~ Ümumi kataloq ~


 Not nəşrləri
partituralar, klavirlər, məcmuələr

1 2 3 4 5 6 7 8

Müəllif
 Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
 Il
 Səh.
Qarayev Q. «Yeddi gözəl» baletindən seçilmiş parçalar. 1) Saray rəqqasələrinin rəqsi. 2) Ayşanın rəqsi 3) Hind gözəli 4) Çin gözəli 5) Gözəllər gözəli 6) Mənzər ilə Bayramın güləşmə rəqsi 7) Vals. Fortepiano  üçün asanlaşdırılmış köçürmə Z.Stelnikindir. Bakı, «Azərnəşr»
1956
29
Qarayev Q.  «Yeddi gözəl» baletindən süita. Böyük simfonik orkestr üçün.. Bakı, «Azərnəşr»
1960 
 122
Qarayev Q. Zamanın bayraqdarı. Xor ilə simfonik orkestr üçün. Xor ilə fortepiano üçün köçürəni Fərəc Qarayev.  Bakı, «Azərnəşr»
 1964
17 
Quliyev İ. İki mahnı. Fortepiano ilə oxumaq üçün.  Bakı, «Azərnəşr»
1963 
12 
Quliyev M. Lyarqo və Skertso. Kamera orkestri üçün. Partitura. Bakı, «Azərnəşr» 1975
25
Quliyev M. Kvartet iki skripka, alt və violonçel üçün Bakı, «Azərnəşr» 1972
56
Quliyev O. Tələbələr mahnısı. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Bakı, «Azərnəşr»
1962 
7 
 Quliyev R. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri (Tar ilə fortepiano üçün işləyən və köçürən R.Quliyev). «Tusiyab» cəmiyyəti
 1998
 218
Quliyev T. «Bəxtiyar» kinofilmindən seçimiş parçalar: 1) Bakı nəğməsi 2) Dostluq mahnısı 3) Sevgi valsı 4) Zibeydə 5) Sevgilim 6) Qızıl üzük 7) Ağacda leylək. Bakı, «Azərnəşr»
1957
42
 Quliyev T.

Estrada mahnıları. Fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr»
 1959
29 
Quliyeva F.

Fortepiano üçün Azərbaycan xalq mahnıları üzərində prelyudlar.

Bakı, «Azərnəşr»
1955
11
 Quliyev T. «Görüş» kinofilmindən seçilmiş parçalar: 1) Arzular (Lalənin mahnısı) 2) Kamilin mahnısı 3) Axşam mahnısı. Fortepiano ilə oxumaq və xor üçün. Bakı, «Azərnəşr»
 1957
18
 Quliyev T. 2 prelüd. Fortepiano üçün.  Bakı, «Azərnəşr»
1973 
8 
 Quliyev T. «İlk bahar» Bax: Kərimov Ş., Bayramov N. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri. Kamança ilə fortepiano üçün..  Bakı, «Şur»
 1992
 78-83
Quliyev T.

Mahnılar fortepiano ilə oxumaq üçün.

Bakı, «Azərnəşr»
1965
22
Quliyev T. Moskva haqqında mahnı. Solistlər, xor və simfonik orkestr üçün kantata. Solistlər, xor və fortepiano üçün köçürmə. Bakı, «Azərnəşr» 1964
37
Quliyev T. 15 Azərbaycan xalq rəqsləri. Fortepiano üçün işlənmişdir. Bakı, «Azərnəşr» 1955
31
Quliyev T.

«Onu bağışlamaq olarmı» kinofilmindən mahnılar.

Bakı, «Azərnəşr»  
18
Quliyev T. Sənə də qalmaz. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Bakı, «Azərnəşr»  
7
Quliyev T. Variasiyalar.  Fortepiano üçün. Bakı, «Azərnəşr» 1955
15
Maqomayev M. Nərgizin nəğməsi. Bakı, «Azərnəşr» 1940
3
Maqomayev M.

«Nərgiz» operasından. Əlyarın Ariyası. Fortepiano ilə oxumaq üçün.

Bakı, «Azərnəşr» 1955
10
Maqomayev M. «Nərgiz» operasından Nərgizin mahnısı. Fortepiano üçün transkripsiya edəni G.Burşteyn. Bakı, «Azərnəşr» 1967
8
Maqomayev M. «Nərgiz» operasının uvertyurası. Partitura. Bakı, «Azərnəşr» 1951
71
Maqomayev M. Nərgizin Ariya və Nəğməsi. («Nərgiz» operasından). Bakı, «Azərnəşr» 1950
11
Maqomayev M. Operalardan parçalar. Tərtib edəni və redaktoru Əşrəf Abbasov. Bakı, «İşıq» 1975
45
Maqomayev M. «Radio marşı». Kərimov H., Bayramov N. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri. Kamança ilə fortepiano üçün. Bakı, «Şur» 1992
32-40
Maqomayev M. Rəqs. («Şah İsmayıl» operasından). Tar ilə fortepiano üçün köçürmə. Bakı, «Azərnəşr» 1953
7
Maqomayev M. «Şah İsmayıl» operasından seçilmiş parçalar fortepiano üçün asandırılmış köçürmə Z.Stelnikindir. Bakı, «Azərnəşr» 1954
15
Maqomayev M.

