~ Ümumi kataloq ~


 
Əsərlərin əlifba üzrə kataloqu

Ğ
I
J

M

1 2
 

Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.

Dadaşova E.

Mövzü və 5 variasiya. Orqan üçün.

 

 

6

 

M. Rostropoviçin adı ilə.

 «Musiqi Dünyası». № 1(2)

 2000

151 

Əfəndiyeva İ.

M.S.İsmayılov və F.Zeynalovanın birgə yazdıqları «İbtidai musiqi nəzəriyyəsi» kitabı haqqında. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi).

Bakı, ADK-nın nəşri

1994

133-135

İskəndərov E.

Mstislav Rostropoviçlə keçən unudulmaz günlər.

«Musiqi Dünyası». № 1(2)

2000

39-46

Mənsurov E.

Muğam düşüncələrim.

Bakı, «İrşad»

1995

38

Dadaşova E.

«Muğam sayağı». Fleyta və fortepiano üçün.

  Bakı

2002

71

Seyidova S.

Muğam janrının formalaşmasında dini oxumaların rolu. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi).

Bakı, ADK-nın nəşri

1994

27-37

Əsədullayev A.

Muğam janrının tədrisi problemləri.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(9)

2001

175-177

Əsədullayev A.

Muğam kursu üzrə bakalavr dərəcəsi alanlar üçün proqram. (Bəstəkar və musiqişünas ixtisasları üçün 105 saat həcmində).

Bakı

1997

7

Əlizadə A.

Muğam sədaları. Orqan üçün.

 

 

19 

Əlizadə A.

Muğam sədaları. Orqan üçün. Rəna İsmayılovaya həsr edilir.

 

 1990

6

Səfərova T.

Muğam sənətimizin Seyidi.

«Musiqi Dünyası». № 1

1999

146-147

Bakıxanov Ə.

Muğam, mahnı, rəng. Redaktə edəni Nliverdibəyov. – 1975, 33, 8 s.

Bakı, «İşıq» nəşriyyatı

 

 

Mahmudova Ş.

«Muğamda mövzunun təhlilinə dair».

Bakı

1996

 

Mahmudova Ş.

Muğamda mövzu anlayışı məsələsi haqda. /«XX əsrin Azərbaycan musiqisi» (məqalələr toplusu).

 Bakı

 1994

163-177

Dadaşova E.

Muğamsayağı. 8 violonçel üçün. Partitura.

 

 

 

Quliyev S.

Musiqi – bədii tərbiyə vasitəsidir.

«Musiqi Dünyası» № 2(3)

2000

94-97

 

«Musiqi Dünyası»nın təqdimat mərasimi.

«Musiqi Dünyası».  № 1(2)

 2000

 3-9

Əliyeva N.
Hüseynova L.

«Musiqinin Böyük İpək Yolu» I Bakı klassik musiqi festivalı.

«Musiqi Dünyası» № 1(2)

2000

135-136

Əmirov F.

Musiqi aləmində.

Bakı,
«Gənclik»

1983

270

Əmirov F.

Musiqi düşüncələri.

Bakı

1971

145

Əfəndiyeva İ.

Musiqi düşüncəli filosof.

«Musiqi Dünyası» № 1

1999

114-115

Qasımova S.
Zöhrabov R.
Hüseynov T.

Musiqi ədəbiyyatı. Uşaq musiqi məktəblərinin V sinfi üçün dərslik.

Bakı, «Şur»

1992

136

Tağızadə A.
Əliyeva F.

Musiqi ədəbiyyatı. Uşaq musiqi məktəblərinin VII sinfi üçün dərslik.

Bakı, «Şur»

1992

 

Hacıyeva M.

Musiqi folklorumuzun mükəmməl abidəsi muğamlardır. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi).

Bakı, ADK-nın nəşri

1994

160-163

Rəhimov Z.

Musiqi ilkin tərbiyəedici amildir.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(5)

2000

160-161

İsazadə Ə.

Musiqi necə yaranmışdır?

Bakı, «Musiqi və həyat»

1961

7-12

Əmirov F.

Musiqi səhifələri.

Bakı

1978

143

Mahmudova Ş.

Musiqi tariximindən.

«Musiqi Dünyası». № 3-4 (17)

 2003

 204

Əliyeva F.

Musiqi tariximizin səhifələri

Bakı, «Adiloğlu» nəşriyyati

2003

282

Əliyeva F.

Musiqi tariximizin səhifələri.

Bakı

2003

281

Əliyeva F.

Musiqi tariximizin səhifələri.

Bakı, Adiloğlu nəşriyyatı

2003

282

Ələkbərova Ə.

Musiqi türkologiyası.

«Musiqi Dünyası» № 3-4 (17)

2003

205-207

Bayramov A.

Musiqi və poeziya.

«Musiqi Dünyası»
№ 3-4(5)

2000

124-126

Abdullazadə G.

«Musiqi miniatürləri axşamı» konsertindən təəssüratlar (Rasim Abdullayev – 60).

«Musiqi Dünyası»
№ 3-4(21)

2004

248-249

Dadaşova M.

Musiqi təhsilinin bünövrəsini qoyan böyük pedaqoq.

«Musiqi Dünyası»
№ 3-4(25)

2005

263-265

Həsənova R.

Musiqi təfəkkürü tipologiyası və musiqi səsi spektrinin qapalı dünyası.

«Musiqi Dünyası»
№ 3-4(25)

2005

140-143

Hüseynova A.

"Musiqi palitrası"nın əlvan boyaları.

«Musiqi Dünyası»
1-2

2004

189

Kənqərlinskaya T.

Musiqi təfəkkürü: mahiyyəti, strukturu, formalaşması və inkişafın didaktik əsasları.

«Musiqi Dünyası»
1-2(23)

2005

169

Mailova A.

Musiqi tariximizin öyrənilmə-miş səhifələri - Kövkəb Kamilbəy qızı Səfərəliyeva.

«Musiqi Dünyası»
1-2(19)

2004

137-139

Musiqi pedaqogikasına yeni yanaşma.

«Musiqi Dünyası»
1-2(23)

2005

223

Seyidova S.

"Musiqi Dünyası" jurnalının internet saytlarının tədris prosesinə tətbiqi.

«Musiqi Dünyası»
1-2(19)

2004

152-154

 

Musiqiçi gülüşü.

«Musiqi Dünyası».  № 1

1999

162-163

 

Musiqiçi gülüşü.

«Musiqi Dünyası». № 2(3)

2000

150-151

Məmmədova Ü.

Musiqiçi-bəstəkar.

«Musiqi Dünyası». № 1-2(11)

2002

226-227

Mahmudova Ş.

Musiqidə keçən ömür..

«Musiqi Dünyası». № 1-2 (15)

2003

117-119

Kərimov K.

Musiqidən keçən ömürlər.

Bakı

1998

288

Quliyev Ç.

Musiqili kompüter proqramları.

«Musiqi Dünyası» № 2(3)

2000

87-92

Səfərəlibəyova R.

Musiqili televiziya və musiqi mədəniyyəti.

«Musiqi Dünyası». № 2(3)

2000

114-115

Bədəlbəyli A.

Musiqini müntəzəm dinləməli və öyrənməli.

«Musiqi və həyat». Bakı

1961

36

Qurbanov B.

Musiqinin bədii-estetik məsələləri

Bakı, Ağrıdağ nəşriyatı

1983

135

Zöhrabov R.

Musiqişünas A. Ziyadlı.

«Musiqi Dünyası». № 1-2(7)

2001

200-201

Kərimli A.

Musiqişünas, pedaqoq, maarifçi.

«Musiqi Dünyası». № 1

1999

122-124

Xalıqzadə F.

Musiqişünaslığımızın xidmətində.

«Musiqi Dünyası»
3-4 (21)

2004

107-110

Musiqiyə həsr olunmuş iki tale (Aida Hüseynovaya verilmiş musahibə).

«Musiqi Dünyası»
1-2 (19)

2004

140-146

Əliyeva R.

Muzeylərdə.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(9)

2001

235-236

Əsədova Z.

Muzeylərdə.

«Musiqi Dünyası» № 1-2(7)

2001

226-227

Sadıqzadə H.

Muzeylərdə.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(9)

2001

237

Mirzəyeva T.

Muzeylərdə...

«Musiqi Dünyası». № 3-4(9)

2001

237

Qarabağlı S.

Muzeylərdə...

«Musiqi Dünyası» № 1-2(7)

2001

222-226

Muzeylərdə...Yeniliklərimiz.

«Musiqi Dünyası». № 1-2(23)

2005

252

Əmirxanov S.

Muzey fəaliyyətinin bu günü.

«Musiqi Dünyası» № 3-4 (21)

2004

206-209

Əfəndiyeva İ.

Müasir mərhələdə Azərbaycan mahnısı. «Müstəqillik döründə Azərbaycan musiqisi: axtarışlar, nailiyyətlər, problemlər». Kofrans iştirakçılarının çıxışları.

«Musiqi Dünyası» № 1-2 (15)

2003

23-24

Məmmədova K.

Müasir Amerika bəstəkarları.

Bakı

1993

 

Dadaşzadə Z.

«Müasir musiqi» seminarı üzrə proqram.

Bakı

2000

40

Hüseynov İ.

Müasir mədəniyyətin tarixi-ənənəvi əsasları .

«Musiqi Dünyası» № 1-2

2004

159

İsmayılova G.

Müasir mərhələdə aşıq sənətin-də problemlər və perspektivlər.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(25)

2005

191-195

Qasımov Q.

Müasir musiqimizin klassiki.

«Musiqi və həyat». Bakı

1961

29-33

Qarabağlı S.

Müdrik sənətkar.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(13)

2002

9-12

Xalıqzadə F.

Müdrikliyin başlanğıcında.

«Musiqi Dünyası». № 1

1999

118-119

Hüseynova A.

Müslüm Maqomayevin həyatının son illəri məktubların aynasında.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(5)

2000

27-29

Səfərova S.

Müslüm Maqomayev və Azərbaycan xalq musiqisi. Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı.

Bakı

1996

27

Rəhimova N.

Müslüm Maqomayevin bədii aləminə yeni nəzər.

«Musiqi Dünyası» № 1-2 (19)

2004

190-191

 

«Müstəqillik dövründə Azərbaycan musiqisi: axtarışlar, nailiyyətlər, problemlər». Konfrans iştirakçılarının çıxışları.

«Musiqi Dünyası». № 1-2 (15)

2003

10-26

Səfərova Z.

Müstəqillik dövründə Azərbaycan - musiqişünaslığı və onun bəzi problemləri.

«Musiqi Dünyası». № 1-2 (15)

2003

10-13


1 2
 
 
 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi