~ Çap nəşrləri ~
~ D
ərs vəsaitləri~

 

 

 

TARİYEL MƏMMƏDOV
AZƏRBAYCAN
XALQ-PROFESSİONAL
MUSİQİSİ: AŞIQ SƏNƏTİ


İÇİNDƏKİLƏR
 
IV HİSSƏ

AŞIQ HAVALARI MUSİQİ
QURULUŞUNUN ƏSASLARI

MƏSLƏHƏT GÖRÜLƏN ƏDƏBİYYAT

1.Azərbaycan aşıqları və el şairləri. B., Elm, 1983, I c.; 1984, II c.
2.Araslı H. Aşıq yaradıcılığı. B., Birləşmiş nəşriyyat, 1960.
2a.Babayev E.Ə. Şifahi ənənəli Azərbaycan musiqisində intonasiya problemləri. Bakı, 1998.
3. . . . 2. ., , 1963, . 5-81.
4. . ., ., . ., 1971, . 140-147.

5.Bədəlbəyli Ə. İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti. B., Elm, 1969.
6. . (.-. ). ., , 1966.
7. . . ., , 1985., 3- .
8.Qasımlı M. Aşıq sənəti (qaynaqları, tarixi yaranışı və mühitləri). B., Ozan, 1996.
9.- .. . . . ., 1998.
10.İmamverdiyev İ.C. Azərbaycan aşıq ifaçılığı sənətinin səciyyəvi xüsusiyyətləri. Namizədlik diss. B., 1994.
11. .. ʸ . ., , 1968.
12. .. ( ). . . . ., 1995.
13. ʸ. .. , . ., , 1983.
14. . . . , 4, 1938, . 25-30.
15. .. ʸ. ., , 1984.
16. .. . ., , 1988.
17.Namazov Q. Azərbaycan aşıq sənəti. B., Yazıçı, 1984.
18.Təhmasib M.H. Azərbaycan xalq dastanları (orta əsrlər). B., Elm, 1972.
19.Həkimov M. Azərbaycan aşıq ədəbiyyatı. B., Yazıçı, 1984.
20.Eldarova Ə.M. Azərbaycan aşıq sənəti. B., Elm, 1996.

NOTOQRAFİYA

21. ( .). ., , 1938, . 1,2,3,4.
22. ( ., ., .; . - ). . 2-, . I. ., , 1981; . II. ., , 1982
.
23.Kərəm havaları. Bax: . . - .. " ". ., 1998, . 160-224.
24.Koroğlu havaları. Bax: . . .. " "ʸ". ., 1983, . 152-220; .: " ʸ". ., , 1984, .84-116.
25.Tovuz aşıqlarının havacat yaradıcılığı. Bax: . . .. ( ) " ". ., 1995, . 377-579.
26.Ənənəvi aşıq havacatı. Bax: . .. " ". ., 1988, . 84-341.

DİSKOQRAFİYA

27.Azərbaycan aşıq havaları. Aşıq Nəsrəddin İsmayılov. M., " ", 1991, S 30.31135 002 (I hissə).
28.Azərbaycan aşıq havaları. Aşıq İmran Həsənov. M., " ", 1991, S 30.31137 007 (II hissə).
29.Azərbaycan aşıq havaları. Aşıq Murad Niyazlı. M., " ", 1991, S 30.31139 001 (III hissə).
30.Azərbaycan aşıq havaları. Aşıq Nurəddin Qasımlı və Aşıq Əhməd Sadaxlı. M., " ", 1991, S 30.31144 003 (IV hissə).
31.Azərbaycan aşıq havaları. Aşıq Aydın Çobanoğlu. M., " ", 1991, S 30.31143 004 (V hissə).
32.Azərbaycan aşıq havaları. Aşıq Ələsgər Tağıyev. M., " ", 1991, S 30.31145 009 (VI hissə).
33.Azərbaycan aşıq havaları. Deyişmələr. M., " ", 1991, S 30.31147 003.
34. " ʸ " (Koroğlunun Dərbənd səfəri). . ., , 1977. 33.034513-14.
35. "ʸ" ( 4- ). ., " ", 1989. .: , , .. ., , 1987.
1) Koroğlunun Dərbənd səfəri. Aşıq Mikayıl Azaflı və balabançı Abbas İsmayılov. S.30.25071.008.
2) Koroğlunun Durna teli. Aşıq Əkbər Cəfərov. S.30.25073.002.
3) Koroğlunun Toqat səfəri. Aşıq Mahmud Məmmədov. S.30.25075.007.
4) Koroğlu ilə Bolu bəy. Aşıq Əlixan Niftalıyev və balabançı Abbas İsmayılov. S.30.25077.001.

36. Oxuyurlar Aşıq Umbay və Ədalət Axundovlar. M., " ", 1990. S 30.30299 000.