Yallı («Nərgiz» operasından). Tar və fortepiano üçün köçürmə.

Bakı,  «Azərnəşr» 1950
13, 4
Mahmudov E. Dərələr. Fortepiano ilə oxumaq üçün mahnılar. Bakı, «Azərnəşr» 1970
57
Mahmudov E.

Mən Lenini görürəm. Sözləri Ramiz Heydərindir. Xor ilə simfonik orkestr üçün. Bir hissəli kantata. Xor ilə fortepiano üçün köçürmə.

Bakı, «Azərnəşr» 1971
9
Mahmudov E. Poema. Skripka ilə fortepiano üçün. Bakı, «Azərnəşr» 1959
15
Mansurov E. Miniatürlər rubato. Fortepiano üçün. Bakı, Səda nəşriyyatı 2003
40
Məlikov A. «Nağıl» simfonik poeması. Simfonik orkestr uçun. Partitura. Bakı, «Azərnəşr» 1962
79
Məlikov A. Metamorfozlar. Simfonik poema. Simfonik orkestr üçün. Partitura. Bakı, «Azərnəşr» 1966
54
Məlikov A. Metamorfozlar. Simfonik poema. Simfonik orkestr üçün. Partitura. Moskva, «Sovetskiy kompozitor» 1977
49
Məlikov A. «Məhəbbət əfsanəsi» baletindən ikincisüita. Partitura. Bakı, «Azərnəşr» 1964
94
Məlikov A. Pyeslər. Fortepiano üçün. Moskva, «Sovetskiy kompozitor» 1973
16
Məlikov A. Simfoniya № 2 böyük simfonik orkestr üçün. Partitura. Moskva, «Sovetskiy kompozitor» 1972
91
Məlikov A. Simfoniya № 3 kamera orkestr üçün. Partitura. Moskva, «Sovetskiy kompozitor» 1976
66
Məlikov A. Skerso. Skripka ilə fortepiano üçün. Skripka partiyasının redaktəsi A.Əliyevindir. Bakı, «Azərnəşr» 1962
14
Mirişli R. Dalğalar xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.
   
 15
Mirişli R., Mkrtıçyev A. Kamança məktəbi. Bakı, «Azərnəşr»  1970
 118, 10
Mirişli R. Sənin birçə təbəssümüm. Fortepiano ilə oxumaq üçün mahnılar.  Bakı, «Azərnəşr»  1973
 45
Mirzəyev M. Azərbaycan xalq mahnıları. Fortepiano ilə oxumaq üçün işləyəni. Bakı, Azdövmusnəşr  1962
 18
Mirzəyev M. Azərbaycan rəqsi. Skerso. Simfonik orkestr üçün.  Partitura.  Moskva, «Musiqisi»  1964
 67
Mirzəyev M. Bayram poeması. Böyük simfonik orkestr üçün. Partitura. Bakı, «Azərnəşr»  1973
 82
Mirzəyev M. Gənclik ordusu. Fortepiano ilə xor üçün. Bakı, «Azərnəşr»
 1958
5 
Mirzəyev M. Kvartet (iki skripka, alt, violonçel).
 Bakı, «Azərnəşr»
1960 
25, 3, 4, 4, 3
Mirzəyev M. Romantik  vals – poema. Simli orkestr üçün. Partitura.  Bakı, «Azərnəşr»
1966 
43 
Mirzəyev M. Sədinin oxuyarkən böyük simfonik orkestr üçün lirik poema. Partitura. Bakı, «Azərnəşr» 1974
44
Mirzəyev M.

Simfonik löhvə, simfonik orkestr üçün. Partitura.

Moskva, «Muzqiz»
 1968
66 
Mirzəyev M. Sonata – kapriççio. Fortepiano üçün. Bakı, «Azərnəşr»
1965
26 
Mirzəyev M. Sonata – kapriççio. Fortepiano üçün. Moskva, «Muzqiz»
1966 
26
Mirzəyev M. Trio. Skripka, violonçel və fortepiano.  Moskva, «Muzıka»
1976 
58, 12, 8 

1 2 3 4 5 6 7 8

 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi