sözləri C.Cabbarlınındır. 2) Aşiqəm. Sözləri Nizami 3) Hardasan. Sözləri İ.Soltanındır. 4) Ey gül. Sözləri M.Füzulinindir. 5) Ana. Sözləri Nigar Rəsribəylinindir.  Bakı, «Azərnəşr»  1967
 30
Nəsirbəyov M. Sonatina. Fortepiano üçün.  Bakı, «Azərnəşr»  1954
 11
Nəsirbəyov M. Sonatinalar. Fortepiano üçün.
Bakı, «Azərnəşr»  1965
 26
Nəsirbəyov M. Uşaq pyesləri. Fortepiano üçün. Bakı, «Azərnəşr»  1954
 9
Nəzirova E. 5 prelüd fortepiano üçün.  Bakı, «Azərnəşr»  1965
 13
Nəzirova E. 5 prelüd fortepiano üçün. Bakı, «Azərnəşr»  1947
13 
Nəzirova E. Elegiya violonçel ilə fortepiano üçün. Bakı, «Azərnəşr»  1958
 11, 3
Nəzirova E. Etyud. Fortepiano üçün. Bakı, «Azərnəşr»  1953
 15
Nəzirova E. Pyeslər. Azərbaycan xalq melodiyalarının fortepiano üçün işləmələri. Bakı, «Azərnəşr»  1963
 13
Nəzirova E. Pyeslər. Azərbaycan xalq melodiyalarının fortepiano üçün işləmələri. I dəftər. (Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası). Bakı, Azərbaycan dövlət musiqi nəşriyyatı  1961
 14
Nəzirova E. Pyeslər. Azərbaycan xalq melodiyalarının fortepiano üçün işləmələri. II dəftər. (Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası). Bakı, Azərbaycan dövlət musiqi nəşriyyatı
1961 
 14
Nəzirova E. Sonata. Violonçel və fortepiano üçün. Bakı, «Azərnəşr»  1953
48,8 
Nəzirova E. Sonata. Skripka və fortepiano üçün.
Bakı, «Azərnəşr»  1948
 30,8
Nəzirova E. Sonatina fortepiano üçün.
Bakı, «Azərnəşr»  1954
 10
Nəzirova E. Uşaq pyesi Azərbaycan xalq melodiyalarının fortepiano üçün işləmələri. Bakı, «Azərnəşr»  1957
 15
Nəzirova E. Variasiyalar fortepiano üçün. Bakı, «Azərnəşr» 
1953 
 15

1 2 3 4 5 6 7 8

 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi