~ Ümumi kataloq ~


 Not nəşrləri
partituralar, klavirlər, məcmuələr

1 2 3 4 5 6 7 8

Müəllif
 Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
 Il
 Səh.
Əhmədov M. Passakaliya (26 Bakı komissarlarının xatirəsinə həsr edilmiş simfoniyadan). Kvintet (Fortepiano , iki skripka, alt və violonçel) üçün köçürmə.  Bakı, «Azərnəşr»  1954
13, 2, 2, 2, 2
Əhmədov M.

Passakalya. (26 Bakı komissarlarının xatirəsinə həsr edilmiş simfoniyadan). Fortepiano ilə skripka üçün köçürəni M.Reytix və G.Burşteyn.

 Bakı  1967
 
Əhmədov M. Tapmaca – nəğmə. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri M.Seyidzadənindir. Bakı, «Azərnəşr»  1953
3
Əhmədov M. Uşaq mahnıları. Fortepiano ilə oxumaq və xor üçün (Məktəb yaşına çatmamış uşaqlar üçün). Bakı, «Azərnəşr»  1972
13 
Əhmədova  M. «Ana» Bax: Kərimov H., Bayramov N. Azəbaycan bəstəkarlarının əsərləri. Kamança ilə fortepiano üçün.  Bakı, «Şur»  1992
83-88
Ələsgərov S.

«Xəyala dalarkən». Bax: Kərimov H., Bayramov N. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri. Kamança ilə fortepiano üçün.

Bakı, «Şur»
1992 
 104-113
Ələsgərov S. «Sözsüz mahnı». Bax: Kərimov H., Bayramov N. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri. Kamança ilə fortepiano üçün.  Bakı, «Şur»  1992
40-46
Ələsgərov S. «Bahadır və Sona». 4 pərdə, 5 şəkildə opera. Librettosu Əfrasiyab Bədəldəylinindir şerləri Şıxəli Qurbanovundur/Nəriman Nərimanovun eyni adlı povesti üzrə/  Bakı, «Azərnəşr»  1965
 183
Ələsgərov S. «Bahadır və Sona». Operasından parçalar fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri Şıxəli Qurbanovundur.  Bakı, «Azərnəşr»  1962
37
Ələsgərov S.

Bir bayraq altında. Solist, xor və simfonik orkestr üçün. Solist, xor və fortepiano üçün köçürmə. Kantata.

 Bakı, «İşıq»  1975
 53
Ələsgərov S. Vətənimdir. Fortepiano ilə oxumaq üçün romans. Sözləri Füzulinindir.  Bakı. «Azərnəşr»  1959
7
Ələsgərov S.

Qol çəkirəm. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri İ.Səfərlinindir.

 Bakı, «Azərnəşr»  1950
4
Ələsgərov S.

Düşüncə. Violonçel ilə fortepiano üçün romans.

 Bakı, «Azərnəşr»  1955
51
Ələsgərov S. Eşq olsun sənətkara. Fortepiano ilə oxumaq üçün mahnı və romanslar. Bakı, «Azərnəşr»  1972
43 
Ələsgərov S. 2 pyes 1) Skerso 2) Sözsüz mahnı. Fortepiano üçün.  Bakı, «Azərnəşr»  1959
5
Ələsgərov S.

Konsert. Tar ilə xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Tar ilə fortepiano üçün köçürmə.

Bakı, «İşıq»   1976
56, 16 
Ələsgərov S.

Gözləyirəm. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri Z.Cabarzadənindir.

 Bakı, «Azərnəşr» 1946 
7
Ələsgərov S.

Lirik mahnılar. Fortepiano ilə oxumaq üçün.

Bakı, «Azərnəşr»  1958
 30
Ələsgərov S. Mahnılar. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Bakı, «Azərnəşr»  1960
13
Ələsgərov S.

Milyonçunun dilənçi oğlu. Proloqla 3 pərdə, 6 şəkildə musiqili komediya. Librettosu Şıxəli Qurbanovundur. Klavir.

Bakı, «Azərnəşr»  1971
 158
Ələsgərov S. Oktyabr mahnısı. Fortepiano ilə tək oxuyan və xor üçün.  Bakı, «Azərnəşr»  1956
4
Ələsgərov S.

Özümüz bilərik. Proloq və 3 pərdəli musiqili komediya.

 Bakı, «Azərnəşr»  1966
156 
Ələsgərov S. Rəqs – Tokkata. Fortepiano üçün.  Bakı, «Azərnəşr»  1954
5
Ələsgərov S.

Romans – Ballada. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri M.F.Axundovundur.

 Bakı, «Azərnəşr»  
 10
Ələsgərov S.

Sərhədçilər nəğməsi (qarışıq xor və fortepiano üçün).

Bakı, «Azərnəşr»  1951
7
Ələsgərov S.

Sonata. Skripka və fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr»  1950
 40, 13
Ələsgərov S.

Sözsüz mahnılar. Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.

Bakı, «Azərnəşr»  1971
120
Ələsgərov S.

Həsr. Skripka, violonçel və fortepiano üçün.

 Bakı, «Azərnəşr»  1956
7, 11 
Ələsgərov S. Cəngi (Tar və fortepiano üçün). Bakı, «Azərnəşr»  1950
5, 1
Ələsgərov S. Bahar təranəsi. Xor, solist və Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün kantata. Xor, solist və fortepiano üçün köçürmə. Sözləri Şıxəli Qurbanovundur.  Bakı, «Azərnəşr»  1961
 46
 Əlizadə A.

«Ana torpaq». Xor və fortepiano üçün. Klavir.

 Bakı  1993
101
Əlizadə A. Bayatılar. Qarışıq xor üçün. (a capella). Sözləri xalq bayatılarındandır.  Bakı, «Azərnəşr»  1974
 45
Əlizadə A.

Dastan. Qədim oyunlar. Portret (toplu).

 Bakı, «Şur»  1994
48
Əlizadə A.

«Dastan». Fortepiano üçün.

   
91 
Əlizadə A. Dialoq. Skripka və orqan üçün.    
24, 4, 4
Əlizadə A.

Kamera simfoniyası (Simfoniya № 2). Partitura.

Moskva, «Sovetskiy kompozitor»  1972
 95
Əlizadə A.

Kənd süitası. Partitura.

   
61
Əlizadə A.

Muğam sədaları. Orqan üçün.

   
19 
Əlizadə A.

Muğam sədaları. Orqan üçün. Rəna İsmayılovaya həsr edilir.

   1990
6
Əlizadə A.

«Romans». Klarnet və fortepiano üçün.

   
 2
Əlizadə A.

Simfoniya № 4 (Muğamvarı) Simli orkestr və səs üçün.

 Bakı  1984
48
Əlizadə A. Simfoniya № 5. Simfonik orkestr üçün.    1989
 114
 Əlizadə A. Skripka ilə orkestr üçün konsert. Partitura.    1990
67
Əlizadə A. Skripka ilə orkestr üçün konsertin skripka partiyası.    
 10
Əlizadə A. Təntənə /Prazdnestvo/. Simfonik orkestr və qarışıq xor üçün. Partitura.    1989
47
Əlizadə A. «Zarafatyana» xor və fortepiano üçün. Klavir.  Bakı  1994
Əliverdibəyov N.

Azərbaycan xalq mahnıları. Fortepiano ilə oxumaq üçün işlənmələr.

 Bakı, «Azərnəşr»  1957
13
Əliverdibəyov N.

Azərbaycan. Fortepiano ilə qarışıq xor üçün.

 Bakı, «Azərnəşr»  1961
Əliverdibəyov N.

Balet süita. Simfonik orkestr üçün. Partitura.

Moskva Sovetskiy kompozitor 1963 
116
Əliverdibəyov N. Bayatı-şiraz muğamı. A kapella. Sözləri xalqındır. Bakı, «Azərnəşr»  1969
23
Əliverdibəyov N. İki mahnı. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri Yusif Həsənbəyovundur. Bakı, «Azərnəşr»  1964
8
Əliverdibəyov N.

Laçın fortepiano üçün. Bax: L.Yeqorova, R.Siroviç. Fortepianoda çalmaq üçün tədris kitabı. İkinci hissə.

Bakı, «Azərnəşr» 1965 
 91-92
Əmirov F. və Nəzirova E. Alban xalq mövzuları üzrə süita 2 fortepiano üçün. Bakı, «Azərnəşr»  1956
46
Əmirov F. Asəf Zeynallıya xatirə. Violonçel yaxud skripka ilə fortepiano üçün.  Bakı, «Azərnəşr»  1949
 Əmirov F. Aşıq sayağı. Fleyta (qoboy yaxud klarnet) ilə fortepiano üçün. Bakı, «Azərnəşr»  1952
7
Əmirov F. Azərbaycan xalq mahnıları.
1) Küçələrə su səpmişəm
2) Evləri var xana-xana. Fortepiano ilə oxumaq üçün.
Bakı, «Azərnəşr»  1952
 15
Əmirov F. Azərbaycan xalq mahnıları. 1)Küçələrə su səpmişəm 2) Ay dilbər 3) Qoy gülüm gəlsin, ay nənə. 4) Evləri var xana-xana. Fortepiano ilə oxumaq üçün.  Bakı, «Azərnəşr»  1955
27
Əmirov F. Azərbaycan kapriççiosu. Simfonik orkestr üçün. Partitura. Moskva, «Sovetskiy kompozitor»
1963
157
Əmirov F. Azərbaycan kapriççiosu. Sim-fonik orkestr üçün. Partitura. Bakı, «Azərnəşr»
1970
157
  Əmirov F.

Azərbaycan muğamları. «Şur», «Kürd - ovşarı». Simfonik orkestr üçün. Partitura.

  Moskva, «Muzqiz»
1971
148
Əmirov F. Azərbaycan. Simfonik süita. Partitura. M., «Sovetskiy kompozitor»
1957
91
Əmirov F. Azərbaycan. Simfonik süita. Partitura. Bakı, «Azərnəşr»
1968
91
Əmirov F. Azərbaycan. Simfonik süita. Partitura. Bakı, «Azərnəşr
1968
91
Əmirov F. Bin-Binin nəğməsi. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Uşaq mahnıları məcmüəsi. Sözləri T.Elçinindir.  Bakı, «Azərnəşr»  1962
 22
Əmirov F. Bulaq başında. Fleyta (qoboy, yaxud klarnet) ilə fortepiano üçün. Uşaq mahnıları məcmüəsi. Sözləri T.Elçinindir. Bakı, «Azərnəşr» 1952
5
Əmirov F. Gözün aydın. 3 pərdəli, 4 şəkili musiqili komediya. Librettosu Məhərrəm Əlizadənindir. Şerləri Tələt Əyyubovundur. Bakı, «Azərnəşr» 1972
172
Əmirov F. Gürcüstan. Xor ilə simfonik orkestr üçün. Partitura. Bakı, «Azərnəşr» 1970
40
Əmirov F. Gülərəm – gülsən. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri M.Ordubadinindir. Bakı, «Azərnəşr»  1946
6
Əmirov F. Xatirə. Skripka, violonçel və fortepiano üçün.  Bakı, «Azərnəşr»  1953
7, 1,1
Əmirov F.

20 mahnı. Fortepiano ilə oxumaq üçün.

 Bakı, «İşıq»  1977
 111
 Əmirov F. İki mahnı. Fortepianonun müşayiətilə xor üçün. Bakı, «Azərnəşr»  1960
11
Əmirov F. İki pyes. (Azərbaycan xalq mövzuları əsasında). Fortepiano üçün.  Bakı, «Azərnəşr»
1953
5
 Əmirov F. İki romans fortepiano ilə oxumaq üçün. Bakı, «Azərnəşr» 1972 
12
Əmirov F., Babayev A. Konsert fortepiano ilə Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura. Bakı, «Azərnəşr»  1968
111
Əmirov F. Kürd-ovşarı. Simfonik muğamı. Simfonik orkestr üçün. Partitura. Bakı, «Azərnəşr» 1959
75
Əmirov F.

Qış yolu. A.S. Puşkinin sözləri üzrə tenor və bariton ilə simfonik orkestr üçün. Poema. Fortepiano ilə oxumaq üçün düzəldilmişdir.

 Bakı, «Azərnəşr»
1949
13
Əmirov F. 

«Laylay». Bax: Kərimov H., Bayramov N. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri. Kamança ilə fortepiano üçün.

 Bakı, «Şur»  1992
61-65
Əmirov F. 12 miniatür. Fortepiano üçün. Bakı, «Azərnəşr» 1955 22
Əmirov F. Rəqs. Qoboy (klarnet yaxud faqot) ilə fortepiano üçün. Bakı, «Azərnəşr» 1952
3
 Əmirov F. Romantik sonata (Fortepiano üçün). Bakı, «Azərnəşr»
1947
30
Əmirov F. Sevdiyim yardım mənim. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri xalqındır. Bakı, «Azərnəşr» 1954
7
Əmirov F.

Sevil. Proloqla, 3 pərdə, 4 şəkilli opera. Cəfər Cabbarlının eyni adlı draması əsasında. Yeni redaksiya librettosu. Tələt Əyyubovundur. Fortepiano ilə oxumaq üçün köçürmə müəllifindir.

Bakı, «Azərnəşr»  1967
 288
 Əmirov F.

Sevil. Proloq və epiloqlu 4 pərdəli opera. Librettosu Tələt Əyyubovundur. Cəfər Cabbar-lının eyni adlı draması üzrə.

 Bakı, «Azərnəşr»  1957
323
Əmirov F. Simfonik rəqsləri. Simfonik orkestr üçün. Partitura. M., «Muzqiz» 1965
70
Əmirov F. Simfoniya simli orkestr üçün. Yeni redaksiyası. Partitura. Bakı, «Azərnəşr» 1964
78
Əmirov F. Şur. Simfonik muğamı. Simfonik orkestr üçün. Partitura. Bakı, «Azərnəşr» 1958
87
Əmirov F. Uşaq albomu. Simfonik lövhələr nəfəsli-taxta, zərb və simli alətlər üçün. Partitura. Bakı, «Azərnəşr» 1968 46
Əmirov F. Uşaq lövhələri fortepiano üçün. Bakı, «Azərnəşr» 1958
15
 Əmirov F. Uşaq nəğmələri. (Fortepiano ilə oxumaq üçün). Sözləri Cabbarzadənindir. Redaktoru K.Səfərəliyəva. Bakı, «Azərnəşr»  1950
16
 Əmirov F. Ulduz. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Romans. Sözləri M.Y.Lermontovundur. Tərcümə edəni M.Rahim. Bakı, «Azərnəşr»
1953
7
Əmirov F. Variasiyalar (F-no üçün). İkinci təhsin edilmiş çapı. Bakı, «Azərnəşr» 1947
21
Əmirov F.

Variasiyalar. Fortepiano üçün. Yeni redaktə.

Bakı, «Azərnəşr» 1973
20
 Əzizov Ə.

10 prelüd fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr»  1973
9
Əzizov Ə. Biz komsomolçuyuq. Fortepiano ilə oxumaq və xor üçün. Sözləri V.Qafarovundur.  Bakı, «Azərnəşr»  1959
 4

1 2 3 4 5 6 7 8

 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi